Valiokunnan mietintö
TaVM
3
2015 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 15/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Anja
Liukko
työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja
Pekka
Ripatti
Energiavirasto
johtava asiantuntija
Maiju
Seppälä
Energiavirasto
asiantuntija
Pia
Oesch
Energiateollisuus ry
toiminnanjohtaja
Anni
Mikkonen
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
puheenjohtaja
Kalevi
Nikula
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry
energia-asiantuntija
Tapio
Pitkäranta
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia. 
Ehdotetun lain mukaan tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttäisi voimassa olevaa kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätös olisi voimassa enintään 1 päivään marraskuuta 2017. Merituulivoimalan kokeiluhanke, jonka investointia varten on myönnetty valtiontukea, hyväksyttäisiin kuitenkin syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä. Kiintiöpäätöstä koskevat hakemukset hylättäisiin, kun syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevien päätösten ja tehtyjen kiintiöpäätösten sekä kyseisen merituulivoimalan kokeiluhankkeen perusteella tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on ensimmäisen kerran ylittänyt syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävän tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetin.  
Lisäksi esityksen mukaan sähkön tuottajalle säädetty velvollisuus tehdä ennakkoilmoitus päätöksestä rakentaa syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytykset täyttävä tuulivoimala, biokaasuvoimala tai puupolttoainevoimala kumottaisiin. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä siirtymäsäännökseen tehtävin täsmennyksin. 
Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä on muodostunut valtiontaloudellisesti ennakoitua merkittävästi raskaammaksi toteutuneen sähkön markkinahinnan huomattavasti oletettua matalamman tason vuoksi. Käsiteltävän esityksen päätavoitteena on tuulivoimaloiden syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen siten, että järjestelmästä valtiolle aiheutuvia kustannuksia kyetään jossain määrin rajaamaan. Muutoksena nykyiseen sääntelyyn syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on kiintiöpäätös, joka on voimassa enintään 1 päivään marraskuuta 2017 asti. Järjestelmän kokonaiskapasiteetti pysyy ennallaan (2 500 megavolttiampeeria), mutta siitä ei enää vapaudu kapasiteettia uudelleen käytettäväksi. Vireillä olevalta merituulivoiman kokeiluhankkeelta ei kuitenkaan edellytettäisi kiintiöpäätöstä. 
Uuden sääntelyn myötä vielä vapaana oleva kokonaiskapasiteetin osa sidottaisiin kiintiöpäätöksin, merituulivoimaa koskeva poikkeus huomioiden, ja kokonaiskapasiteetin ylittävät hakemukset hylättäisiin. Kiintiöpäätöksiä ei enää tämän jälkeen voisi hakea, vaikka kapasiteettia vapautuisi esimerkiksi kiintiöpäätöksen saaneen hankkeen peruuntuessa. Kiintiöpäätökselle asetettava enimmäisvoimassaoloaika varmistaa, että syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti nousee enimmäistasolleen vuonna 2018 ja tuotantotukien maksatukset päättyvät asteittain seuraavan 12 vuoden aikana. 
Talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Niiden avulla pyritään rajaamaan tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä valtiolle koituvia kustannuksia puuttumatta voimassa olevan tukijärjestelmän peruslähtökohtiin. Valiokunta katsoo, että pitämällä kokonaiskiintiö, tukitaso ja keskeiset tuen myöntöedellytykset ennallaan kyetään turvaamaan yritysten ja sijoittajien investointi- ja toimintaympäristön vakaus. Ehdotetut muutokset eivät myöskään vaaranna kansallisten uusiutuvan energian lisäystavoitteiden saavuttamista. 
Valiokunta pitää myös tarkoituksenmukaisena, että Porin Tahkoluodon merituulivoimalan kokeiluhankkeen pääsy syöttötariffijärjestelmään varmistetaan esitetyllä tavalla. Hanketta on jo tuettu valtion varoin, ja sen toteuttamisen arvioidaan tuottavan merkittävästi uutta, laajemmin hyödynnettävää tietoa merituulivoiman rakentamisesta ja käytöstä. Osana cleantech-liiketoimintaa kokeiluhankkeella on merkitystä myös vientimarkkinoidemme kannalta erityisesti Itä- ja Pohjanmeren tuulivoimahankkeita ajatellen. 
Ottaen huomioon, että kokonaiskiintiö on vireillä olevat hakemukset ja ilmoitukset mukaan lukien jo ylitetty, on perusteltua, että ennakkoilmoitusvelvoite poistetaan ehdotetulla tavalla. Samalla voidaan purkaa turhaa hallinnollista taakkaa. 
