Toimenpidealoite
TPA
25
2015 vp
Hanna
Halmeenpää
vihr
ym.
Toimenpidealoite lämmitysjärjestelmäinvestointien ohjaamisesta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan
Eduskunnalle
Suomessa merkittävä osa pientaloista, asunto-osakeyhtiöistä ja julkisista rakennuksista lämpenee edelleen fossiilisiin polttoaineisiin lukeutuvalla öljyllä. Lämmitysöljyä käytetään rakennusten lämmittämiseen vuositasolla noin 600 miljoonaa litraa, joka on noin 34 prosenttia kevyen polttoöljyn kokonaiskulutuksesta Suomessa. Pientalot käyttävät öljystä noin 460 miljoonaa litraa vuodessa, asunto-osakeyhtiöt ja muut rakennukset loput noin 140 miljoonaa litraa. 
2010-luvulla uusia öljykattiloita rakennetaan koko ajan vähemmän muiden lämmitysmuotojen, kuten maalämpöjärjestelmien, vallatessa markkinoita. Merkittävin osa uusista öljykattilainvestoinneista muodostuu vanhojen kattiloiden uudistamisista joko uudella öljykattilalla tai hybridikattilalla, jossa pystyy käyttämään öljyn ohella myös uusiutuvan energian polttoaineita. 
Pienenevästä uusien öljykattilainvestointien määrästä huolimatta lämmitysöljy muodostaa 34 prosentin osuudellaan edelleen varsin merkittävän osan Suomen kevyen polttoöljyn kulutuksesta, jota muiden fossiilisten polttoaineiden käytön ohella tulee määrätietoisesti vähentää. Tätä päämäärää tukevat kansalliset ilmasto- ja energiatavoitteet sekä hallitusohjelman kunnianhimoinen pyrkimys puolittaa tuontiöljyn käyttö 2020-luvun aikana ja samalla kasvattaa energiaomavaraisuus 55 prosenttiin. Öljylämmitys rakennusten päälämmitysmuotona on tulossa tiensä päähän. 
Suomen kansallisen, uusiutuvan energian toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu uusiutuvan energian käytön osuuden kasvu 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tutkimusten mukaan kustannuksiltaan kilpailukykyinen, jopa 100-prosenttisesti kotimaiseen uusiutuvaan ener-giaan perustuva järjestelmä Suomessa vuonna 2050 on mahdollista toteuttaa, mikäli energiapolitiikkaa ohjataan tähän suuntaan.  
Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut uusituvan energian lämmitysjärjestelmäinvestointeja julkisissa hankkeissa. Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä energiatukea yli 10 000 euron uusiutuvan energian investoinneille. Kotitalouksille uusiutuvan energian investointituen saaminen on monimutkaisempaa ympäristöministeriön alaisen ARA-rahoituksen päätyttyä. Kotitaloudet voivat hyödyntää kotitalousvähennystä investointien rahoittamiseksi, mutta tehokas ja samalla riittävän yksinkertainen järjestelmä kuitenkin puuttuu. Kotitalousvähennys antaa tukea ainoastaan investointien työkustannusten kattamiseen, mikä ei ole riittävä kannustin öljylämmitysjärjestelmän uusimiseen ennen sen käyttöiän täyttymistä. 
Öljykattila kiinteistön lämmitysjärjestelmänä oli yleinen valinta menneillä vuosikymmenillä. Tuolloin asennettujen lämmitysjärjestelmien uudistaminen on nyt ajankohtaista. On tärkeää, että öljylämmitteiset kiinteistöt saadaan tehokkaasti ohjattua kotimaiseen energiaan perustuvien lämmitysmuotojen piiriin. Muutoin nyt tehtävät uudet öljykattilainvestoinnit osaltaan hidastavat Suomen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista ja sitovat kokonaisenergian kulutusta fossiilisiin polttoaineisiin vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. Öljyn kulutuksen pienentämiseksi, fossiilisen tuontienergian käytön vähentämiseksi ja suomalaisten työllistämiseksi Suomessa tarvitaan laaja uusiutuvan energian remontti. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rakennusten energiaremonttien vauhdittamiseksi laajentamalla energiatukijärjestelmä koskemaan myös asunto-osakeyhtiöitä ja pientaloasujia öljylämmitysjärjestelmien korvaamiseksi kotimaisella päästöttömällä uusiutuvalla energialla ja 
että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta asunto-osakeyhtiöiden ja pientaloasujien on mahdollista käyttää halutessaan useamman kuin yhden vuoden kotitalousvähennykset kerralla uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmitystapamuutoksen toteuttamiseen. 
Helsingissä 27.11.2015 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Emma
Kari
vihr
Touko
Aalto
vihr
Satu
Hassi
vihr
Jani
Toivola
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Pekka
Haavisto
vihr
Viimeksi julkaistu 27.11.2015 15.40