Viimeksi julkaistu 10.5.2021 18.43

Eduskunnan vastaus EV 127/2016 vp HE 87/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa

HE 87/2016 vp
LaVM 11/2016 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa (HE 87/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 11/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 

Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaosto 
Suomessa on yhdistetystä patenttituomioistuimesta Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2013 tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhdistetyn patenttituomioistuimen ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallisjaosto, jäljempänä paikallisjaosto.  
2 § 
Paikallisjaoston sijainti 
Paikallisjaosto sijaitsee Helsingissä. 
3 § 
Oikeudenkäynnin kieli 
Paikallisjaosto käyttää asian käsittelykielenä joko suomea, ruotsia tai englantia ja antaa ratkaisunsa käsittelykielellä. Asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta kielellä, jolla patentti on myönnetty, määrätään yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 49 artiklan 3—5 kohdassa.  
Jos käsittelykieli yhdistetyn patenttituomioistuimen työjärjestyksen 14 säännön 2 kohdan b alakohdan mukaan on joko suomi tai ruotsi, ja asianosaiset eivät sovi käytettävästä kielestä, asia käsitellään vastaajan kielellä.  
4 § 
Voimaantulo 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.10.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri