Valiokunnan mietintö
VaVM
5
2015 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 33/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Markus
Teräväinen
valtiovarainministeriö
autoverotusjohtaja
Tapio
Rouhiainen
Tulli
toimitusjohtaja
Pasi
Nieminen
Autoliitto ry
yksikönpäällikkö
Tuovi
Tervasmäki
Liikenteen turvallisuusvirasto
toimitusjohtaja
Pekka
Rissa
Autoalan Keskusliitto ry
toimitusjohtaja, CEO
Tero
Kallio
Autotuojat ry
lakimies
Timo
Niemi
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
johtava lakimies
Juha
Koponen
Veronmaksajain keskusliitto ry
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
liikenne- ja viestintäministeriö
Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
työ- ja elinkeinoministeriö
ympäristöministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Autoverolakia muutettaisiin siten, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaisiin vaiheittain. Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin. Autovero alenisi auton ominaishiilidioksidipäästöstä riippuen vuoteen 2019 mennessä enimmillään 5,4 prosenttiyksikköä. Autojen ominaishiilidioksidipäästöjen oletettu aleneminen huomioon ottaen keskipäästöisen auton vero noin puolittuisi vuoteen 2020 mennessä. Ajoneuvoverolakia muutettaisiin korottamalla autoilta kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa. Perusvero nousisi kaikilta autoilta 36,50 euroa vuodessa. Kokonaisuutena veromuutokset kuitenkin keventäisivät liikenteen verotusta vuodesta 2018 lähtien. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan autoverolakiin tehtäväksi Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät muutokset käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen veron määräämisessä. Käytettyinä maahan tuotavien ajoneuvojen verotuksessa sovellettaisiin vertailuveroa, jolla varmistettaisiin, että tuontiautosta ei kanneta veroa enemmän kuin vastaavan Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä autoveroa. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki autoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Veronalennukset toteutettaisiin asteittain neljässä vaiheessa vuosien 2016—2019 alusta. Käytettyinä maahantuotujen ajoneuvojen, joista on kannettu liikaa veroa, autoverotusta voitaisiin oikaista 1 päivästä tammikuuta 2012 ehdotetun lain mukaiseksi. 
Myös laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. Korotettua ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2017 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Esityksen taustaa
Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan sisältyvää liikenneverouudistustaLiikenneverouudistuksen sisältämät toimenpiteet on kuvattu hallitusohjelman liitteessä 1 (Ratkaisujen Suomi, pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, Hallituksen julkaisusarja 10/2015). Muita toimenpiteitä ovat mm. rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille asetettava vuotuinen vero sekä raskaan liikenteen tienkäyttömaksu. Näitä koskevat esitykset on tarkoitus antaa myöhemmin hallituskaudella. . Sen tarkoituksena on laskea autoveroa vaiheittain hallituskauden aikana niin, että muutoksen verotuottoa pienentävä vaikutus on noin 200 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Vaiheittaiset alennukset on tarkoitus toteuttaa seuraavien neljän vuoden alusta ja kohdentaa pienipäästöisiin ajoneuvoihin ympäristöohjauksen tehostamiseksi. Jotta veron fiskaalinen tuotto ei putoaisi liiaksi alenevan päästökehityksen myötä, osa alennuksesta on ulotettu myös keskipäästöisiin ajoneuvoihin. Rajaksi on asetettu näillä perusteilla 140 g/km. Autovero alenisi siten autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään se. Vastaavasti, jos päästötaso on tätä suurempi, veroprosentti säilyisi nykyisen suuruisena. 
Esitykseen sisältyy toisaalta myös vuotuisen ajoneuvoveron korotus vuoden 2017 alusta. Muutos on tarkoitus toteuttaa tasasuuruisena 36,50 euron perusveron korotuksena koko autokantaan. Myös tämä ehdotus perustuu hallitusohjelmaan, ja sillä tavoitellaan noin 100 milj. euron vuotuisen verotuoton lisäystä. Vaikka lainmuutokset sisältyvät samaan esitykseen, ne ovat kuitenkin toisiinsa nähden itsenäisiä. Ajoneuvoveroa olisi siis ollut tarkoitus korottaa joka tapauksessa fiskaalisista syistä autoveromuutoksesta riippumatta. Kokonaisuutena esitys keventää kuitenkin autoilun verotusta vuodesta 2018 lähtien. 
Näiden hallitusohjelmaan sisältyvien muutosten lisäksi esityksellä muutetaan käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen verotusta. Muutostarve johtuu EU:n tuomioistuimen uusista ratkaisuista, jotka muuttivat tuomioistuimen vuonna 2006 omaksumaa ja Suomessa sittemmin vuoden 2008 ympäristöperusteisessa verouudistuksessa noudatettua linjaa. Ehdotus merkitsee sitä, että käytettynä tuotavista autoista ei voida kantaa verouudistuksen jälkeenkään enempää veroa kuin sitä on jäljellä samanlaisen, Suomessa aiemmin rekisteröidyn auton arvossa. 
Valiokunta käsittelee seuraavassa lyhyesti ensin verotasoon ehdotettuja muutoksia, alennuksen painotusta ja sähköautojen verotusta sekä lopuksi käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen verotusta. 
Verotasomuutokset
Hallitusohjelmaan perustuvat ehdotukset kohdistuvat siis yksinomaan autoveron ja ajoneuvoveron tasoon ja säilyttävät siten näiden verojen ympäristöperusteisen ja tekniikasta riippumattoman perusrakenteen. Kokonaisuutena ne keventävät edellä todetuin tavoin autoilun verotusta, suosivat pienipäästöisiä autoja ja siirtävät verotuksen painopistettä edelleen auton hankinnasta auton käytön verotukseen. Valiokunta pitää näitä linjauksia johdonmukaisina ja perusteltuinaValiokunta viittaa tässä yhteydessä mietintöihinsä VaVM 23/2007 vp — HE 147/2007 vp ja VaVM 24/2007 vp — HE 146/2007 vp, joissa on käsitelty vuonna 2008 toteutettua ympäristöperusteista autoverouudistusta sekä helmikuussa 2010 voimaan tullutta, vastaavalla tavalla ympäristöohjaavaa ajoneuvoverotusta. Tuolloin käyttöön otettujen veromallien vahvuuksia ovat nimenomaan verotason suora sidos ajoneuvon ominaishiilidioksidipäästöihin sekä riippumattomuus ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista. Liikenteen vero-ohjausta tehostaa myös vuoden 2011 alusta uudistunut energiaverotus, jossa veron perusteena on polttoaineen energiasisältö ja hiilidioksidipäästöt. Lisäksi liikenteen polttoaineille on laadittu laatuporrastus, jossa otetaan huomioon myös terveydelle haitalliset lähipäästöt. Uudistusta on käsitelty valiokunnan mietinnössä VaVM 51/2010 vp — HE 147/2010 vp.
Valiokunta tukee myös autoveron alennuksen toteutusta neljässä samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2016 — 2019. Se antaa kertamuutokseen verrattuna enemmän sopeutumisaikaa niin kuluttajille kuin autokaupalle ja ehkäisee siten mahdollisia markkinahäiriöitä ja äkillisiä arvonmuutoksia. Lisäksi kunakin vuonna voimaan tuleva alennus jää autojen hankintahintoihin nähden sen verran pieneksi, ettei sen arvioida lykkäävän tarpeettomasti kuluttajien ostopäätöksiä. Ratkaisu on myös valtiontaloudellisesti perusteltu ja omiaan turvaamaan tasaista verokertymää. 
Autoala on itse ennakoinut, että veronalennus siirtyy kovan kilpailun vuoksi suoraan hintoihin ja lisää uusien autojen kysyntää noin 2 000—2 500 autolla vuosittain. Vaikka tämä on alan kokonaismyyntiin nähden rajallinen määrä, se riittää pitämään kysynnän tämänvuotisella tasolla noin 109 000 ensirekisteröinnissä. Ala on pitänyt tätä olennaisen tärkeänä, koska pitkään jatkunut taantuma on hiljentänyt muutoin autokauppaa. Pientenkin taloudellisten kannustimien vaikutus näkyy parhaillaan mm. romutuspalkkiokokeilussa, joka lisää uusien autojen myyntiä tänä vuonna noin 5 000 autolla. 
Koska veronalennukset on painotettu pienipäästöisten autojen eduksi, alennuksen määrä ja kuluttajan saama hyöty vaihtelevat päästötason mukaan. Esityksen perusteluissa on kuvattu esimerkki, jossa nykyisen keskipäästöisen uuden auton (124 g/km) vero laskisi vuoteen 2019 mennessä 2,7 prosenttiyksikköä eli suhteellisesti 13 prosenttia. Alennus olisi taas tätä selvästi suurempi, 5,1 prosenttiyksikköä ja suhteellisesti 32 prosenttia, kun päästötaso on 95 g/km, mikä on myös EU:n vuodelle 2020 asettama tavoitetaso uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöille. Euromääräinen etu kuluttajalle vaihtelisi niin ikään päästöjen mukaan ja olisi esimerkiksi nykyisillä keskihintaisilla autoilla (32 000 euroa) 0—470 euroa vuodessa. 
Valiokunta pitää edellä kuvattuja vaikutuksia myönteisinä niin kuluttajille kuin autoalalle. Veronalennus pienentää hieman auton hankintaan sitoutunutta pääomaa ja lisää siten kuluttajien ostovoimaa. Samalla se tukee autoalaa, joka työllistää suoraan noin 30 000 ja välillisesti noin 46 000 henkilöä. Uusien autojen myynti uudistaa lisäksi autokantaa ja hidastaa sen keski-iän kasvuaLiikennekäytössä vuonna 2014 olleiden henkilöautojen keski-ikä oli 11,1 vuotta, kun museoautoja ei oteta lukuun. Ajoneuvokantaa arvioitaessa on huomattava, että ajoneuvoliikennerekisteriin on merkitty enemmän ajoneuvoja kuin on liikennekäytössä. Esimerkiksi tämän vuoden alussa rekisterissä oli noin 3,2 milj. henkilöautoa, joista noin 2,6 milj. oli liikennekäytössä.. Sillä taas on ympäristöhyötyjen ohella myönteisiä vaikutuksia myös liikenneturvallisuuteen. Esitystä voidaan siis puoltaa myös näillä perusteilla. Lisäksi, vaikka esitys on lievästi regressiivinen, sen tulonjakovaikutukset eivät ole merkittäviä.  
Alennuksen painotus ja sähköautojen verokohtelu
Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut, että veronalennus kohdennettaisiin vielä selvemmin pienipäästöisiin ajoneuvoihin, esimerkiksi niihin, joiden ominaispäästö on enintään uusien autojen nykyisen keskipäästön suuruinen eli 124 g/km. Lisäksi kaikki nollapäästöiset ajoneuvot tulisi vapauttaa kokonaan autoverosta vaikka vain väliaikaisesti. Näin voitaisiin edistää sitä, että vaihtoehtoisten teknologioiden ajoneuvot, kuten sähkö- ja kaasuautot, pääsisivät yleistymään. Veronalennus tulisi lisäksi toteuttaa ministeriön mielestä ehdotettua nopeammassa tahdissa. 
Valiokunta on sivunnut näitä kysymyksiä osin jo edellä. Syyt esityksessä tehtyihin rajauksiin johtuvat veromallin perusominaisuuksista ja ovat viime kädessä fiskaalisia. Autovero — samoin kuin ajoneuvovero — ovat lähtökohdiltaan fiskaalisia veroja, vaikka niillä on vahva ympäristöohjaava tarkoitus ja rakenne. Lisäksi veromallin yhtenä nimenomaisena vahvuutena on pidetty neutraalisuutta myös sovellettavan teknologian suhteen. Se tekee vero-ohjauksesta joustavan ja helpon muuttaa tarpeiden mukaan. Myös autoala puoltaa sitä. Valiokunta ei pidä sen vuoksi perusteltuna edes väliaikaisia verohelpotuksia, etenkin kun tiedetään, miten vaikea niistä on yleensä luopua. 