Nyt tehtävien muutosten myötä nykyisen järjestelmän voimassaololle voidaan asettaa selkeä päättymisajankohta. Tämä puolestaan mahdollistaa uuden uusiutuvan energian tukijärjestelmän valmistelujen aloittamisen. Talousvaliokunta painottaa, että tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota järjestelmän markkinaehtoisuuteen ja teknologianeutraalisuuteen siten, että järjestelmä mahdollistaa muuttuvien olosuhteiden edellyttämän jouston. Tukijärjestelmän kehittämisessä tulee hyödyntää kertynyttä kokemusta tuulivoimarakentamisen kustannuksista ja tutkimustietoa tuulivoimarakentamisen taloudellisista ohjauskeinoista. Valiokunta pitää tärkeänä, että valmistelutyö aloitetaan mahdollisimman pikaisesti rinnan kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelujen kanssa. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös.
Säännöksen 2 momentin siirtymäsäännöksen mukaisesti tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevaan hakemukseen, joka on vireillä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
Talousvaliokunta esittää, että ehdotettua 2 momentin "vireillä"-termiä täsmennetään lisäämällä momenttiin viittaus lain 14 §:ään, jossa säädetään hakemusmenettelystä. 
Syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskeva hakemus on vireillä 14 §:ssä säädetyllä tavalla, kun hakemus on tehty 14 §:n mukaisesti ja on osoitettu, että laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä hyväksymiselle ole laissa säädettyä estettä. Syöttötariffijärjestelmän hyväksymishakemuksen yhteydessä on tällöin osoitettava 7 §:n mukaisten yleisten ja 9 §:n 2 ja 3 kohdassa säädettyjen erityisten edellytysten täyttyminen. Yleisten edellytysten mukaisesti syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä tuulivoimala, joka sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä ja joka on liitetty sähköverkkoon siellä sekä jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset sähkön tuotannolle. Erityisten edellytysten mukaisesti järjestelmän piiriin hyväksyttävän voimalaitoksen on oltava kokonaisuudessaan uusi ja sen generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon on oltava vähintään 500 kilovolttiampeeria. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 15/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 13 § ja 17 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 17 c §:n 1 momentti laissa 434/2014, ja 
muutetaan 6 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti sekä 17 b §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 3 momentti, 9 §:n 2 momentti sekä 17 b §:n 2 ja 3 momentti laissa 434/2014, seuraavasti: 
6 §  
Syöttötariffijärjestelmä 
Etuoikeus saada biokaasuvoimala ja puupolttoainevoimala hyväksytyksi syöttötariffijärjestelmään on sillä sähkön tuottajalla, joka on ensimmäisenä hakenut hyväksymistä 14 §:ssä säädetyllä tavalla. Etuoikeudesta saada tuulivoimalalle kiintiö vahvistetuksi syöttötariffijärjestelmän tämän pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaisesta enimmäismäärästä (tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti) säädetään 17 a §:ssä. 
9 § 
Tuulivoimalan hyväksymisen erityiset edellytykset 
Tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos sille on päätöksellä vahvistettu kiintiö tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista sekä: 
Merituulivoimalan kokeiluhanke, jonka investointia varten on myönnetty valtiontukea, hyväksytään syöttötariffijärjestelmään. 
14 § 
Hakemus 
Hakemus on tehtävä ennen kuin tuulivoimala, biokaasuvoimala ja siihen biokaasua tuottava biokaasulaitos tai puupolttoainevoimala otetaan kaupalliseen käyttöön sekä tuulivoimalan osalta, merituulivoimalan kokeiluhaketta lukuun ottamatta, lisäksi ennen kuin kiintiöpäätöksen voimassaolo päättyy. Metsähakevoimalan hyväksymistä koskeva hakemus voidaan tehdä myös metsähakevoimalan kaupalliseen käyttöön ottamisen jälkeen.  
15 §  
Hyväksymispäätös 
Energiavirasto hyväksyy voimalaitoksen syöttötariffijärjestelmään, jos hakemuksessa on osoitettu, että tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että hyväksymiselle ei ole tässä laissa säädettyä estettä. 
17 b § 
Tuulivoimalaa koskeva kiintiöpäätös 
Energiaviraston on hylättävä kiintiöpäätöstä koskeva hakemus, jos on painavia perusteita epäillä, että tuulivoimalan tuuliturbiinien suuren määrän takia tai muista syistä sähkön tuottajalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitusta tehdä hakemusta syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten. Energiaviraston on myös hylättävä kiintiöpäätöstä koskevat hakemukset sen jälkeen, kun tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevien päätösten ja tehtyjen kiintiöpäätösten sekä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun merituulivoimalan kokeiluhankkeen perusteella on ensimmäisen kerran tullut täyteen. 
Kiintiöpäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, kuitenkin enintään 1 päivään marraskuuta 2017.  
Tämä laki tulee voimaan päivä kuuta 20 . 
Tuulivoimalan syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevaan hakemukseen, joka on vireillä 14 §:ssä säädetyllä tavalla tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Helsingissä 2.10.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Mika
Lintilä
kesk (osittain)
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd (osittain)
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Antero
Vartia
vihr
varajäsen
Sari
Essayah
kd (osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Tuula
Kulovesi
Viimeksi julkaistu 16.10.2015 14.32