Eduskunnan vastaus
EV
127
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa
HE 87/2016 vp
LaVM 11/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa (HE 87/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 11/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain: 
Laki 
yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaosto 
Suomessa on yhdistetystä patenttituomioistuimesta Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2013 tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhdistetyn patenttituomioistuimen ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallisjaosto, jäljempänä paikallisjaosto.  
2 § 
Paikallisjaoston sijainti 
Paikallisjaosto sijaitsee Helsingissä. 
3 § 
Oikeudenkäynnin kieli 
Paikallisjaosto käyttää asian käsittelykielenä joko suomea, ruotsia tai englantia ja antaa ratkaisunsa käsittelykielellä. Asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta kielellä, jolla patentti on myönnetty, määrätään yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 49 artiklan 3—5 kohdassa.  
Jos käsittelykieli yhdistetyn patenttituomioistuimen työjärjestyksen 14 säännön 2 kohdan b alakohdan mukaan on joko suomi tai ruotsi, ja asianosaiset eivät sovi käytettävästä kielestä, asia käsitellään vastaajan kielellä.  
4 § 
Voimaantulo 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 28.10.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 31.10.2016 15:38