Muutos ei ole valiokunnan mielestä aiheellinen siksikään, että veromalli itsessään suosii jo nyt selvästi kaikkia vähäpäästöisiä autoja tekniikasta riippumatta. Kun otetaan huomioon auto- ja ajoneuvoveron lisäksi myös liikenteen polttoaineiden ympäristöohjauksen tuottama hyöty, sähköautot saavat esimerkiksi bensiinikäyttöiseen autoon verrattuna noin 11 000 euron veroedun 10 vuodessa, kun vuosittainen ajosuorite on 17 000 kilometriä. Vastaava etu dieselautoihin verrattuna on noin 14 000 euroa. 
Toisaalta tiedetään, että uusien henkilöautojen päästötaso on alentunut viime vuosina 4—5 g/km vuodessa ja lähenee tasoa 100 g/km vuonna 2020. Kun sen lisäksi otetaan huomioon nyt ehdotetun veronalennuksen vaikutus, EU:n asettama tavoitetaso 95 g/km saavutettaneen vuonna 2020. Meneillään oleva muutos on siihen nähden riittävän tehokas jo nyt. — Esityksen perusteluissa on viitattu vielä VTT:n ja VATTin tuoreeseen yhteistutkimukseen tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessäNylund ym. (2015): Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset, VTT-R-00752-15.. Sen mukaan kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investointi sellaisten kotimaisten biopolttoaineiden tuotantoon ja lisäkäyttöön, jotka soveltuvat käytettäväksi nykyisessä ajoneuvokalustossa. 
Sähköautojen matalaakin autoveroa voidaan perustella myös puhtaasti fiskaalisista syistä. Kun autojen yleinen päästötaso laskee, alenee myös autoveron tuotto. Sen vuoksi koko autokantaan kohdistuva neutraali veromalli on tärkeä. Esimerkiksi edellä mainittu muutos 4—5 g/km pienentää verotuottoa noin 25—30 milj. euroa vuodessa ilman veromuutoksiakin. Jos kehitys jatkuu ennakoidusti ja autoveron fiskaalinen merkitys halutaan säilyttää pitkällä aikavälillä, veron rakennetta joudutaan pohtimaan jossain vaiheessa uudelleen. Kysymys ei ole kuitenkaan vielä ajankohtainen, koska veron tuotto on edelleen korkea ja vaihtelee vuosittain yleisen taloustilanteen mukaan miljardin euron molemmin puolinAutoveron tuotoksi on arvioitu ensi vuoden talousarviossa noin 840 milj. euroa ja ajoneuvoveron tuotoksi 1,115 milj. euroa. Tuotot olivat vuoden 2014 tilinpäätöksessä vastaavasti noin 920 milj. ja 880 milj. euroa, ja ne edustavat karkeasti noin 40 prosenttia liikenteen kaikista verotuotoista, noin 4,6 miljardista eurosta.
Käytettyjen tuontiautojen verotus
Esityksellä muutetaan siis käytettynä maahan tuotavien autojen verotusta vastaamaan EU-tuomioistuimen nykyistä oikeuskäytäntöä. Hallituksen esityksen perusteluissa on kuvattu varsin yksityiskohtaisesti tuomioistuimen oikeuskäytännön kehittymistä vuoden 2006 Unkaria koskevista päätöksistä (asiat C-290/05, Nadashi ja C-333/05, Nemeth) Romaniaa ja Alankomaita koskeviin ratkaisuihin (C 402/09, Tatu ja C-437/12, X). Se kuvaa hyvin myös sitä tulkinnanvaraisuutta, jonka varassa mm. kansallisia ratkaisuja joudutaan tekemään. 
Vuoden 2008 autoverouudistuksessa meillä omaksuttu kanta nojautui Unkaria koskevaan tulkintaan, ja siitä oli neuvoteltu mm. komission virkamiesten kanssa. Valiokunta katsoi niin ikään kuulemiensa asiantuntijoiden arvioiden perusteella, että uudenlainen tulkinta verosyrjintäkieltoon oli mahdollinen, kun koko verojärjestelmä uudistettiin ympäristöperusteiseksi. Katsottiin, ettei käytettyjen tuontiautojen verotuksessa tarvinnut suorittaa vertailua aiemmin verotettuihin ajoneuvoihin näin perustavaa laatua olevan rakennemuutoksen jälkeen. Käytettyjä tuontiautoja katsottiin siis voitavan verottaa yhtälailla ympäristöperusteisesti kuin uusia autoja. — Tämä tulkinta on nyt osoittautunut kestämättömäksi tuomioistuimen myöhempien ratkaisujen valossa. 
Valiokunta hyväksyy ehdotetun lainmuutoksen, joka on onnistuttu toteuttamaan lainsäädäntöteknisesti varsin yksinkertaisesti. Uusi säännös (autoverolain 8 a §) takaa, ettei käytetystä tuontiautosta kanneta veroa enempää kuin vastaavan Suomessa jo aiemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä. Valiokunnalla ei ole muuta huomautettavaa itse ehdotukseen. 
Asian käsittelyn yhteydessä on noussut kuitenkin esiin kysymys jo toimitettua verotusta koskevien virheellisten päätösten oikaisemisesta viran puolesta. Valtiovarainministeriö on selvittänyt tätä mahdollisuutta Tullin kanssa, mutta se on osoittautunut käytännössä varsin hankalaksi. Oikaistavat tapaukset voitaisiin nimittäin löytää vain käymällä läpi koko laaja verotusaineisto, osin myös manuaalisesti. Tullilla ei ole myöskään verovelvollisten tiliyhteystietoja, joten palautuksen maksatus olisi sekin ongelmallista. Hakemusmenettely on siksi tällä hetkellä nopein ja yksinkertaisin tapa oikaista verotuksia. Oikaisuvaatimukseksi riittää täysin vapaamuotoinen hakemus. 
Kysymys on toisaalta tavanomaisesta muutoksenhakutilanteesta, jossa verovelvollisen on helpointa ja nopeinta arvioida oma oikeussuojan tarpeensa. Tulli on pyrkinyt lisäksi tekemään verotuksen tarkistamisen ja oikaisuvaatimuksen tarpeen arvioinnin mahdollisimman yksinkertaiseksi tiedottamalla, ohjaamalla ja julkaisemalla vertailuprosentit verkkosivuillaan. Tulli jatkaa ohjaustaan, kun tämän lain käsittely on saatu päätökseen. — Todettakoon lisäksi, että Tulli on varautunut lisäresurssein oikaisuvaatimusten käsittelyyn. Se on myös muuttanut verotuskäytäntöään sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus antoi asiaa koskevan ratkaisunsa viime joulukuussa (KHO 2014:182).  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 33/2015 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
jäsen
Touko
Aalto
vihr
(osittain)
jäsen
Timo
Heinonen
kok
(osittain)
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd
jäsen
Kalle
Jokinen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
(osittain)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
(osittain)
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(osittain)
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
(osittain)
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Riitta
Myller
sd
(osittain)
varajäsen
Mika
Niikko
ps
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps
varajäsen
Eero
Suutari
kok
(osittain)
varajäsen
Harry
Wallin
sd
(osittain)
varajäsen
Ozan
Yanar
vihr
(osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
VASTALAUSE 1 /vas
Perustelut
Hallitus tekee kipeitä leikkauksia tavallisten suomalaisten toimeentuloon ja palveluihin. Esimerkiksi eläkkeensaajien asumistukea ja lääkekorvauksia leikataan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja korotetaan. Päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan ja koulutuksesta leikataan. Valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan leikkaukset kohdistuvat pahiten eläkeläisiin, lapsiperheisiin, työttömiin, sosiaaliturvan varassa oleviin sekä opiskelijoihin. 
Samaan aikaan kun hallitus valittaa rahan puutetta ja leikkaa tavallisilta pienituloisilta kansalaisilta, se keventää autoveroa ja luopuu vapaaehtoisesti satojen miljoonien verotuloista. Autoveromuutoksen arvioidaan kokonaisuudessaan vähentävän verotuottoja vuonna 2016 noin 31 miljoonalla eurolla, vuonna 2017 noin 67 miljoonalla eurolla, vuonna 2018 noin 117 miljoonalla eurolla, sekä vuonna 2019 noin 182 miljoonalla eurolla, huomioiden ohjaus- sekä kysyntävaikutukset. 
Käytännössä hallituksen autoveroale hyödyttää eniten hyvätuloisia ihmisiä, joilla on mahdollisuus marssia autokauppaan ja tilata maahantuojalta tuliterä auto. Todennäköisesti suurin osa veronalennuksesta valuu autoja valmistavien ja maahantuovien yritysten katteisiin. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää epäoikeudenmukaisena tällaista rikkaita ja ulkomaista autoteollisuutta hyödyttävää tukea, etenkin kun samaan aikaan pienituloisilta leikataan. 
On myönteistä, että hallituksen esityksessä autoveron rakenne ottaa huomioon päästöt. Tuoreet tiedot siitä, että sekä diesel- että bensiinikäyttöisiä autoja on manipuloitu näyttämään mittaustilanteessa todellisia päästöjä pienempiä lukuja, osoittavat, että myös itse mittaustapahtuman ja menetelmän uudistamista on harkittava vakavasti. 
Kaiken kaikkiaan Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei pidä perusteltuna alentaa autoveroa yksittäisenä toimenpiteenä. Mielestämme maantieliikenteen verotusta on uudistettava kokonaisuudessaan ympäristömyönteiseksi. Uudistamista perustelee myös ulkomaalaisten liikenteenharjoittajien erilainen kilpailuasetelma tavarakuljetuksissa. Uudistamistarve koskee tällöin niin ajoneuvon hankinnan, omistusajan ja polttoaineen verotusta kuin mahdollista ajettujen kilometrien verotustakin. Hallituksen onkin syytä valmistella ympäristön kannalta kestävää ja kilpailutilanteen huomioon ottavaa verouudistusta unohtamatta maamme hajanaista asutusta. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotus) 
Vastalauseen muutosehdotus
1. 
Laki 
autoverolain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011 ja 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                            (Kuten VaVM) 
Voimaantulosäännös 
                                                            (Kuten VaVM) 
Helsingissä 6.11.2015
Kari
Uotila
vas
VASTALAUSE 2 /sd
Perustelut
Hallitus esittää ohjelmansa mukaisesti autoveron laskemista niin, että verotuottovaikutus vuoden 2019 tasolla on noin 200 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti hallitus esittää joukkoliikenteen ostoliikenteen leikkaamista, jonka seurauksena maakunnille tärkeitä junayhteyksiä lakkaa. Mielestämme tässä taloustilanteessa näin suuret autoveron kevennykset eivät ole perusteltuja, ja esitämme, että osa autoveron kevennyksestä ohjataan VR:n ostopalveluliikenteen turvaamiseen sekä joidenkin muiden hallituksen epäoikeudenmukaisten leikkausten purkamiseen. 
Ehdotus,
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi lain liitteen Verotaulukko 1 muutettuna.(Vastalauseen muutosehdotus) 
Vastalauseen muutosehdotus
1. 
Laki 
autoverolain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                            (Kuten VaVM) 
Voimaantulosäännös 
                                                            (Kuten VaVM) 
VEROTAULUKKO 1 
Auton  
kokonais- 
massa (kg) 
 
Auton  
CO2-päästöt 
(g/km) 
1.1.–31.12. 
2016  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.–31.12. 
2017  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.–31.12. 
2018  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.2019 ja sen jälkeen 
sovellettava 
veroprosentti 
käyttövoima muu kuin 
dieselöljy 
käyttövoima  
dieselöljy 
 
 
 
 
 
enintään 51 
enintään 354 
5,0 
4,4 
3,8 
3,3 
52-60 
355-363 
5,1 
4,5 
3,9 
3,3 
61-69 
364-372 
5,2 
4,6 
4,0 
3,3 
70-78 
373-381 
5,2 
4,6 
4,0 
3,4 
79-87 
382-390 
5,3 
4,7 
4,0 
3,4 
88-96 
391-399 
5,4 
4,7 
4,1 
3,4 
97-105 
400-408 
5,4 
4,8 
4,1 
3,5 
106-114 
409-417 
5,5 
4,8 
4,2 
3,5 
115-123 
418-426 
5,6 
4,9 
4,2 
3,5 
124-132 
427-435 
5,6 
4,9 
4,2 
3,6 
133-141 
436-444 
10 
5,7 
5,0 
4,3 
3,6 
142-150 
445-453 
11 
5,8 
5,1 
4,4 
3,7 
151-159 
454-462 
12 
5,9 
5,2 
4,4 
3,7 
160-168 
463-471 
13 
5,9 
5,2 
4,4 
3,7 
169-177 
472-480 
14 
6,0 
5,3 
4,5 
3,8 
178-186 
481-489 
15 
6,1 
5,3 
4,6 
3,8 
187-195 
490-498 
16 
6,2 
5,4 
4,6 
3,9 
196-204 
499-507 
17 
6,3 
5,5 
4,7 
3,9 
205-213 
508-516 
18 
6,3 
5,5 
4,7 
3,9 
214-222 
517-525 
19 
6,4 
5,6 
4,8 
4,0 
223-231 
526-534 
20 
6,5 
5,7 
4,9 
4,0 
232-240 
535-543 
21 
6,6 
5,8 
4,9 
4,1 
241-249 
544-552 
22 
6,7 
5,8 
5,0 
4,1 
250-258 
553-561 
23 
6,8 
5,9 
5,1 
4,2 
259-267 
562-570 
24 
6,8 
5,9 
5,1 
4,2 
268-276 
571-579 
25 
6,9 
6,0 
5,1 
4,3 
277-285 
580-588 
26 
7,0 
6,1 
5,2 
4,3 
286-294 
589-597 
27 
7,1 
6,2 
5,3 
4,4 
295-303 
598-606 
28 
7,2 
6,3 
5,3 
4,4 
304-312 
607-615 
29 
7,3 
6,4 
5,4 
4,5 
313-321 
616-624 
30 
7,4 
6,4 
5,5 
4,5 
322-330 
625-633 
31 
7,5 
6,5 
5,6 
4,6 
331-339 
634-642 
32 
7,6 
6,6 
5,6 
4,7 
340-348 
643-651 
33 
7,7 
6,7 
5,7 
4,7 
349-357 
652-660 
34 
7,8 
6,8 
5,8 
4,8 
358-366 
661-669 
35 
7,9 
6,9 
5,9 
4,8 
367-375 
670-678 
36 
8,0 
7,0 
5,9 
4,9 
376-384 
679-687 
37 
8,1 
7,1 
6,0 
5,0 
385-393 
688-696 
38 
8,2 
7,1 
6,1 
5,0 
394-402 
697-705 
39 
8,3 
7,2 
6,2 
5,1 
403-411 
706-714 
40 
8,4 
7,3 
6,2 
5,2 
412-420 
715-723 
41 
8,5 
7,4 
6,3 
5,2 
421-429 
724-732 
42 
8,6 
7,5 
6,4 
5,3 
430-438 
733-741 
43 
8,7 
7,6 
6,5 
5,4 
439-447 
742-750 
44 
8,8 
7,7 
6,6 
5,4 
448-456 
751-759 
45 
8,9 
7,8 
6,6 
5,5 
457-465 
760-768 
46 
9,0 
7,9 
6,7 
5,6 
466-474 
769-777 
47 
9,1 
8,0 
6,8 
5,7 
475-483 
778-786 
48 
9,2 
8,0 
6,9 
5,7 
484-492 
787-795 
49 
9,3 
8,1 
7,0 
5,8 
493-501 
796-804 
50 
9,4 
8,2 
7,1 
5,9 
502-510 
805-813 
51 
9,6 
8,4 
7,2 
6,0 
511-519 
814-822 
52 
9,7 
8,5 
7,3 
6,1 
520-528 
823-831 
53 
9,8 
8,6 
7,4 
6,2 
529-537 
832-840 
54 
9,9 
8,7 
7,5 
6,3 
538-546 
841-849 
55 
10,0 
8,8 
7,6 
6,3 
547-555 
850-858 
56 
10,2 
9,0 
7,7 
6,5 
556-564 
859-867 
57 
10,3 
9,0 
7,8 
6,5 
565-573 
868-876 
58 
10,4 
9,1 
7,9 
6,6 
574-582 
877-885 
59 
10,5 
9,2 
8,0 
6,7 
583-591 
886-994 
60 
10,6 
9,3 
8,1 
6,8 
592-600 
995-1003 
61 
10,8 
9,5 
8,2 
7,0 
601-609 
1004-1012 
62 
10,9 
9,6 
8,3 
7,0 
610-618 
1013-1021 
63 
11,0 
9,7 
8,4 
7,1 
619-627 
1022-1030 
64 
11,2 
9,9 
8,6 
7,3 
628-636 
1031-1039 
65 
11,3 
10,0 
8,7 
7,4 
637-645 
1040-1048 
66 
11,4 
10,1 
8,8 
7,5 
646-654 
1049-1057 
67 
11,5 
10,2 
8,9 
7,6 
655-663 
1058-1066 
68 
11,7 
10,4 
9,1 
7,7 
664-672 
1067-1075 
69 
11,8 
10,5 
9,2 
7,8 
673-681 
1076-1084 
70 
12,0 
10,7 
9,3 
8,0 
682-690 
1085-1093 
71 
12,1 
10,8 
9,4 
8,1 
691-699 
1094-1102 
72 
12,2 
10,9 
9,5 
8,2 
700-708 
1103-1111 
73 
12,4 
11,1 
9,7 
8,4 
709-717 
1112-1120 
74 
12,5 
11,2 
9,8 
8,5 
718-726 
1121-1129 
75 
12,6 
11,3 
9,9 
8,6 
727-735 
1130-1138 
76 
12,8 
11,5 
10,1 
8,8 
736-744 
1139-1147 
77 
12,9 
11,6 
10,2 
8,9 
745-753 
1148-1156 
78 
13,1 
11,7 
10,4 
9,0 
754-762 
1157-1165 
79 
13,2 
11,9 
10,5 
9,2 
763-772 
1166-1174 
80 
13,4 
12,0 
10,7 
9,3 
773-781 
1175-1183 
81 
13,5 
12,2 
10,8 
9,5 
782-790 
1184-1192 
82 
13,7 
12,3 
11,0 
9,6 
791-799 
1193-1202 
83 
13,8 
12,5 
11,1 
9,8 
800-808 
1203-1211 
84 
14,0 
12,7 
11,3 
10,0 
809-817 
1212-1220 
85 
14,1 
12,8 
11,4 
10,1 
818-826 
1221-1229 
86 
14,3 
13,0 
11,6 
10,3 
827-835 
1230-1238 
87 
14,4 
13,1 
11,8 
10,4 
836-844 
1239-1247 
88 
14,6 
13,3 
11,9 
10,6 
845-853 
1248-1256 
89 
14,7 
13,4 
12,1 
10,8 
854-862 
1257-1265 
90 
14,9 
13,6 
12,3 
11,0 
863-871 
1266-1274 
91 
15,1 
13,8 
12,5 
11,2 
872-880 
1275-1283 
92 
15,2 
13,9 
12,6 
11,3 
881-889 
1284-1292 
93 
15,4 
14,1 
12,8 
11,5 
890-898 
1293-1301 
94 
15,5 
14,2 
13,0 
11,7 
899-907 
1302-1310 
95 
15,7 
14,4 
13,2 
11,9 
908-916 
1311-1319 
96 
15,9 
14,6 
13,4 
12,1 
917-925 
1320-1328 
97 
16,0 
14,8 
13,5 
12,3 
926-934 
1329-1337 
98 
16,2 
15,0 
13,7 
12,5 
935-943 
1338-1346 
99 
16,4 
15,2 
13,9 
12,7 
944-952 
1347-1355 
100 
16,5 
15,3 
14,1 
12,9 
953-961 
1356-1364 
101 
16,7 
15,5 
14,3 
13,1 
962-970 
1365-1373 
102 
16,9 
15,7 
14,5 
13,3 
971-979 
1374-1382 
103 
17,0 
15,8 
14,7 
13,5 
980-988 
1383-1391 
104 
17,2 
16,1 
14,9 
13,8 
989-997 
1392-1400 
105 
17,4 
16,3 
15,1 
14,0 
998-1006 
1401-1409 
106 
17,6 
16,5 
15,4 
14,2 
1007-1015 
1410-1418 
107 
17,7 
16,6 
15,5 
14,4 
1016-1024 
1419-1427 
108 
17,9 
16,8 
15,8 
14,7 
1025-1033 
1428-1436 
109 
18,1 
17,0 
16,0 
14,9 
1034-1042 
1437-1445 
110 
18,3 
17,3 
16,2 
15,2 
1043-1051 
1446-1454 
111 
18,4 
17,4 
16,4 
15,4 
1052-1060 
1455-1463 
112 
18,6 
17,6 
16,6 
15,6 
1061-1069 
1464-1472 
113 
18,8 
17,8 
16,9 
15,9 
1070-1078 
1473-1481 
114 
19,0 
18,0 
17,1 
16,1 
1079-1087 
1482-1490 
115 
19,1 
18,2 
17,3 
16,4 
1088-1096 
1491-1499 
116 
19,3 
18,4 
17,5 
16,6 
1097-1105 
1500-1508 
117 
19,5 
18,6 
17,8 
16,9 
1106-1114 
1509-1517 
118 
19,7 
18,9 
18,0 
17,2 
1115-1123 
1518-1526 
119 
19,9 
19,1 
18,3 
17,4 
1124-1132 
1527-1535 
120 
20,1 
19,3 
18,5 
17,7 
1133-1141 
1536-1544 
121 
20,2 
19,5 
18,7 
18,0 
1142-1150 
1545-1553 
122 
20,4 
19,7 
19,0 
18,2 
1151-1159 
1554-1562 
123 
20,6 
19,9 
19,2 
18,5 
1160-1168 
1563-1571 
124 
20,8 
20,1 
19,5 
18,8 
1169-1177 
1572-1580 
125 
21,0 
20,4 
19,7 
19,1 
1178-1186 
1581-1589 
126 
21,2 
20,6 
20,0 
19,4 
1187-1195 
1590-1598 
127 
21,4 
20,8 
20,2 
19,7 
1196-1204 
1599-1607 
128 
21,5 
21,0 
20,5 
19,9 
1205-1213 
1608-1616 
129 
21,7 
21,2 
20,7 
20,2 
1214-1222 
1617-1625 
130 
21,9 
21,4 
21,0 
20,5 
1223-1231 
1626-1634 
131 
22,1 
21,7 
21,2 
20,8 
1232-1240 
1635-1643 
132 
22,3 
21,9 
21,5 
21,1 
1241-1249 
1644-1652 
133 
22,5 
22,1 
21,8 
21,4 
1250-1258 
1653-1661 
134 
22,7 
22,4 
22,0 
21,7 
1259-1267 
1662-1670 
135 
22,9 
22,6 
22,3 
22,0 
1268-1276 
1671-1679 
136 
23,1 
22,8 
22,6 
22,3 
1277-1285 
1680-1688 
137 
23,3 
23,1 
22,9 
22,6 
1286-1295 
1689-1697 
138 
23,5 
23,3 
23,1 
22,9 
1296-1304 
1698-1706 
139 
23,7 
23,6 
23,4 
23,3 
1305-1313 
1707-1715 
140 
23,8 
23,7 
23,6 
23,5 
1314-1322 
1716-1725 
141 
24,0 
24,0 
24,0 
24,0 
1323-1331 
1726-1734 
142 
24,2 
24,2 
24,2 
24,2 
1332-1340 
1735-1743 
143 
24,4 
24,4 
24,4 
24,4 
1341-1349 
1744-1752 
144 
24,6 
24,6 
24,6 
24,6 
1350-1358 
1753-1761 
145 
24,8 
24,8 
24,8 
24,8 
1359-1367 
1762-1770 
146 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
1368-1376 
1771-1779 
147 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
1377-1385 
1780-1788 
148 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
1386-1394 
1789-1797 
149 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
1395-1403 
1798-1806 
150 
25,8 
25,8 
25,8 
25,8 
1404-1412 
1807-1815 
151 
26,0 
26,0 
26,0 
26,0 
1413-1421 
1816-1824 
152 
26,2 
26,2 
26,2 
26,2 
1422-1430 
1825-1833 
153 
26,4 
26,4 
26,4 
26,4 
1431-1439 
1834-1842 
154 
26,6 
26,6 
26,6 
26,6 
1440-1448 
1843-1851 
155 
26,8 
26,8 
26,8 
26,8 
1449-1457 
1852-1860 
156 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
1458-1466 
1861-1869 
157 
27,1 
27,1 
27,1 
27,1 
1467-1475 
1870-1878 
158 
27,3 
27,3 
27,3 
27,3 
1476-1484 
1879-1887 
159 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
1485-1493 
1888-1896 
160 
27,7 
27,7 
27,7 
27,7 
1494-1502 
1897-1905 
161 
27,9 
27,9 
27,9 
27,9 
1503-1511 
1906-1914 
162 
28,1 
28,1 
28,1 
28,1 
1512-1520 
1915-1923 
163 
28,3 
28,3 
28,3 
28,3 
1521-1529 
1924-1932 
164 
28,5 
28,5 
28,5 
28,5 
1530-1538 
1933-1941 
165 
28,7 
28,7 
28,7 
28,7 
1539-1547 
1942-1950 
166 
28,9 
28,9 
28,9 
28,9 
1548-1556 
1951-1959 
167 
29,1 
29,1 
29,1 
29,1 
1557-1565 
1960-1968 
168 
29,3 
29,3 
29,3 
29,3 
1566-1574 
1969-1977 
169 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
1575-1583 
1978-1986 
170 
29,7 
29,7 
29,7 
29,7 
1584-1592 
1987-1995 
171 
29,9 
29,9 
29,9 
29,9 
1593-1601 
1996-2004 
172 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
1602-1610 
2005-2013 
173 
30,2 
30,2 
30,2 
30,2 
1611-1619 
2014-2022 
174 
30,4 
30,4 
30,4 
30,4 
1620-1628 
2023-2031 
175 
30,6 
30,6 
30,6 
30,6 
1629-1637 
2032-2040 
176 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 
1638-1646 
2041-2049 
177 
31,0 
31,0 
31,0 
31,0 
1647-1655 
2050-2058 
178 
31,2 
31,2 
31,2 
31,2 
1656-1664 
2059-2067 
179 
31,4 
31,4 
31,4 
31,4 
1665-1673 
2068-2076 
180 
31,6 
31,6 
31,6 
31,6 
1674-1682 
2077-2085 
181 
31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
1683-1691 
2086-2094 
182 
31,9 
31,9 
31,9 
31,9 
1692-1700 
2095-2103 
183 
32,1 
32,1 
32,1 
32,1 
1701-1709 
2104-2112 
184 
32,3 
32,3 
32,3 
32,3 
1710-1718 
2113-2121 
185 
32,5 
32,5 
32,5 
32,5 
1719-1727 
2122-2130 
186 
32,7 
32,7 
32,7 
32,7 
1728-1736 
2131-2139 
187 
32,8 
32,8 
32,8 
32,8 
1737-1745 
2140-2148 
188 
33,0 
33,0 
33,0 
33,0 
1746-1754 
2149-2157 
189 
33,2 
33,2 
33,2 
33,2 
1755-1763 
2158-2166 
190 
33,4 
33,4 
33,4 
33,4 
1764-1772 
2167-2175 
191 
33,6 
33,6 
33,6 
33,6 
1773-1781 
2176-2184 
192 
33,7 
33,7 
33,7 
33,7 
1782-1790 
2185-2193 
193 
33,9 
33,9 
33,9 
33,9 
1791-1799 
2194-2202 
194 
34,1 
34,1 
34,1 
34,1 
1800-1808 
2203-2211 
195 
34,3 
34,3 
34,3 
34,3 
1809-1818 
2212-2220 
196 
34,4 
34,4 
34,4 
34,4 
1819-1827 
2221-2229 
197 
34,6 
34,6 
34,6 
34,6 
1828-1836 
2230-2238 
198 
34,8 
34,8 
34,8 
34,8 
1837-1845 
2239-2247 
199 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
1846-1854 
2248-2257 
200 
35,1 
35,1 
35,1 
35,1 
1855-1863 
2258-2266 
201 
35,3 
35,3 
35,3 
35,3 
1864-1872 
2267-2275 
202 
35,5 
35,5 
35,5 
35,5 
1873-1881 
2276-2284 
203 
35,7 
35,7 
35,7 
35,7 
1882-1890 
2285-2293 
204 
35,8 
35,8 
35,8 
35,8 
1891-1899 
2294-2302 
205 
36,0 
36,0 
36,0 
36,0 
1900-1908 
2303-2311 
206 
36,2 
36,2 
36,2 
36,2 
1909-1917 
2312-2320 
207 
36,3 
36,3 
36,3 
36,3 
1918-1926 
2321-2329 
208 
36,5 
36,5 
36,5 
36,5 
1927-1935 
2330-2338 
209 
36,6 
36,6 
36,6 
36,6 
1936-1944 
2339-2347 
210 
36,8 
36,8 
36,8 
36,8 
1945-1953 
2348-2356 
211 
37,0 
37,0 
37,0 
37,0 
1954-1962 
2357-2365 
212 
37,1 
37,1 
37,1 
37,1 
1963-1971 
2366-2374 
213 
37,3 
37,3 
37,3 
37,3 
1972-1980 
2375-2383 
214 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
1981-1989 
2384-2392 
215 
37,6 
37,6 
37,6 
37,6 
1990-1998 
2393-2401 
216 
37,8 
37,8 
37,8 
37,8 
1999-2007 
2402-2410 
217 
37,9 
37,9 
37,9 
37,9 
2008-2016 
2411-2419 
218 
38,1 
38,1 
38,1 
38,1 
2017-2025 
2420-2428 
219 
38,2 
38,2 
38,2 
38,2 
2026-2034 
2429-2437 
220 
38,4 
38,4 
38,4 
38,4 
2035-2043 
2438-2446 
221 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
2044-2052 
2447-2455 
222 
38,7 
38,7 
38,7 
38,7 
2053-2061 
2456-2464 
223 
38,8 
38,8 
38,8 
38,8 
2062-2070 
2465-2473 
224 
39,0 
39,0 
39,0 
39,0 
2071-2079 
2474-2482 
225 
39,1 
39,1 
39,1 
39,1 
2080-2088 
2483-2491 
226 
39,3 
39,3 
39,3 
39,3 
2089-2097 
2492-2500 
227 
39,4 
39,4 
39,4 
39,4 
2098-2106 
2501-2509 
228 
39,6 
39,6 
39,6 
39,6 
2107-2115 
2510-2518 
229 
39,7 
39,7 
39,7 
39,7 
2116-2124 
2519-2527 
230 
39,8 
39,8 
39,8 
39,8 
2125-2133 
2528-2536 
231 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
2134-2142 
2537-2545 
232 
40,1 
40,1 
40,1 
40,1 
2143-2151 
2546-2554 
233 
40,3 
40,3 
40,3 
40,3 
2152-2160 
2555-2563 
234 
40,4 
40,4 
40,4 
40,4 
2161-2169 
2564-2572 
235 
40,5 
40,5 
40,5 
40,5 
2170-2178 
2573-2581 
236 
40,7 
40,7 
40,7 
40,7 
2179-2187 
2582-2590 
237 
40,8 
40,8 
40,8 
40,8 
2188-2196 
2591-2599 
238 
40,9 
40,9 
40,9 
40,9 
2197-2205 
2600-2608 
239 
41,1 
41,1 
41,1 
41,1 
2206-2214 
2609-2617 
240 
41,2 
41,2 
41,2 
41,2 
2215-2223 
2618-2626 
241 
41,3 
41,3 
41,3 
41,3 
2224-2232 
2627-2635 
242 
41,5 
41,5 
41,5 
41,5 
2233-2241 
2636-2644 
243 
41,6 
41,6 
41,6 
41,6 
2242-2250 
2645-2653 
244 
41,7 
41,7 
41,7 
41,7 
2251-2259 
2654-2662 
245 
41,8 
41,8 
41,8 
41,8 
2260-2268 
2663-2671 
246 
42,0 
42,0 
42,0 
42,0 
2269-2277 
2672-2680 
247 
42,1 
42,1 
42,1 
42,1 
2278-2286 
2681-2689 
248 
42,2 
42,2 
42,2 
42,2 
2287-2295 
2690-2698 
249 
42,3 
42,3 
42,3 
42,3 
2296-2304 
2699-2707 
250 
42,4 
42,4 
42,4 
42,4 
2305-2313 
2708-2716 
251 
42,6 
42,6 
42,6 
42,6 
2314-2322 
2717-2725 
252 
42,7 
42,7 
42,7 
42,7 
2323-2331 
2726-2734 
253 
42,8 
42,8 
42,8 
42,8 
2332-2340 
2735-2743 
254 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
2341-2350 
2744-2752 
255 
43,0 
43,0 
43,0 
43,0 
2351-2359 
2753-2761 
256 
43,1 
43,1 
43,1 
43,1 
2360-2368 
2762-2770 
257 
43,2 
43,2 
43,2 
43,2 
2369-2377 
2771-2780 
258 
43,4 
43,4 
43,4 
43,4 
2378-2386 
2781-2789 
259 
43,5 
43,5 
43,5 
43,5 
2387-2395 
2790-2798 
260 
43,6 
43,6 
43,6 
43,6 
2396-2404 
2799-2807 
261 
43,7 
43,7 
43,7 
43,7 
2405-2413 
2808-2816 
262 
43,8 
43,8 
43,8 
43,8 
2414-2422 
2817-2825 
263 
43,9 
43,9 
43,9 
43,9 
2423-2431 
2826-2834 
264 
44,0 
44,0 
44,0 
44,0 
2432-2440 
2835-2843 
265 
44,1 
44,1 
44,1 
44,1 
2441-2449 
2844-2852 
266 
44,2 
44,2 
44,2 
44,2 
2450-2458 
2853-2861 
267 
44,3 
44,3 
44,3 
44,3 
2459-2467 
2862-2870 
268 
44,4 
44,4 
44,4 
44,4 
2468-2476 
2871-2879 
269 
44,5 
44,5 
44,5 
44,5 
2477-2485 
2880-2888 
270 
44,6 
44,6 
44,6 
44,6 
2486-2494 
2889-2897 
271 
44,7 
44,7 
44,7 
44,7 
2495-2503 
2898-2906 
272 
44,8 
44,8 
44,8 
44,8 
2504-2512 
2907-2915 
273 
44,9 
44,9 
44,9 
44,9 
2513-2521 
2916-2924 
274 
45,0 
45,0 
45,0 
45,0 
2522-2530 
2925-2933 
275 
45,1 
45,1 
45,1 
45,1 
2531-2539 
2934-2942 
276 
45,2 
45,2 
45,2 
45,2 
2540-2548 
2943-2951 
277 
45,2 
45,2 
45,2 
45,2 
2549-2557 
2952-2960 
278 
45,3 
45,3 
45,3 
45,3 
2558-2566 
2961-2969 
279 
45,4 
45,4 
45,4 
45,4 
2567-2575 
2970-2978 
280 
45,5 
45,5 
45,5 
45,5 
2576-2584 
2979-2987 
281 
45,6 
45,6 
45,6 
45,6 
2585-2593 
2988-2996 
282 
45,7 
45,7 
45,7 
45,7 
2594-2602 
2997-3005 
283 
45,8 
45,8 
45,8 
45,8 
2603-2611 
3006-3014 
284 
45,8 
45,8 
45,8 
45,8 
2612-2620 
3015-3023 
285 
45,9 
45,9 
45,9 
45,9 
2621-2629 
3024-3032 
286 
46,0 
46,0 
46,0 
46,0 
2630-2638 
3033-3041 
287 
46,1 
46,1 
46,1 
46,1 
2639-2647 
3042-3050 
288 
46,2 
46,2 
46,2 
46,2 
2648-2656 
3051-3059 
289 
46,3 
46,3 
46,3 
46,3 
2657-2665 
3060-3068 
290 
46,3 
46,3 
46,3 
46,3 
2666-2674 
3069-3077 
291 
46,4 
46,4 
46,4 
46,4 
2675-2683 
3078-3086 
292 
46,5 
46,5 
46,5 
46,5 
2684-2692 
3087-3095 
293 
46,6 
46,6 
46,6 
46,6 
2693-2701 
3096-3104 
294 
46,6 
46,6 
46,6 
46,6 
2702-2710 
3105-3113 
295 
46,7 
46,7 
46,7 
46,7 
2711-2719 
3114-3122 
296 
46,8 
46,8 
46,8 
46,8 
2720-2728 
3123-3131 
297 
46,9 
46,9 
46,9 
46,9 
2729-2737 
3132-3140 
298 
46,9 
46,9 
46,9 
46,9 
2738-2746 
3141-3149 
299 
47,0 
47,0 
47,0 
47,0 
2747-2755 
3150-3158 
300 
47,1 
47,1 
47,1 
47,1 
2756-2764 
3159-3167 
301 
47,1 
47,1 
47,1 
47,1 
2765-2773 
3168-3176 
302 
47,2 
47,2 
47,2 
47,2 
2774-2782 
3177-3185 
303 
47,3 
47,3 
47,3 
47,3 
2783-2791 
3186-3194 
304 
47,3 
47,3 
47,3 
47,3 
2792-2800 
3195-3203 
305 
47,4 
47,4 
47,4 
47,4 
2801-2809 
3204-3212 
306 
47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
2810-2818 
3213-3221 
307 
47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
2819-2827 
3222-3230 
308 
47,6 
47,6 
47,6 
47,6 
2828-2836 
3231-3239 
309 
47,6 
47,6 
47,6 
47,6 
2837-2845 
3240-3248 
310 
47,7 
47,7 
47,7 
47,7 
2846-2854 
3249-3257 
311 
47,8 
47,8 
47,8 
47,8 
2855-2863 
3258-3266 
312 
47,8 
47,8 
47,8 
47,8 
2864-2873 
3267-3275 
313 
47,9 
47,9 
47,9 
47,9 
2874-2882 
3276-3284 
314 
47,9 
47,9 
47,9 
47,9 
2883-2891 
3285-3293 
315 
48,0 
48,0 
48,0 
48,0 
2892-2900 
3294-3302 
316 
48,1 
48,1 
48,1 
48,1 
2901-2909 
3303-3312 
317 
48,1 
48,1 
48,1 
48,1 
2910-2918 
3313-3321 
318 
48,2 
48,2 
48,2 
48,2 
2919-2927 
3322-3330 
319 
48,2 
48,2 
48,2 
48,2 
2928-2936 
3331-3339 
320 
48,3 
48,3 
48,3 
48,3 
2937-2945 
3340-3348 
321 
48,3 
48,3 
48,3 
48,3 
2946-2954 
3349-3357 
322 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
2955-2963 
3358-3366 
323 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
2964-2972 
3367-3375 
324 
48,5 
48,5 
48,5 
48,5 
2973-2981 
3376-3384 
325 
48,5 
48,5 
48,5 
48,5 
2982-2990 
3385-3393 
326 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
2991-2999 
3394-3402 
327 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
3000-3008 
3403-3411 
328 
48,7 
48,7 
48,7 
48,7 
3009-3017 
3412-3420 
329 
48,7 
48,7 
48,7 
48,7 
3018-3026 
3421-3429 
330 
48,8 
48,8 
48,8 
48,8 
3027-3035 
3430-3438 
331 
48,8 
48,8 
48,8 
48,8 
3036-3044 
3439-3447 
332 
48,9 
48,9 
48,9 
48,9 
3045-3053 
3448-3456 
333 
48,9 
48,9 
48,9 
48,9 
3054-3062 
3457-3465 
334 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
3063-3071 
3466-3474 
335 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
3072-3080 
3475-3483 
336 
49,1 
49,1 
49,1 
49,1 
3081-3089 
3484-3492 
337 
49,1 
49,1 
49,1 
49,1 
3090-3098 
3493-3501 
338 
49,1 
49,1 
49,1 
49,1 
3099-3107 
3502-3510 
339 
49,2 
49,2 
49,2 
49,2 
3108-3116 
3511-3519 
340 
49,2 
49,2 
49,2 
49,2 
3117-3125 
3520-3528 
341 
49,3 
49,3 
49,3 
49,3 
3126-3134 
3529-3537 
342 
49,3 
49,3 
49,3 
49,3 
3135-3143 
3538-3546 
343 
49,3 
49,3 
49,3 
49,3 
3144-3152 
3547-3555 
344 
49,4 
49,4 
49,4 
49,4 
3153-3161 
3556-3564 
345 
49,4 
49,4 
49,4 
49,4 
3162-3170 
3565-3573 
346 
49,5 
49,5 
49,5 
49,5 
3171-3179 
3574-3582 
347 
49,5 
49,5 
49,5 
49,5 
3180-3188 
3583-3591 
348 
49,5 
49,5 
49,5 
49,5 
3189-3197 
3592-3600 
349 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
3198-3206 
3601-3609 
350 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
3207-3215 
3610-3618 
351 
49,7 
49,7 
49,7 
49,7 
3216-3224 
3619-3627 
352 
49,7 
49,7 
49,7 
49,7 
3225-3233 
3628-3636 
353 
49,7 
49,7 
49,7 
49,7 
3234-3242 
3637-3645 
354 
49,8 
49,8 
49,8 
49,8 
3243-3251 
3646-3654 
355 
49,8 
49,8 
49,8 
49,8 
3252-3260 
3655-3663 
356 
49,8 
49,8 
49,8 
49,8 
3261-3269 
3664-3672 
357 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
3270-3278 
3673-3681 
358 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
3279-3287 
3682-3690 
359 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
3288 tai 
enemmän 
3691 tai  
enemmän 
360 tai  
enemmän 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
Helsingissä 6.11.2015
Pia
Viitanen
sd
Timo
Harakka
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Krista
Kiuru
sd
Riita
Myller
sd
Harry
Wallin
sd
VASTALAUSE 3 /kd
Perustelut
Hallituksen esityksessä (HE 33/2015 vp) ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Autoverolakia muutettaisiin siten, että pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennettaisiin vaiheittain. Veronalennus painottuisi selvästi pienipäästöisiin autoihin. Autoveron alennus on perusteltua, sillä se edistää maamme autokannan uusiutumista ja lisäisi pienipäästöisten autojen määrää. Yhdessä vanhojen autojen romutuspalkkion kanssa autoveron alennus piristää autokauppaa ja parantaa alan työllisyyttä. 
Esityksen mukainen autoveron alennus olisi kuitenkin liiallinen, peräti 200 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasolla. Samalla ajoneuvoveroa korotettaisiin 100 miljoonalla eurolla. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa näin merkittävä autoveron alennus ei ole perusteltua, kun samalla tehdään kipeitä leikkauksia tutkimuksesta, koulutuksesta ja pienituloisten sosiaaliturvasta. Autoveron alennus vaikuttaa myös kasvavan kysynnän vuoksi maamme vaihtotaseen kehitykseen kielteisesti. Pienempi autoveron alennus olisi tästä syystä järkevää. Autoveron portaittainen alennus tulisi ajoittaa vuosien 2016—2019 sijaan vuosille 2017—2019. 
Tänä syksynä paljastunut suurten valmistajien henkilöautojen päästötulosten vääristely on osoittanut, että autoveron määräytymiskriteereitä tulee tarkastella uudelleen. Autoverotusta tulisi jatkossa harkita muutettavaksi siten, että se perustuisi auton kokonaispainoon ja polttoainekulutukseen mieluummin kuin päästötuloksiin. 
Ehdotus,
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että valiokunnan mietinnön VaVM 5/2015 vp perustelujen kuudes kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
"Valiokunta esittää autoveron alennuksen toteutusta kolmessa samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2017—2019, jolloin veronalennus jäisi hallituksen esitystä maltillisempaan 150 miljoonan euron summaan vuoden 2019 tasolla. Se antaa kertamuutokseen verrattuna enemmän sopeutumisaikaa niin kuluttajille kuin autokaupalle ja ehkäisee siten mahdollisia markkinahäiriöitä ja äkillisiä arvonmuutoksia. Lisäksi kunakin vuonna voimaan tuleva alennus jää autojen hankintahintoihin nähden sen verran pieneksi, ettei sen arvioida lykkäävän tarpeettomasti kuluttajien ostopäätöksiä. Ratkaisu on myös valtiontaloudellisesti perusteltu ja omiaan turvaamaan tasaista verokertymää."  
että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi lain liitteenä oleva verotaulukko 1 muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotus) 
Vastalauseen muutosehdotus
1. 
Laki 
autoverolain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                            (Kuten VaVM) 
Voimaantulosäännös 
                                                            (Kuten VaVM) 
VEROTAULUKKO 1 
Auton  
kokonais- 
massa (kg) 
 
Auton  
CO2-päästöt 
(g/km) 
1.1.–31.12. 
2016  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.–31.12. 
2017  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.–31.12. 
2018  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.2019 ja sen jälkeen 
sovellettava 
veroprosentti 
käyttövoima muu kuin 
dieselöljy 
käyttövoima  
dieselöljy 
 
 
 
 
 
enintään 51 
enintään 354 
5,0 
4,4 
3,8 
3,3 
52-60 
355-363 
5,1 
4,5 
3,9 
3,3 
61-69 
364-372 
5,2 
4,6 
4,0 
3,3 
70-78 
373-381 
5,2 
4,6 
4,0 
3,4 
79-87 
382-390 
5,3 
4,7 
4,0 
3,4 
88-96 
391-399 
5,4 
4,7 
4,1 
3,4 
97-105 
400-408 
5,4 
4,8 
4,1 
3,5 
106-114 
409-417 
5,5 
4,8 
4,2 
3,5 
115-123 
418-426 
5,6 
4,9 
4,2 
3,5 
124-132 
427-435 
5,6 
4,9 
4,2 
3,6 
133-141 
436-444 
10 
5,7 
5,0 
4,3 
3,6 
142-150 
445-453 
11 
5,8 
5,1 
4,4 
3,7 
151-159 
454-462 
12 
5,9 
5,2 
4,4 
3,7 
160-168 
463-471 
13 
5,9 
5,2 
4,4 
3,7 
169-177 
472-480 
14 
6,0 
5,3 
4,5 
3,8 
178-186 
481-489 
15 
6,1 
5,3 
4,6 
3,8 
187-195 
490-498 
16 
6,2 
5,4 
4,6 
3,9 
196-204 
499-507 
17 
6,3 
5,5 
4,7 
3,9 
205-213 
508-516 
18 
6,3 
5,5 
4,7 
3,9 
214-222 
517-525 
19 
6,4 
5,6 
4,8 
4,0 
223-231 
526-534 
20 
6,5 
5,7 
4,9 
4,0 
232-240 
535-543 
21 
6,6 
5,8 
4,9 
4,1 
241-249 
544-552 
22 
6,7 
5,8 
5,0 
4,1 
250-258 
553-561 
23 
6,8 
5,9 
5,1 
4,2 
259-267 
562-570 
24 
6,8 
5,9 
5,1 
4,2 
268-276 
571-579 
25 
6,9 
6,0 
5,1 
4,3 
277-285 
580-588 
26 
7,0 
6,1 
5,2 
4,3 
286-294 
589-597 
27 
7,1 
6,2 
5,3 
4,4 
295-303 
598-606 
28 
7,2 
6,3 
5,3 
4,4 
304-312 
607-615 
29 
7,3 
6,4 
5,4 
4,5 
313-321 
616-624 
30 
7,4 
6,4 
5,5 
4,5 
322-330 
625-633 
31 
7,5 
6,5 
5,6 
4,6 
331-339 
634-642 
32 
7,6 
6,6 
5,6 
4,7 
340-348 
643-651 
33 
7,7 
6,7 
5,7 
4,7 
349-357 
652-660 
34 
7,8 
6,8 
5,8 
4,8 
358-366 
661-669 
35 
7,9 
6,9 
5,9 
4,8 
367-375 
670-678 
36 
8,0 
7,0 
5,9 
4,9 
376-384 
679-687 
37 
8,1 
7,1 
6,0 
5,0 
385-393 
688-696 
38 
8,2 
7,1 
6,1 
5,0 
394-402 
697-705 
39 
8,3 
7,2 
6,2 
5,1 
403-411 
706-714 
40 
8,4 
7,3 
6,2 
5,2 
412-420 
715-723 
41 
8,5 
7,4 
6,3 
5,2 
421-429 
724-732 
42 
8,6 
7,5 
6,4 
5,3 
430-438 
733-741 
43 
8,7 
7,6 
6,5 
5,4 
439-447 
742-750 
44 
8,8 
7,7 
6,6 
5,4 
448-456 
751-759 
45 
8,9 
7,8 
6,6 
5,5 
457-465 
760-768 
46 
9,0 
7,9 
6,7 
5,6 
466-474 
769-777 
47 
9,1 
8,0 
6,8 
5,7 
475-483 
778-786 
48 
9,2 
8,0 
6,9 
5,7 
484-492 
787-795 
49 
9,3 
8,1 
7,0 
5,8 
493-501 
796-804 
50 
9,4 
8,2 
7,1 
5,9 
502-510 
805-813 
51 
9,6 
8,4 
7,2 
6,0 
511-519 
814-822 
52 
9,7 
8,5 
7,3 
6,1 
520-528 
823-831 
53 
9,8 
8,6 
7,4 
6,2 
529-537 
832-840 
54 
9,9 
8,7 
7,5 
6,3 
538-546 
841-849 
55 
10,0 
8,8 
7,6 
6,3 
547-555 
850-858 
56 
10,2 
9,0 
7,7 
6,5 
556-564 
859-867 
57 
10,3 
9,0 
7,8 
6,5 
565-573 
868-876 
58 
10,4 
9,1 
7,9 
6,6 
574-582 
877-885 
59 
10,5 
9,2 
8,0 
6,7 
583-591 
886-994 
60 
10,6 
9,3 
8,1 
6,8 
592-600 
995-1003 
61 
10,8 
9,5 
8,2 
7,0 
601-609 
1004-1012 
62 
10,9 
9,6 
8,3 
7,0 
610-618 
1013-1021 
63 
11,0 
9,7 
8,4 
7,1 
619-627 
1022-1030 
64 
11,2 
9,9 
8,6 
7,3 
628-636 
1031-1039 
65 
11,3 
10,0 
8,7 
7,4 
637-645 
1040-1048 
66 
11,4 
10,1 
8,8 
7,5 
646-654 
1049-1057 
67 
11,5 
10,2 
8,9 
7,6 
655-663 
1058-1066 
68 
11,7 
10,4 
9,1 
7,7 
664-672 
1067-1075 
69 
11,8 
10,5 
9,2 
7,8 
673-681 
1076-1084 
70 
12,0 
10,7 
9,3 
8,0 
682-690 
1085-1093 
71 
12,1 
10,8 
9,4 
8,1 
691-699 
1094-1102 
72 
12,2 
10,9 
9,5 
8,2 
700-708 
1103-1111 
73 
12,4 
11,1 
9,7 
8,4 
709-717 
1112-1120 
74 
12,5 
11,2 
9,8 
8,5 
718-726 
1121-1129 
75 
12,6 
11,3 
9,9 
8,6 
727-735 
1130-1138 
76 
12,8 
11,5 
10,1 
8,8 
736-744 
1139-1147 
77 
12,9 
11,6 
10,2 
8,9 
745-753 
1148-1156 
78 
13,1 
11,7 
10,4 
9,0 
754-762 
1157-1165 
79 
13,2 
11,9 
10,5 
9,2 
763-772 
1166-1174 
80 
13,4 
12,0 
10,7 
9,3 
773-781 
1175-1183 
81 
13,5 
12,2 
10,8 
9,5 
782-790 
1184-1192 
82 
13,7 
12,3 
11,0 
9,6 
791-799 
1193-1202 
83 
13,8 
12,5 
11,1 
9,8 
800-808 
1203-1211 
84 
14,0 
12,7 
11,3 
10,0 
809-817 
1212-1220 
85 
14,1 
12,8 
11,4 
10,1 
818-826 
1221-1229 
86 
14,3 
13,0 
11,6 
10,3 
827-835 
1230-1238 
87 
14,4 
13,1 
11,8 
10,4 
836-844 
1239-1247 
88 
14,6 
13,3 
11,9 
10,6 
845-853 
1248-1256 
89 
14,7 
13,4 
12,1 
10,8 
854-862 
1257-1265 
90 
14,9 
13,6 
12,3 
11,0 
863-871 
1266-1274 
91 
15,1 
13,8 
12,5 
11,2 
872-880 
1275-1283 
92 
15,2 
13,9 
12,6 
11,3 
881-889 
1284-1292 
93 
15,4 
14,1 
12,8 
11,5 
890-898 
1293-1301 
94 
15,5 
14,2 
13,0 
11,7 
899-907 
1302-1310 
95 
15,7 
14,4 
13,2 
11,9 
908-916 
1311-1319 
96 
15,9 
14,6 
13,4 
12,1 
917-925 
1320-1328 
97 
16,0 
14,8 
13,5 
12,3 
926-934 
1329-1337 
98 
16,2 
15,0 
13,7 
12,5 
935-943 
1338-1346 
99 
16,4 
15,2 
13,9 
12,7 
944-952 
1347-1355 
100 
16,5 
15,3 
14,1 
12,9 
953-961 
1356-1364 
101 
16,7 
15,5 
14,3 
13,1 
962-970 
1365-1373 
102 
16,9 
15,7 
14,5 
13,3 
971-979 
1374-1382 
103 
17,0 
15,8 
14,7 
13,5 
980-988 
1383-1391 
104 
17,2 
16,1 
14,9 
13,8 
989-997 
1392-1400 
105 
17,4 
16,3 
15,1 
14,0 
998-1006 
1401-1409 
106 
17,6 
16,5 
15,4 
14,2 
1007-1015 
1410-1418 
107 
17,7 
16,6 
15,5 
14,4 
1016-1024 
1419-1427 
108 
17,9 
16,8 
15,8 
14,7 
1025-1033 
1428-1436 
109 
18,1 
17,0 
16,0 
14,9 
1034-1042 
1437-1445 
110 
18,3 
17,3 
16,2 
15,2 
1043-1051 
1446-1454 
111 
18,4 
17,4 
16,4 
15,4 
1052-1060 
1455-1463 
112 
18,6 
17,6 
16,6 
15,6 
1061-1069 
1464-1472 
113 
18,8 
17,8 
16,9 
15,9 
1070-1078 
1473-1481 
114 
19,0 
18,0 
17,1 
16,1 
1079-1087 
1482-1490 
115 
19,1 
18,2 
17,3 
16,4 
1088-1096 
1491-1499 
116 
19,3 
18,4 
17,5 
16,6 
1097-1105 
1500-1508 
117 
19,5 
18,6 
17,8 
16,9 
1106-1114 
1509-1517 
118 
19,7 
18,9 
18,0 
17,2 
1115-1123 
1518-1526 
119 
19,9 
19,1 
18,3 
17,4 
1124-1132 
1527-1535 
120 
20,1 
19,3 
18,5 
17,7 
1133-1141 
1536-1544 
121 
20,2 
19,5 
18,7 
18,0 
1142-1150 
1545-1553 
122 
20,4 
19,7 
19,0 
18,2 
1151-1159 
1554-1562 
123 
20,6 
19,9 
19,2 
18,5 
1160-1168 
1563-1571 
124 
20,8 
20,1 
19,5 
18,8 
1169-1177 
1572-1580 
125 
21,0 
20,4 
19,7 
19,1 
1178-1186 
1581-1589 
126 
21,2 
20,6 
20,0 
19,4 
1187-1195 
1590-1598 
127 
21,4 
20,8 
20,2 
19,7 
1196-1204 
1599-1607 
128 
21,5 
21,0 
20,5 
19,9 
1205-1213 
1608-1616 
129 
21,7 
21,2 
20,7 
20,2 
1214-1222 
1617-1625 
130 
21,9 
21,4 
21,0 
20,5 
1223-1231 
1626-1634 
131 
22,1 
21,7 
21,2 
20,8 
1232-1240 
1635-1643 
132 
22,3 
21,9 
21,5 
21,1 
1241-1249 
1644-1652 
133 
22,5 
22,1 
21,8 
21,4 
1250-1258 
1653-1661 
134 
22,7 
22,4 
22,0 
21,7 
1259-1267 
1662-1670 
135 
22,9 
22,6 
22,3 
22,0 
1268-1276 
1671-1679 
136 
23,1 
22,8 
22,6 
22,3 
1277-1285 
1680-1688 
137 
23,3 
23,1 
22,9 
22,6 
1286-1295 
1689-1697 
138 
23,5 
23,3 
23,1 
22,9 
1296-1304 
1698-1706 
139 
23,7 
23,6 
23,4 
23,3 
1305-1313 
1707-1715 
140 
23,8 
23,7 
23,6 
23,5 
1314-1322 
1716-1725 
141 
24,0 
24,0 
24,0 
24,0 
1323-1331 
1726-1734 
142 
24,2 
24,2 
24,2 
24,2 
1332-1340 
1735-1743 
143 
24,4 
24,4 
24,4 
24,4 
1341-1349 
1744-1752 
144 
24,6 
24,6 
24,6 
24,6 
1350-1358 
1753-1761 
145 
24,8 
24,8 
24,8 
24,8 
1359-1367 
1762-1770 
146 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
1368-1376 
1771-1779 
147 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
1377-1385 
1780-1788 
148 
25,4 
25,4 
25,4 
25,4 
1386-1394 
1789-1797 
149 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
1395-1403 
1798-1806 
150 
25,8 
25,8 
25,8 
25,8 
1404-1412 
1807-1815 
151 
26,0 
26,0 
26,0 
26,0 
1413-1421 
1816-1824 
152 
26,2 
26,2 
26,2 
26,2 
1422-1430 
1825-1833 
153 
26,4 
26,4 
26,4 
26,4 
1431-1439 
1834-1842 
154 
26,6 
26,6 
26,6 
26,6 
1440-1448 
1843-1851 
155 
26,8 
26,8 
26,8 
26,8 
1449-1457 
1852-1860 
156 
27,0 
27,0 
27,0 
27,0 
1458-1466 
1861-1869 
157 
27,1 
27,1 
27,1 
27,1 
1467-1475 
1870-1878 
158 
27,3 
27,3 
27,3 
27,3 
1476-1484 
1879-1887 
159 
27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
1485-1493 
1888-1896 
160 
27,7 
27,7 
27,7 
27,7 
1494-1502 
1897-1905 
161 
27,9 
27,9 
27,9 
27,9 
1503-1511 
1906-1914 
162 
28,1 
28,1 
28,1 
28,1 
1512-1520 
1915-1923 
163 
28,3 
28,3 
28,3 
28,3 
1521-1529 
1924-1932 
164 
28,5 
28,5 
28,5 
28,5 
1530-1538 
1933-1941 
165 
28,7 
28,7 
28,7 
28,7 
1539-1547 
1942-1950 
166 
28,9 
28,9 
28,9 
28,9 
1548-1556 
1951-1959 
167 
29,1 
29,1 
29,1 
29,1 
1557-1565 
1960-1968 
168 
29,3 
29,3 
29,3 
29,3 
1566-1574 
1969-1977 
169 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
1575-1583 
1978-1986 
170 
29,7 
29,7 
29,7 
29,7 
1584-1592 
1987-1995 
171 
29,9 
29,9 
29,9 
29,9 
1593-1601 
1996-2004 
172 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
1602-1610 
2005-2013 
173 
30,2 
30,2 
30,2 
30,2 
1611-1619 
2014-2022 
174 
30,4 
30,4 
30,4 
30,4 
1620-1628 
2023-2031 
175 
30,6 
30,6 
30,6 
30,6 
1629-1637 
2032-2040 
176 
30,8 
30,8 
30,8 
30,8 
1638-1646 
2041-2049 
177 
31,0 
31,0 
31,0 
31,0 
1647-1655 
2050-2058 
178 
31,2 
31,2 
31,2 
31,2 
1656-1664 
2059-2067 
179 
31,4 
31,4 
31,4 
31,4 
1665-1673 
2068-2076 
180 
31,6 
31,6 
31,6 
31,6 
1674-1682 
2077-2085 
181 
31,7 
31,7 
31,7 
31,7 
1683-1691 
2086-2094 
182 
31,9 
31,9 
31,9 
31,9 
1692-1700 
2095-2103 
183 
32,1 
32,1 
32,1 
32,1 
1701-1709 
2104-2112 
184 
32,3 
32,3 
32,3 
32,3 
1710-1718 
2113-2121 
185 
32,5 
32,5 
32,5 
32,5 
1719-1727 
2122-2130 
186 
32,7 
32,7 
32,7 
32,7 
1728-1736 
2131-2139 
187 
32,8 
32,8 
32,8 
32,8 
1737-1745 
2140-2148 
188 
33,0 
33,0 
33,0 
33,0 
1746-1754 
2149-2157 
189 
33,2 
33,2 
33,2 
33,2 
1755-1763 
2158-2166 
190 
33,4 
33,4 
33,4 
33,4 
1764-1772 
2167-2175 
191 
33,6 
33,6 
33,6 
33,6 
1773-1781 
2176-2184 
192 
33,7 
33,7 
33,7 
33,7 
1782-1790 
2185-2193 
193 
33,9 
33,9 
33,9 
33,9 
1791-1799 
2194-2202 
194 
34,1 
34,1 
34,1 
34,1 
1800-1808 
2203-2211 
195 
34,3 
34,3 
34,3 
34,3 
1809-1818 
2212-2220 
196 
34,4 
34,4 
34,4 
34,4 
1819-1827 
2221-2229 
197 
34,6 
34,6 
34,6 
34,6 
1828-1836 
2230-2238 
198 
34,8 
34,8 
34,8 
34,8 
1837-1845 
2239-2247 
199 
35,0 
35,0 
35,0 
35,0 
1846-1854 
2248-2257 
200 
35,1 
35,1 
35,1 
35,1 
1855-1863 
2258-2266 
201 
35,3 
35,3 
35,3 
35,3 
1864-1872 
2267-2275 
202 
35,5 
35,5 
35,5 
35,5 
1873-1881 
2276-2284 
203 
35,7 
35,7 
35,7 
35,7 
1882-1890 
2285-2293 
204 
35,8 
35,8 
35,8 
35,8 
1891-1899 
2294-2302 
205 
36,0 
36,0 
36,0 
36,0 
1900-1908 
2303-2311 
206 
36,2 
36,2 
36,2 
36,2 
1909-1917 
2312-2320 
207 
36,3 
36,3 
36,3 
36,3 
1918-1926 
2321-2329 
208 
36,5 
36,5 
36,5 
36,5 
1927-1935 
2330-2338 
209 
36,6 
36,6 
36,6 
36,6 
1936-1944 
2339-2347 
210 
36,8 
36,8 
36,8 
36,8 
1945-1953 
2348-2356 
211 
37,0 
37,0 
37,0 
37,0 
1954-1962 
2357-2365 
212 
37,1 
37,1 
37,1 
37,1 
1963-1971 
2366-2374 
213 
37,3 
37,3 
37,3 
37,3 
1972-1980 
2375-2383 
214 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
1981-1989 
2384-2392 
215 
37,6 
37,6 
37,6 
37,6 
1990-1998 
2393-2401 
216 
37,8 
37,8 
37,8 
37,8 
1999-2007 
2402-2410 
217 
37,9 
37,9 
37,9 
37,9 
2008-2016 
2411-2419 
218 
38,1 
38,1 
38,1 
38,1 
2017-2025 
2420-2428 
219 
38,2 
38,2 
38,2 
38,2 
2026-2034 
2429-2437 
220 
38,4 
38,4 
38,4 
38,4 
2035-2043 
2438-2446 
221 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
2044-2052 
2447-2455 
222 
38,7 
38,7 
38,7 
38,7 
2053-2061 
2456-2464 
223 
38,8 
38,8 
38,8 
38,8 
2062-2070 
2465-2473 
224 
39,0 
39,0 
39,0 
39,0 
2071-2079 
2474-2482 
225 
39,1 
39,1 
39,1 
39,1 
2080-2088 
2483-2491 
226 
39,3 
39,3 
39,3 
39,3 
2089-2097 
2492-2500 
227 
39,4 
39,4 
39,4 
39,4 
2098-2106 
2501-2509 
228 
39,6 
39,6 
39,6 
39,6 
2107-2115 
2510-2518 
229 
39,7 
39,7 
39,7 
39,7 
2116-2124 
2519-2527 
230 
39,8 
39,8 
39,8 
39,8 
2125-2133 
2528-2536 
231 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
2134-2142 
2537-2545 
232 
40,1 
40,1 
40,1 
40,1 
2143-2151 
2546-2554 
233 
40,3 
40,3 
40,3 
40,3 
2152-2160 
2555-2563 
234 
40,4 
40,4 
40,4 
40,4 
2161-2169 
2564-2572 
235 
40,5 
40,5 
40,5 
40,5 
2170-2178 
2573-2581 
236 
40,7 
40,7 
40,7 
40,7 
2179-2187 
2582-2590 
237 
40,8 
40,8 
40,8 
40,8 
2188-2196 
2591-2599 
238 
40,9 
40,9 
40,9 
40,9 
2197-2205 
2600-2608 
239 
41,1 
41,1 
41,1 
41,1 
2206-2214 
2609-2617 
240 
41,2 
41,2 
41,2 
41,2 
2215-2223 
2618-2626 
241 
41,3 
41,3 
41,3 
41,3 
2224-2232 
2627-2635 
242 
41,5 
41,5 
41,5 
41,5 
2233-2241 
2636-2644 
243 
41,6 
41,6 
41,6 
41,6 
2242-2250 
2645-2653 
244 
41,7 
41,7 
41,7 
41,7 
2251-2259 
2654-2662 
245 
41,8 
41,8 
41,8 
41,8 
2260-2268 
2663-2671 
246 
42,0 
42,0 
42,0 
42,0 
2269-2277 
2672-2680 
247 
42,1 
42,1 
42,1 
42,1 
2278-2286 
2681-2689 
248 
42,2 
42,2 
42,2 
42,2 
2287-2295 
2690-2698 
249 
42,3 
42,3 
42,3 
42,3 
2296-2304 
2699-2707 
250 
42,4 
42,4 
42,4 
42,4 
2305-2313 
2708-2716 
251 
42,6 
42,6 
42,6 
42,6 
2314-2322 
2717-2725 
252 
42,7 
42,7 
42,7 
42,7 
2323-2331 
2726-2734 
253 
42,8 
42,8 
42,8 
42,8 
2332-2340 
2735-2743 
254 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
2341-2350 
2744-2752 
255 
43,0 
43,0 
43,0 
43,0 
2351-2359 
2753-2761 
256 
43,1 
43,1 
43,1 
43,1 
2360-2368 
2762-2770 
257 
43,2 
43,2 
43,2 
43,2 
2369-2377 
2771-2780 
258 
43,4 
43,4 
43,4 
43,4 
2378-2386 
2781-2789 
259 
43,5 
43,5 
43,5 
43,5 
2387-2395 
2790-2798 
260 
43,6 
43,6 
43,6 
43,6 
2396-2404 
2799-2807 
261 
43,7 
43,7 
43,7 
43,7 
2405-2413 
2808-2816 
262 
43,8 
43,8 
43,8 
43,8 
2414-2422 
2817-2825 
263 
43,9 
43,9 
43,9 
43,9 
2423-2431 
2826-2834 
264 
44,0 
44,0 
44,0 
44,0 
2432-2440 
2835-2843 
265 
44,1 
44,1 
44,1 
44,1 
2441-2449 
2844-2852 
266 
44,2 
44,2 
44,2 
44,2 
2450-2458 
2853-2861 
267 
44,3 
44,3 
44,3 
44,3 
2459-2467 
2862-2870 
268 
44,4 
44,4 
44,4 
44,4 
2468-2476 
2871-2879 
269 
44,5 
44,5 
44,5 
44,5 
2477-2485 
2880-2888 
270 
44,6 
44,6 
44,6 
44,6 
2486-2494 
2889-2897 
271 
44,7 
44,7 
44,7 
44,7 
2495-2503 
2898-2906 
272 
44,8 
44,8 
44,8 
44,8 
2504-2512 
2907-2915 
273 
44,9 
44,9 
44,9 
44,9 
2513-2521 
2916-2924 
274 
45,0 
45,0 
45,0 
45,0 
2522-2530 
2925-2933 
275 
45,1 
45,1 
45,1 
45,1 
2531-2539 
2934-2942 
276 
45,2 
45,2 
45,2 
45,2 
2540-2548 
2943-2951 
277 
45,2 
45,2 
45,2 
45,2 
2549-2557 
2952-2960 
278 
45,3 
45,3 
45,3 
45,3 
2558-2566 
2961-2969 
279 
45,4 
45,4 
45,4 
45,4 
2567-2575 
2970-2978 
280 
45,5 
45,5 
45,5 
45,5 
2576-2584 
2979-2987 
281 
45,6 
45,6 
45,6 
45,6 
2585-2593 
2988-2996 
282 
45,7 
45,7 
45,7 
45,7 
2594-2602 
2997-3005 
283 
45,8 
45,8 
45,8 
45,8 
2603-2611 
3006-3014 
284 
45,8 
45,8 
45,8 
45,8 
2612-2620 
3015-3023 
285 
45,9 
45,9 
45,9 
45,9 
2621-2629 
3024-3032 
286 
46,0 
46,0 
46,0 
46,0 
2630-2638 
3033-3041 
287 
46,1 
46,1 
46,1 
46,1 
2639-2647 
3042-3050 
288 
46,2 
46,2 
46,2 
46,2 
2648-2656 
3051-3059 
289 
46,3 
46,3 
46,3 
46,3 
2657-2665 
3060-3068 
290 
46,3 
46,3 
46,3 
46,3 
2666-2674 
3069-3077 
291 
46,4 
46,4 
46,4 
46,4 
2675-2683 
3078-3086 
292 
46,5 
46,5 
46,5 
46,5 
2684-2692 
3087-3095 
293 
46,6 
46,6 
46,6 
46,6 
2693-2701 
3096-3104 
294 
46,6 
46,6 
46,6 
46,6 
2702-2710 
3105-3113 
295 
46,7 
46,7 
46,7 
46,7 
2711-2719 
3114-3122 
296 
46,8 
46,8 
46,8 
46,8 
2720-2728 
3123-3131 
297 
46,9 
46,9 
46,9 
46,9 
2729-2737 
3132-3140 
298 
46,9 
46,9 
46,9 
46,9 
2738-2746 
3141-3149 
299 
47,0 
47,0 
47,0 
47,0 
2747-2755 
3150-3158 
300 
47,1 
47,1 
47,1 
47,1 
2756-2764 
3159-3167 
301 
47,1 
47,1 
47,1 
47,1 
2765-2773 
3168-3176 
302 
47,2 
47,2 
47,2 
47,2 
2774-2782 
3177-3185 
303 
47,3 
47,3 
47,3 
47,3 
2783-2791 
3186-3194 
304 
47,3 
47,3 
47,3 
47,3 
2792-2800 
3195-3203 
305 
47,4 
47,4 
47,4 
47,4 
2801-2809 
3204-3212 
306 
47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
2810-2818 
3213-3221 
307 
47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
2819-2827 
3222-3230 
308 
47,6 
47,6 
47,6 
47,6 
2828-2836 
3231-3239 
309 
47,6 
47,6 
47,6 
47,6 
2837-2845 
3240-3248 
310 
47,7 
47,7 
47,7 
47,7 
2846-2854 
3249-3257 
311 
47,8 
47,8 
47,8 
47,8 
2855-2863 
3258-3266 
312 
47,8 
47,8 
47,8 
47,8 
2864-2873 
3267-3275 
313 
47,9 
47,9 
47,9 
47,9 
2874-2882 
3276-3284 
314 
47,9 
47,9 
47,9 
47,9 
2883-2891 
3285-3293 
315 
48,0 
48,0 
48,0 
48,0 
2892-2900 
3294-3302 
316 
48,1 
48,1 
48,1 
48,1 
2901-2909 
3303-3312 
317 
48,1 
48,1 
48,1 
48,1 
2910-2918 
3313-3321 
318 
48,2 
48,2 
48,2 
48,2 
2919-2927 
3322-3330 
319 
48,2 
48,2 
48,2 
48,2 
2928-2936 
3331-3339 
320 
48,3 
48,3 
48,3 
48,3 
2937-2945 
3340-3348 
321 
48,3 
48,3 
48,3 
48,3 
2946-2954 
3349-3357 
322 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
2955-2963 
3358-3366 
323 
48,4 
48,4 
48,4 
48,4 
2964-2972 
3367-3375 
324 
48,5 
48,5 
48,5 
48,5 
2973-2981 
3376-3384 
325 
48,5 
48,5 
48,5 
48,5 
2982-2990 
3385-3393 
326 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
2991-2999 
3394-3402 
327 
48,6 
48,6 
48,6 
48,6 
3000-3008 
3403-3411 
328 
48,7 
48,7 
48,7 
48,7 
3009-3017 
3412-3420 
329 
48,7 
48,7 
48,7 
48,7 
3018-3026 
3421-3429 
330 
48,8 
48,8 
48,8 
48,8 
3027-3035 
3430-3438 
331 
48,8 
48,8 
48,8 
48,8 
3036-3044 
3439-3447 
332 
48,9 
48,9 
48,9 
48,9 
3045-3053 
3448-3456 
333 
48,9 
48,9 
48,9 
48,9 
3054-3062 
3457-3465 
334 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
3063-3071 
3466-3474 
335 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
3072-3080 
3475-3483 
336 
49,1 
49,1 
49,1 
49,1 
3081-3089 
3484-3492 
337 
49,1 
49,1 
49,1 
49,1 
3090-3098 
3493-3501 
338 
49,1 
49,1 
49,1 
49,1 
3099-3107 
3502-3510 
339 
49,2 
49,2 
49,2 
49,2 
3108-3116 
3511-3519 
340 
49,2 
49,2 
49,2 
49,2 
3117-3125 
3520-3528 
341 
49,3 
49,3 
49,3 
49,3 
3126-3134 
3529-3537 
342 
49,3 
49,3 
49,3 
49,3 
3135-3143 
3538-3546 
343 
49,3 
49,3 
49,3 
49,3 
3144-3152 
3547-3555 
344 
49,4 
49,4 
49,4 
49,4 
3153-3161 
3556-3564 
345 
49,4 
49,4 
49,4 
49,4 
3162-3170 
3565-3573 
346 
49,5 
49,5 
49,5 
49,5 
3171-3179 
3574-3582 
347 
49,5 
49,5 
49,5 
49,5 
3180-3188 
3583-3591 
348 
49,5 
49,5 
49,5 
49,5 
3189-3197 
3592-3600 
349 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
3198-3206 
3601-3609 
350 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
3207-3215 
3610-3618 
351 
49,7 
49,7 
49,7 
49,7 
3216-3224 
3619-3627 
352 
49,7 
49,7 
49,7 
49,7 
3225-3233 
3628-3636 
353 
49,7 
49,7 
49,7 
49,7 
3234-3242 
3637-3645 
354 
49,8 
49,8 
49,8 
49,8 
3243-3251 
3646-3654 
355 
49,8 
49,8 
49,8 
49,8 
3252-3260 
3655-3663 
356 
49,8 
49,8 
49,8 
49,8 
3261-3269 
3664-3672 
357 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
3270-3278 
3673-3681 
358 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
3279-3287 
3682-3690 
359 
49,9 
49,9 
49,9 
49,9 
3288 tai 
enemmän 
3691 tai  
enemmän 
360 tai  
enemmän 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
Helsingissä 6.11.2015
Peter
Östman
kd
VASTALAUSE 4 /vihr
Perustelut
Hallitus esittää autoveroon hallituskauden aikana 200 milj. euroa kevennystä ja ajoneuvoveroon 100 milj. euroa kiristystä. Kokonaisuus keventää autoilun verotusta hallituskaudella noin 100 milj. euroa. 
Autovero on Suomessa verrattain korkea, ja sitä voi pitää osasyynä vanhaan autokantaan. Verotuksen painopisteen siirto auton hankinnan yhteydessä maksettavasta autoverosta vuosittain maksettavaan ajoneuvoveroon on tätä taustaa vasten perusteltu. 
Autoilun kokonaisverotuksen keventäminen ei tässä taloudellisessa tilanteessa kuitenkaan ole pe-rusteltu. Veronkevennysvara tulee nyt ohjata työn verotuksen keventämiseen ja kaikista pienituloisimpien ihmisten taloudellisen tilanteen parantamiseen. 
Siksi esitän, että autoveroa kevennettäisiin 100 milj. euroa, mikä tekee kokonaisuudesta kustannusneutraalin, kun ajoneuvoveroa on tarkoitus korottaa saman verran. Tämän voi toteuttaa niin, että toteutetaan hallituskaudelle kaavailluista autoveron kevennyksistä kaksi ensimmäistä noin 50 milj. euroa kevennystä.  
Autoveron ja ajoneuvoveron porrastus
Päästöihin kiinnitetty autovero on vahvasti ohjannut ihmisiä hankkimaan vähemmän päästäviä autoja, ja tätä kannustinta on syytä edelleen vahvistaa. 
Hallitus kohdentaa autoveron alennuksen autoille, joiden ominaishiilidioksidipäästö jää alle 140g/km.  
Esitän, että ympäristöohjaavuuden tehostamiseksi veronalennus tulisi kohdistaa vielä voimakkaammin pienipäästöisiin ajoneuvoihin. Kaikki nollapäästöiset ajoneuvot tulisi vapauttaa kokonaan autoverosta määräaikaisesti vuoteen 2019 asti. Tämä vauhdittaisi vaihtoehtoisten teknologioiden kehitystä, ja mm. sähkö- ja kaasuautot yleistyisivät. 
Ajoneuvoveroa hallitus esittää korotettavaksi kaikilta autoilta 36,50 euroa. Ts. ajoneuvoveron päästöporrastus pidetään ennallaan. 
Esitän, että päästöttömät autot vapautettaisiin määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun asti myös ajoneuvoverosta.  
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena, paitsi lain liitteen verotaulukko 1 muutettuna ja 
että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena, paitsi lain liitteen verotaulukko 1 muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotukset) 
Vastalauseen muutosehdotukset
1. 
Laki 
autoverolain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan autoverolain (1482/1994) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, 
muutetaan 6 ja 7 § sekä liitteen verotaulukko 1, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 5/2009 ja 1316/2011, 7 § laissa 5/2009 ja liitteen verotaulukko 1 laissa 1316/2011, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti: 
6, 7, 8 a ja 9 §  
                                                             (Kuten VaVM) 
Voimaantulosäännös 
                                                             (Kuten VaVM) 
VEROTAULUKKO 1 
Auton  
kokonais- 
massa (kg) 
 
Auton  
CO2-päästöt 
(g/km) 
1.1.–31.12. 
2016  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.–31.12. 
2017 ja sen jälkeen 
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.–31.12. 
2018  
sovellettava 
veroprosentti 
1.1.2019 ja sen jälkeen 
sovellettava 
veroprosentti 
käyttövoima muu kuin 
dieselöljy 
käyttövoima  
dieselöljy 
 
 
 
 
 
enintään 51 
enintään 354 
0 
0 
 
 
52-60 
355-363 
4,5 
3,9 
 
 
61-69 
364-372 
4,6 
4,0 
 
 
70-78 
373-381 
4,6 
4,0 
 
 
79-87 
382-390 
4,7 
4,0 
 
 
88-96 
391-399 
4,7 
4,1 
 
 
97-105 
400-408 
4,8 
4,1 
 
 
106-114 
409-417 
4,8 
4,2 
 
 
115-123 
418-426 
4,9 
4,2 
 
 
124-132 
427-435 
4,9 
4,2 
 
 
133-141 
436-444 
10 
5,0 
4,3 
 
 
142-150 
445-453 
11 
5,1 
4,4 
 
 
151-159 
454-462 
12 
5,2 
4,4 
 
 
160-168 
463-471 
13 
5,2 
4,4 
 
 
169-177 
472-480 
14 
5,3 
4,5 
 
 
178-186 
481-489 
15 
5,3 
4,6 
 
 
187-195 
490-498 
16 
5,4 
4,6 
 
 
196-204 
499-507 
17 
5,5 
4,7 
 
 
205-213 
508-516 
18 
5,5 
4,7 
 
 
214-222 
517-525 
19 
5,6 
4,8 
 
 
223-231 
526-534 
20 
5,7 
4,9 
 
 
232-240 
535-543 
21 
5,8 
4,9 
 
 
241-249 
544-552 
22 
5,8 
5,0 
 
 
250-258 
553-561 
23 
5,9 
5,1 
 
 
259-267 
562-570 
24 
5,9 
5,1 
 
 
268-276 
571-579 
25 
6,0 
5,1 
 
 
277-285 
580-588 
26 
6,1 
5,2 
 
 
286-294 
589-597 
27 
6,2 
5,3 
 
 
295-303 
598-606 
28 
6,3 
5,3 
 
 
304-312 
607-615 
29 
6,4 
5,4 
 
 
313-321 
616-624 
30 
6,4 
5,5 
 
 
322-330 
625-633 
31 
6,5 
5,6 
 
 
331-339 
634-642 
32 
6,6 
5,6 
 
 
340-348 
643-651 
33 
6,7 
5,7 
 
 
349-357 
652-660 
34 
6,8 
5,8 
 
 
358-366 
661-669 
35 
6,9 
5,9 
 
 
367-375 
670-678 
36 
7,0 
5,9 
 
 
376-384 
679-687 
37 
7,1 
6,0 
 
 
385-393 
688-696 
38 
7,1 
6,1 
 
 
394-402 
697-705 
39 
7,2 
6,2 
 
 
403-411 
706-714 
40 
7,3 
6,2 
 
 
412-420 
715-723 
41 
7,4 
6,3 
 
 
421-429 
724-732 
42 
7,5 
6,4 
 
 
430-438 
733-741 
43 
7,6 
6,5 
 
 
439-447 
742-750 
44 
7,7 
6,6 
 
 
448-456 
751-759 
45 
7,8 
6,6 
 
 
457-465 
760-768 
46 
7,9 
6,7 
 
 
466-474 
769-777 
47 
8,0 
6,8 
 
 
475-483 
778-786 
48 
8,0 
6,9 
 
 
484-492 
787-795 
49 
8,1 
7,0 
 
 
493-501 
796-804 
50 
8,2 
7,1 
 
 
502-510 
805-813 
51 
8,4 
7,2 
 
 
511-519 
814-822 
52 
8,5 
7,3 
 
 
520-528 
823-831 
53 
8,6 
7,4 
 
 
529-537 
832-840 
54 
8,7 
7,5 
 
 
538-546 
841-849 
55 
8,8 
7,6 
 
 
547-555 
850-858 
56 
9,0 
7,7 
 
 
556-564 
859-867 
57 
9,0 
7,8 
 
 
565-573 
868-876 
58 
9,1 
7,9 
 
 
574-582 
877-885 
59 
9,2 
8,0 
 
 
583-591 
886-994 
60 
9,3 
8,1 
 
 
592-600 
995-1003 
61 
9,5 
8,2 
 
 
601-609 
1004-1012 
62 
9,6 
8,3 
 
 
610-618 
1013-1021 
63 
9,7 
8,4 
 
 
619-627 
1022-1030 
64 
9,9 
8,6 
 
 
628-636 
1031-1039 
65 
10,0 
8,7 
 
 
637-645 
1040-1048 
66 
10,1 
8,8 
 
 
646-654 
1049-1057 
67 
10,2 
8,9 
 
 
655-663 
1058-1066 
68 
10,4 
9,1 
 
 
664-672 
1067-1075 
69 
10,5 
9,2 
 
 
673-681 
1076-1084 
70 
10,7 
9,3 
 
 
682-690 
1085-1093 
71 
10,8 
9,4 
 
 
691-699 
1094-1102 
72 
10,9 
9,5 
 
 
700-708 
1103-1111 
73 
11,1 
9,7 
 
 
709-717 
1112-1120 
74 
11,2 
9,8 
 
 
718-726 
1121-1129 
75 
11,3 
9,9 
 
 
727-735 
1130-1138 
76 
11,5 
10,1 
 
 
736-744 
1139-1147 
77 
11,6 
10,2 
 
 
745-753 
1148-1156 
78 
11,7 
10,4 
 
 
754-762 
1157-1165 
79 
11,9 
10,5 
 
 
763-772 
1166-1174 
80 
12,0 
10,7 
 
 
773-781 
1175-1183 
81 
12,2 
10,8 
 
 
782-790 
1184-1192 
82 
12,3 
11,0 
 
 
791-799 
1193-1202 
83 
12,5 
11,1 
 
 
800-808 
1203-1211 
84 
12,7 
11,3 
 
 
809-817 
1212-1220 
85 
12,8 
11,4 
 
 
818-826 
1221-1229 
86 
13,0 
11,6 
 
 
827-835 
1230-1238 
87 
13,1 
11,8 
 
 
836-844 
1239-1247 
88 
13,3 
11,9 
 
 
845-853 
1248-1256 
89 
13,4 
12,1 
 
 
854-862 
1257-1265 
90 
13,6 
12,3 
 
 
863-871 
1266-1274 
91 
13,8 
12,5 
 
 
872-880 
1275-1283 
92 
13,9 
12,6 
 
 
881-889 
1284-1292 
93 
14,1 
12,8 
 
 
890-898 
1293-1301 
94 
14,2 
13,0 
 
 
899-907 
1302-1310 
95 
14,4 
13,2 
 
 
908-916 
1311-1319 
96 
14,6 
13,4 
 
 
917-925 
1320-1328 
97 
14,8 
13,5 
 
 
926-934 
1329-1337 
98 
15,0 
13,7 
 
 
935-943 
1338-1346 
99 
15,2 
13,9 
 
 
944-952 
1347-1355 
100 
15,3 
14,1 
 
 
953-961 
1356-1364 
101 
15,5 
14,3 
 
 
962-970 
1365-1373 
102 
15,7 
14,5 
 
 
971-979 
1374-1382 
103 
15,8 
14,7 
 
 
980-988 
1383-1391 
104 
16,1 
14,9 
 
 
989-997 
1392-1400 
105 
16,3 
15,1 
 
 
998-1006 
1401-1409 
106 
16,5 
15,4 
 
 
1007-1015 
1410-1418 
107 
16,6 
15,5 
 
 
1016-1024 
1419-1427 
108 
16,8 
15,8 
 
 
1025-1033 
1428-1436 
109 
17,0 
16,0 
 
 
1034-1042 
1437-1445 
110 
17,3 
16,2 
 
 
1043-1051 
1446-1454 
111 
17,4 
16,4 
 
 
1052-1060 
1455-1463 
112 
17,6 
16,6 
 
 
1061-1069 
1464-1472 
113 
17,8 
16,9 
 
 
1070-1078 
1473-1481 
114 
18,0 
17,1 
 
 
1079-1087 
1482-1490 
115 
18,2 
17,3 
 
 
1088-1096 
1491-1499 
116 
18,4 
17,5 
 
 
1097-1105 
1500-1508 
117 
18,6 
17,8 
 
 
1106-1114 
1509-1517 
118 
18,9 
18,0 
 
 
1115-1123 
1518-1526 
119 
19,1 
18,3 
 
 
1124-1132 
1527-1535 
120 
19,3 
18,5 
 
 
1133-1141 
1536-1544 
121 
19,5 
18,7 
 
 
1142-1150 
1545-1553 
122 
19,7 
19,0 
 
 
1151-1159 
1554-1562 
123 
19,9 
19,2 
 
 
1160-1168 
1563-1571 
124 
20,1 
19,5 
 
 
1169-1177 
1572-1580 
125 
20,4 
19,7 
 
 
1178-1186 
1581-1589 
126 
20,6 
20,0 
 
 
1187-1195 
1590-1598 
127 
20,8 
20,2 
 
 
1196-1204 
1599-1607 
128 
21,0 
20,5 
 
 
1205-1213 
1608-1616 
129 
21,2 
20,7 
 
 
1214-1222 
1617-1625 
130 
21,4 
21,0 
 
 
1223-1231 
1626-1634 
131 
21,7 
21,2 
 
 
1232-1240 
1635-1643 
132 
21,9 
21,5 
 
 
1241-1249 
1644-1652 
133 
22,1 
21,8 
 
 
1250-1258 
1653-1661 
134 
22,4 
22,0 
 
 
1259-1267 
1662-1670 
135 
22,6 
22,3 
 
 
1268-1276 
1671-1679 
136 
22,8 
22,6 
 
 
1277-1285 
1680-1688 
137 
23,1 
22,9 
 
 
1286-1295 
1689-1697 
138 
23,3 
23,1 
 
 
1296-1304 
1698-1706 
139 
23,6 
23,4 
 
 
1305-1313 
1707-1715 
140 
23,7 
23,6 
 
 
1314-1322 
1716-1725 
141 
24,0 
24,0 
 
 
1323-1331 
1726-1734 
142 
24,2 
24,2 
 
 
1332-1340 
1735-1743 
143 
24,4 
24,4 
 
 
1341-1349 
1744-1752 
144 
24,6 
24,6 
 
 
1350-1358 
1753-1761 
145 
24,8 
24,8 
 
 
1359-1367 
1762-1770 
146 
25,0 
25,0 
 
 
1368-1376 
1771-1779 
147 
25,2 
25,2 
 
 
1377-1385 
1780-1788 
148 
25,4 
25,4 
 
 
1386-1394 
1789-1797 
149 
25,6 
25,6 
 
 
1395-1403 
1798-1806 
150 
25,8 
25,8 
 
 
1404-1412 
1807-1815 
151 
26,0 
26,0 
 
 
1413-1421 
1816-1824 
152 
26,2 
26,2 
 
 
1422-1430 
1825-1833 
153 
26,4 
26,4 
 
 
1431-1439 
1834-1842 
154 
26,6 
26,6 
 
 
1440-1448 
1843-1851 
155 
26,8 
26,8 
 
 
1449-1457 
1852-1860 
156 
27,0 
27,0 
 
 
1458-1466 
1861-1869 
157 
27,1 
27,1 
 
 
1467-1475 
1870-1878 
158 
27,3 
27,3 
 
 
1476-1484 
1879-1887 
159 
27,5 
27,5 
 
 
1485-1493 
1888-1896 
160 
27,7 
27,7 
 
 
1494-1502 
1897-1905 
161 
27,9 
27,9 
 
 
1503-1511 
1906-1914 
162 
28,1 
28,1 
 
 
1512-1520 
1915-1923 
163 
28,3 
28,3 
 
 
1521-1529 
1924-1932 
164 
28,5 
28,5 
 
 
1530-1538 
1933-1941 
165 
28,7 
28,7 
 
 
1539-1547 
1942-1950 
166 
28,9 
28,9 
 
 
1548-1556 
1951-1959 
167 
29,1 
29,1 
 
 
1557-1565 
1960-1968 
168 
29,3 
29,3 
 
 
1566-1574 
1969-1977 
169 
29,5 
29,5 
 
 
1575-1583 
1978-1986 
170 
29,7 
29,7 
 
 
1584-1592 
1987-1995 
171 
29,9 
29,9 
 
 
