Toimenpidealoite
TPA
40
2016 vp
Sari
Raassina
kok
ym.
Toimenpidealoite raskaudesta aiheutuvien poissaolojen tilastoinnista
Eduskunnalle
Yhdelläkään toimijalla Suomessa ei ole tietoa, minkä verran raskaus liittyy ja on syynä naisten poissaoloihin työpaikalta. Tietoa ei ole ministeriöillä, ei hallituksella, ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella eikä yrityksillä, ja tietoa ei edes tällä hetkellä järjestelmällisesti kerätä. Silti jokainen lapsia synnyttänyt tietää, että raskaus aiheuttaa monenlaisia ongelmia, joista osa pakottaa poissaoloihin.  
Eniten poissaoloja aiheutuu aloilla, jotka vaativat paljon seisomista tai fyysistä panosta. Toimistotyöläisillä poissaoloja kertyy yleensä vain vähän tai ei lainkaan, kun taas kolmivuorotyössä, seisomatyössä ja raskaissa töissä niitä voi kertyä paljon. Käytännössä raskauteen liittyvät poissaolot hukkuvat kausi-influenssien, käsimurtumien ja kaikkien muiden sairauspoissaolojen joukkoon. 
Ruotsissa jokaiseen sairauslomatodistukseen merkitään erikseen, jos poissaoloon on liittynyt raskaus. Siellä on jo vuosia ollut käytäntönä erotella varsinaisen sairauden aiheuttamat poissaolot niistä, joihin liittyy raskaus. Laajan tiedon pohjalta on ollut helppo ohjata lainsäädäntöä haluttuun suuntaan. 
Meillä Suomessa tämä tieto jää hyödyntämättä. Samaan aikaan meillä on iso tarve saada syntyvyyttä kääntymään kasvuun sekä parantaa naisen asemaa työelämässä. Siksi esitämme, että hallitus järjestää vähintään kokeilun, jolla kerätään tietoa raskauksiin liittyvistä poissaoloista. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kerätäkseen tietoa raskauksiin liittyvistä poissaoloista. 
Helsingissä 18.10.2016 
Sari
Raassina
kok
Satu
Hassi
vihr
Mirja
Vehkaperä
kesk
Veronica
Rehn-Kivi
r
Heli
Järvinen
vihr
Eva
Biaudet
r
Mikaela
Nylander
r
Sanna
Marin
sd
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Krista
Mikkonen
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Antero
Vartia
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Jani
Toivola
vihr
Touko
Aalto
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Anders
Adlercreutz
r
Leena
Meri
ps
Aila
Paloniemi
kesk
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Anne-Mari
Virolainen
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Antero
Laukkanen
kd
Emma
Kari
vihr
Mats
Nylund
r
Sari
Sarkomaa
kok
Sirpa
Paatero
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Anna-Maja
Henriksson
r
Ulla
Parviainen
kesk
Marisanna
Jarva
kesk
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Päivi
Räsänen
kd
Katja
Hänninen
vas
Jaana
Pelkonen
kok
Maria
Tolppanen
sd
Susanna
Huovinen
sd
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Tytti
Tuppurainen
sd
Riitta
Myller
sd
Hanna
Sarkkinen
vas
Jukka
Gustafsson
sd
Tarja
Filatov
sd
Ilkka
Kantola
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Tuula
Haatainen
sd
Mika
Kari
sd
Petri
Honkonen
kesk
Ritva
Elomaa
ps
Li
Andersson
vas
Suna
Kymäläinen
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Krista
Kiuru
sd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Elsi
Katainen
kesk
Arto
Pirttilahti
kesk
Mikko
Savola
kesk
Markku
Rossi
kesk
Niilo
Keränen
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Annika
Saarikko
kesk
Martti
Talja
kesk
Viimeksi julkaistu 19.10.2016 11.43