Talousarvioaloite
TAA
204
2016 vp
Seppo
Kääriäinen
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Savon radan nopeustason nostoon välillä Kouvola—Kajaani (75 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnat ovat käyttäneet EU-ohjelmakausilla 2000—2006 ja 2007—2013 EAKR-rahoitusta yhteensä yli 32 miljoonaa euroa Savon radan tasoristeyksien poistamiseksi tavoitteena parantaa turvallisuutta ja edistää Pohjois-Savon saavutettavuutta rautateitse tasaveroisemmaksi Pohjanmaan radan palvelutason kanssa. Nopeudennostotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tasoristeyksien poistamisen lisäksi mm. sähkörata- ja turvalaitemuutostöitä. 
Osuuden Pieksämäki—Kuopio nopeustaso on edelleen 140 km/h, vaikka osuuden päällys- ja alusrakenne on kunnostettu korkeampaa nopeustasoa vastaavaksi. Sähkörata- ja turvalaitetöiden saattaminen valmiiksi ja muut puuttuvat toimenpiteet edellyttäisivät perusradanpidon rahoitusta mahdollistamaan 200 km/h nopeuden. Kuopio—Iisalmi-rataosan tasoristeysten yleispiirteinen poistamissuunnitelma valmistui v. 2011. Sen mukaan rataosalla olevien 49 tasoristeyksen poistaminen ja korvaaminen 18 eritasoristeyksellä tulisi maksamaan noin 18 miljoonaa euroa.  
Ratayhteyksien perusparantamishankkeiden läpiviemiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä muihin nopeuttamista edistäviin töihin tulee varata riittävä rahoitus valtion talousarviossa ja näitä toimenpiteitä tulee kohdistaa Itä-Suomeen. Näillä toimilla edistetään myös ilmastopoliittisen ohjelman toteutumista. Väyläverkon kehittämiseen tulee osoittaa 75 miljoonaa euroa Savon radan nopeudennostoa varten. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 75 000 000 euroa momentille 31.10.77 Savon radan parantamiseen ja nopeustason nostamiseen.  
Helsingissä 30.9.2016 
Seppo
Kääriäinen
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Markku
Rossi
kesk
Sari
Essayah
kd
Riitta
Myller
sd
Krista
Mikkonen
vihr
Pentti
Oinonen
ps
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Kimmo
Kivelä
ps
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Viimeksi julkaistu 12.10.2016 13.54