Toimenpidealoite
TPA
21
2016 vp
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
ym.
Toimenpidealoite lainsäädäntötyön paremman valmistelun varmistamisesta
Eduskunnalle
Keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitus on toiminut noin vuoden. Pitkin vuotta on tullut viestejä lainsäädäntötyön puutteista ja huonosta laadusta. Lakiesityksissä on virheitä ja niistä puuttuvat vaikutusten arvioinnit, eikä leikkausten vaihtoehtoiskustannuksia ole laskettu. Monia lakiesityksiä on vedetty puutteellisina takaisin valmisteluun.  
Kirjallinen kysymys on kansanedustajan tärkeä työväline, jonka avulla hän nostaa hallituksen tietoisuuteen erilaisia isoja ja pieniä epäkohtia. Kirjallisia kysymyksiä tekevät sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat, mutta erityisen tärkeä työväline se on opposition kansanedustajille. Kirjallisen kysymyksen vastaamiseen on ministerille annettu aikaa 21 vuorokautta. Tällä kaudella vastaamisessa on saattanut kestää jopa yli 50—60 vuorokautta. Näitä on ollut useita, eikä näitä ylityksiä voi pitää enää missään suhteessa kohtuullisina tai hyväksyttävinä.  
Lisäksi on ollut tapauksia, joissa kirjallisen kysymyksen vastauksessa ei ole vastattu lainkaan itse kysymykseen. Tämä herättää vahvan epäilyn poliittisesta ohjauksesta. Monet asiantuntijat ovat ilmaisseet syvän huolensa siitä, etteivät vastuulliset virkamiehet saa tai kerkiä tehdä laadukasta lainvalmistelutyötä.  
Kaikki edellä mainitut epäkohdat kertovat siitä, ettei kaikissa ministeriöissä ole aikaa tai osaamista asioiden valmisteluun. Tämä on kansalaisten oikeusturvan kannalta huolestuttava asia. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädäntötyön laadun parantamiseksi ja kirjallisten kysymysten aikataulujen varmistamiseksi ja vastausten laadun turvaamiseksi. 
Helsingissä 25.5.2016 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Joona
Räsänen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Riitta
Myller
sd
Ilkka
Kantola
sd
Nasima
Razmyar
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Sanna
Marin
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Tarja
Filatov
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Katja
Taimela
sd
Maria
Guzenina
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Antti
Rinne
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Matti
Semi
vas
Anna
Kontula
vas
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Silvia
Modig
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Katja
Hänninen
vas
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Suna
Kymäläinen
sd
Johanna
Karimäki
vihr
Jari
Myllykoski
vas
Li
Andersson
vas
Mika
Kari
sd
Timo
Harakka
sd
Mikaela
Nylander
r
Krista
Mikkonen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Sari
Essayah
kd
Sirpa
Paatero
sd
Hanna
Sarkkinen
vas
Ozan
Yanar
vihr
Antero
Laukkanen
kd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Sari
Tanus
kd
Viimeksi julkaistu 26.5.2016 13.20