Viimeksi julkaistu 31.7.2021 0.34

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)

TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 28/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
ulkoasiainvaliokunta
U 32/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan Unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen välisen modernisoidun assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta (Chilen kanssa tehtävä modernisoitu assosiaatiosopimus)
Lausuntoa varten
U 41/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta
U 3/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 10/2011 vpUJ 2/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan kumppanuutta ja yhteistyötä käsittelevän puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan välinen puitesopimus)
U 59/2016 vpUJ 11/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (kaksikäyttötuoteasetus)
U 40/2018 vpUJ 41/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
U 83/2018 vpUJ 40/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan puolustusrahasto)
E 91/2015 vpEJ 20/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
E 130/2016 vpEJ 36/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
E 34/2017 vpEJ 14/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 87/2017 vpEJ 2/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
E 88/2017 vpEJ 3/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
E 111/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 11. ministerikokoukseen
E 52/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen mukauttaminen Länsi-Saharan alueeseen soveltuviksi
E 80/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Unkarissa; Euroopan parlamentin ehdotus neuvoston päätökseksi
E 122/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
E 125/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen
E 133/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
E 1/2019 vpValtioneuvoston selvitys: EU/UTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN: Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon EU-Kiina suhteiden tiedonanto
E 4/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin tiedonanto "Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka ja Karibia: Yhdistäen voimat yhteiselle tulevaisuudelle"
E 5/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
E 6/2019 vpValtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
E 15/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
E 56/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja seurantamekanismin raportit 22.10.2019; komission suositus mekanismin lopettamisesta Bulgarian osalta
E 55/2020 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle - EU:n maailmanlaajuiset koronavirustoimet
E 58/2020 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
E 26/2021 vpValtioneuvoston selvitys: WTO:n useanväliset aloitteet; tilannekatsaus
E 33/2021 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta
Tiedoksi
E 171/2013 vpEJ 25/2020 vpValtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen kahdenvälisten suhteiden insitutionaalista kehystä koskevasta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimuksesta
E 68/2018 vpEJ 34/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
E 79/2018 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto: Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa
E 127/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
E 130/2018 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n Intia-strategia
E 32/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
valtiovarainvaliokunta
U 34/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)
U 35/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)
hallintovaliokunta
U 33/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 74/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista koskeva EU:n strategia
E 79/2021 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosille 2021-2025
Tiedoksi
U 30/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koneista (koneasetus)
lakivaliokunta
E 78/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Arvio Yhdistyneen kuningaskunnan hakemuksesta liittyä Luganon yleissopimukseen
E 79/2021 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosille 2021-2025
E 81/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin ja Japanin välillä tehdyn sopimuksen muuttamiseksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 28/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
E 62/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn
liikenne- ja viestintävaliokunta
U 36/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetuksiksi (ilmailun tietoturvariskien hallinnan sääntely)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 48/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 76/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävästä sinisestä taloudesta
puolustusvaliokunta
UTP 17/2021 vpSuomen ja Norjan puolustusyhteistyö
UTP 18/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Pohjoismainen (Nordefco) puolustusministerikokous 29.-30.6.2021 sekä JointExpeditionary Force puolustusministerikokous 30.6-1.7.2021
Mahdollisia toimenpiteitä varten
UTP 35/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien pääsotaharjoitus vuonna 2021
UTP 15/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2020
Tiedoksi
UTP 8/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitustoiminnasta
sivistysvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 28/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
E 62/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 55/2020 vpUJ 52/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Tiedoksi
E 6/2020 vpEJ 16/2020 vpValtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
talousvaliokunta
E 77/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa
E 82/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission esitys Euroopan unionin ehdotukseksi vientiluotoista ja hiilivoimaloista
E 83/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yhteistyötä ja tietojenvaihtoa kilpailuasioissa koskevasta Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksesta
Lausuntoa varten
U 5/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
U 29/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien (EU) 2013/34, 2004/109 ja 2006/43 sekä asetuksen (EU) 537/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yritysten kestävyysraportoinnista (KOM(2021) 189 lopullinen)
U 31/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 14/2018 vpUJ 4/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
U 12/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
U 28/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
E 43/2020 vpEJ 6/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto teollisuusstrategiasta
E 69/2020 vpEJ 17/2020 vpValtioneuvoston selvitys: Tuleva alojen älykästä integroitumista koskeva strategia ja vetystrategia
E 104/2020 vpValtioneuvoston selvitys: Uusiutuvan energian tilastolliset siirrot
E 4/2021 vpValtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
E 6/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto 'Kaikki irti EU:n innovointipotentiaalista: Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma EU:n elpymisen ja palautumiskyvyn tueksi
E 40/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin uudelleentarkastelu
E 46/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteista
E 47/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta
E 48/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten
E 55/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta
E 58/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Toimintasuunnitelma siviili- puolustus- ja avaruusteollisuuden synergioista
E 62/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn
E 64/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/EU:n parempi sääntely – yhteistyöllä parempaa ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaa EU:n lainsäädäntöä
E 65/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puitteista tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin suunnattavasta valtiontuesta
E 70/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway SDG) annetun asetuksen (EU) 2018/1724 nojalla annettava täytäntöönpanosäädös ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisen tarkistamissoikeuden käyttö
Tiedoksi
U 70/2018 vpUJ 3/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
U 30/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koneista (koneasetus)
E 42/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset
E 45/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi; asetuksen uudistaminen, ennakkovaikuttaminen
E 66/2021 vpValtioneuvoston selvitys: NextGenerationEU - Elpymisvälineen varainhankinnan strategia
tulevaisuusvaliokunta
U 28/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 48/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten
E 62/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tiedonanto eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn
Tiedoksi
U 70/2018 vpUJ 3/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
E 93/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
E 79/2021 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; ihmiskaupan torjuntaa koskeva EU:n strategia vuosille 2021-2025
Lausuntoa varten
U 30/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koneista (koneasetus)