1593-1601 
1996-2004 
172 
30,0 
30,0 
 
 
1602-1610 
2005-2013 
173 
30,2 
30,2 
 
 
1611-1619 
2014-2022 
174 
30,4 
30,4 
 
 
1620-1628 
2023-2031 
175 
30,6 
30,6 
 
 
1629-1637 
2032-2040 
176 
30,8 
30,8 
 
 
1638-1646 
2041-2049 
177 
31,0 
31,0 
 
 
1647-1655 
2050-2058 
178 
31,2 
31,2 
 
 
1656-1664 
2059-2067 
179 
31,4 
31,4 
 
 
1665-1673 
2068-2076 
180 
31,6 
31,6 
 
 
1674-1682 
2077-2085 
181 
31,7 
31,7 
 
 
1683-1691 
2086-2094 
182 
31,9 
31,9 
 
 
1692-1700 
2095-2103 
183 
32,1 
32,1 
 
 
1701-1709 
2104-2112 
184 
32,3 
32,3 
 
 
1710-1718 
2113-2121 
185 
32,5 
32,5 
 
 
1719-1727 
2122-2130 
186 
32,7 
32,7 
 
 
1728-1736 
2131-2139 
187 
32,8 
32,8 
 
 
1737-1745 
2140-2148 
188 
33,0 
33,0 
 
 
1746-1754 
2149-2157 
189 
33,2 
33,2 
 
 
1755-1763 
2158-2166 
190 
33,4 
33,4 
 
 
1764-1772 
2167-2175 
191 
33,6 
33,6 
 
 
1773-1781 
2176-2184 
192 
33,7 
33,7 
 
 
1782-1790 
2185-2193 
193 
33,9 
33,9 
 
 
1791-1799 
2194-2202 
194 
34,1 
34,1 
 
 
1800-1808 
2203-2211 
195 
34,3 
34,3 
 
 
1809-1818 
2212-2220 
196 
34,4 
34,4 
 
 
1819-1827 
2221-2229 
197 
34,6 
34,6 
 
 
1828-1836 
2230-2238 
198 
34,8 
34,8 
 
 
1837-1845 
2239-2247 
199 
35,0 
35,0 
 
 
1846-1854 
2248-2257 
200 
35,1 
35,1 
 
 
1855-1863 
2258-2266 
201 
35,3 
35,3 
 
 
1864-1872 
2267-2275 
202 
35,5 
35,5 
 
 
1873-1881 
2276-2284 
203 
35,7 
35,7 
 
 
1882-1890 
2285-2293 
204 
35,8 
35,8 
 
 
1891-1899 
2294-2302 
205 
36,0 
36,0 
 
 
1900-1908 
2303-2311 
206 
36,2 
36,2 
 
 
1909-1917 
2312-2320 
207 
36,3 
36,3 
 
 
1918-1926 
2321-2329 
208 
36,5 
36,5 
 
 
1927-1935 
2330-2338 
209 
36,6 
36,6 
 
 
1936-1944 
2339-2347 
210 
36,8 
36,8 
 
 
1945-1953 
2348-2356 
211 
37,0 
37,0 
 
 
1954-1962 
2357-2365 
212 
37,1 
37,1 
 
 
1963-1971 
2366-2374 
213 
37,3 
37,3 
 
 
1972-1980 
2375-2383 
214 
37,5 
37,5 
 
 
1981-1989 
2384-2392 
215 
37,6 
37,6 
 
 
1990-1998 
2393-2401 
216 
37,8 
37,8 
 
 
1999-2007 
2402-2410 
217 
37,9 
37,9 
 
 
2008-2016 
2411-2419 
218 
38,1 
38,1 
 
 
2017-2025 
2420-2428 
219 
38,2 
38,2 
 
 
2026-2034 
2429-2437 
220 
38,4 
38,4 
 
 
2035-2043 
2438-2446 
221 
38,5 
38,5 
 
 
2044-2052 
2447-2455 
222 
38,7 
38,7 
 
 
2053-2061 
2456-2464 
223 
38,8 
38,8 
 
 
2062-2070 
2465-2473 
224 
39,0 
39,0 
 
 
2071-2079 
2474-2482 
225 
39,1 
39,1 
 
 
2080-2088 
2483-2491 
226 
39,3 
39,3 
 
 
2089-2097 
2492-2500 
227 
39,4 
39,4 
 
 
2098-2106 
2501-2509 
228 
39,6 
39,6 
 
 
2107-2115 
2510-2518 
229 
39,7 
39,7 
 
 
2116-2124 
2519-2527 
230 
39,8 
39,8 
 
 
2125-2133 
2528-2536 
231 
40,0 
40,0 
 
 
2134-2142 
2537-2545 
232 
40,1 
40,1 
 
 
2143-2151 
2546-2554 
233 
40,3 
40,3 
 
 
2152-2160 
2555-2563 
234 
40,4 
40,4 
 
 
2161-2169 
2564-2572 
235 
40,5 
40,5 
 
 
2170-2178 
2573-2581 
236 
40,7 
40,7 
 
 
2179-2187 
2582-2590 
237 
40,8 
40,8 
 
 
2188-2196 
2591-2599 
238 
40,9 
40,9 
 
 
2197-2205 
2600-2608 
239 
41,1 
41,1 
 
 
2206-2214 
2609-2617 
240 
41,2 
41,2 
 
 
2215-2223 
2618-2626 
241 
41,3 
41,3 
 
 
2224-2232 
2627-2635 
242 
41,5 
41,5 
 
 
2233-2241 
2636-2644 
243 
41,6 
41,6 
 
 
2242-2250 
2645-2653 
244 
41,7 
41,7 
 
 
2251-2259 
2654-2662 
245 
41,8 
41,8 
 
 
2260-2268 
2663-2671 
246 
42,0 
42,0 
 
 
2269-2277 
2672-2680 
247 
42,1 
42,1 
 
 
2278-2286 
2681-2689 
248 
42,2 
42,2 
 
 
2287-2295 
2690-2698 
249 
42,3 
42,3 
 
 
2296-2304 
2699-2707 
250 
42,4 
42,4 
 
 
2305-2313 
2708-2716 
251 
42,6 
42,6 
 
 
2314-2322 
2717-2725 
252 
42,7 
42,7 
 
 
2323-2331 
2726-2734 
253 
42,8 
42,8 
 
 
2332-2340 
2735-2743 
254 
42,9 
42,9 
 
 
2341-2350 
2744-2752 
255 
43,0 
43,0 
 
 
2351-2359 
2753-2761 
256 
43,1 
43,1 
 
 
2360-2368 
2762-2770 
257 
43,2 
43,2 
 
 
2369-2377 
2771-2780 
258 
43,4 
43,4 
 
 
2378-2386 
2781-2789 
259 
43,5 
43,5 
 
 
2387-2395 
2790-2798 
260 
43,6 
43,6 
 
 
2396-2404 
2799-2807 
261 
43,7 
43,7 
 
 
2405-2413 
2808-2816 
262 
43,8 
43,8 
 
 
2414-2422 
2817-2825 
263 
43,9 
43,9 
 
 
2423-2431 
2826-2834 
264 
44,0 
44,0 
 
 
2432-2440 
2835-2843 
265 
44,1 
44,1 
 
 
2441-2449 
2844-2852 
266 
44,2 
44,2 
 
 
2450-2458 
2853-2861 
267 
44,3 
44,3 
 
 
2459-2467 
2862-2870 
268 
44,4 
44,4 
 
 
2468-2476 
2871-2879 
269 
44,5 
44,5 
 
 
2477-2485 
2880-2888 
270 
44,6 
44,6 
 
 
2486-2494 
2889-2897 
271 
44,7 
44,7 
 
 
2495-2503 
2898-2906 
272 
44,8 
44,8 
 
 
2504-2512 
2907-2915 
273 
44,9 
44,9 
 
 
2513-2521 
2916-2924 
274 
45,0 
45,0 
 
 
2522-2530 
2925-2933 
275 
45,1 
45,1 
 
 
2531-2539 
2934-2942 
276 
45,2 
45,2 
 
 
2540-2548 
2943-2951 
277 
45,2 
45,2 
 
 
2549-2557 
2952-2960 
278 
45,3 
45,3 
 
 
2558-2566 
2961-2969 
279 
45,4 
45,4 
 
 
2567-2575 
2970-2978 
280 
45,5 
45,5 
 
 
2576-2584 
2979-2987 
281 
45,6 
45,6 
 
 
2585-2593 
2988-2996 
282 
45,7 
45,7 
 
 
2594-2602 
2997-3005 
283 
45,8 
45,8 
 
 
2603-2611 
3006-3014 
284 
45,8 
45,8 
 
 
2612-2620 
3015-3023 
285 
45,9 
45,9 
 
 
2621-2629 
3024-3032 
286 
46,0 
46,0 
 
 
2630-2638 
3033-3041 
287 
46,1 
46,1 
 
 
2639-2647 
3042-3050 
288 
46,2 
46,2 
 
 
2648-2656 
3051-3059 
289 
46,3 
46,3 
 
 
2657-2665 
3060-3068 
290 
46,3 
46,3 
 
 
2666-2674 
3069-3077 
291 
46,4 
46,4 
 
 
2675-2683 
3078-3086 
292 
46,5 
46,5 
 
 
2684-2692 
3087-3095 
293 
46,6 
46,6 
 
 
2693-2701 
3096-3104 
294 
46,6 
46,6 
 
 
2702-2710 
3105-3113 
295 
46,7 
46,7 
 
 
2711-2719 
3114-3122 
296 
46,8 
46,8 
 
 
2720-2728 
3123-3131 
297 
46,9 
46,9 
 
 
2729-2737 
3132-3140 
298 
46,9 
46,9 
 
 
2738-2746 
3141-3149 
299 
47,0 
47,0 
 
 
2747-2755 
3150-3158 
300 
47,1 
47,1 
 
 
2756-2764 
3159-3167 
301 
47,1 
47,1 
 
 
2765-2773 
3168-3176 
302 
47,2 
47,2 
 
 
2774-2782 
3177-3185 
303 
47,3 
47,3 
 
 
2783-2791 
3186-3194 
304 
47,3 
47,3 
 
 
2792-2800 
3195-3203 
305 
47,4 
47,4 
 
 
2801-2809 
3204-3212 
306 
47,5 
47,5 
 
 
2810-2818 
3213-3221 
307 
47,5 
47,5 
 
 
2819-2827 
3222-3230 
308 
47,6 
47,6 
 
 
2828-2836 
3231-3239 
309 
47,6 
47,6 
 
 
2837-2845 
3240-3248 
310 
47,7 
47,7 
 
 
2846-2854 
3249-3257 
311 
47,8 
47,8 
 
 
2855-2863 
3258-3266 
312 
47,8 
47,8 
 
 
2864-2873 
3267-3275 
313 
47,9 
47,9 
 
 
2874-2882 
3276-3284 
314 
47,9 
47,9 
 
 
2883-2891 
3285-3293 
315 
48,0 
48,0 
 
 
2892-2900 
3294-3302 
316 
48,1 
48,1 
 
 
2901-2909 
3303-3312 
317 
48,1 
48,1 
 
 
2910-2918 
3313-3321 
318 
48,2 
48,2 
 
 
2919-2927 
3322-3330 
319 
48,2 
48,2 
 
 
2928-2936 
3331-3339 
320 
48,3 
48,3 
 
 
2937-2945 
3340-3348 
321 
48,3 
48,3 
 
 
2946-2954 
3349-3357 
322 
48,4 
48,4 
 
 
2955-2963 
3358-3366 
323 
48,4 
48,4 
 
 
2964-2972 
3367-3375 
324 
48,5 
48,5 
 
 
2973-2981 
3376-3384 
325 
48,5 
48,5 
 
 
2982-2990 
3385-3393 
326 
48,6 
48,6 
 
 
2991-2999 
3394-3402 
327 
48,6 
48,6 
 
 
3000-3008 
3403-3411 
328 
48,7 
48,7 
 
 
3009-3017 
3412-3420 
329 
48,7 
48,7 
 
 
3018-3026 
3421-3429 
330 
48,8 
48,8 
 
 
3027-3035 
3430-3438 
331 
48,8 
48,8 
 
 
3036-3044 
3439-3447 
332 
48,9 
48,9 
 
 
3045-3053 
3448-3456 
333 
48,9 
48,9 
 
 
3054-3062 
3457-3465 
334 
49,0 
49,0 
 
 
3063-3071 
3466-3474 
335 
49,0 
49,0 
 
 
3072-3080 
3475-3483 
336 
49,1 
49,1 
 
 
3081-3089 
3484-3492 
337 
49,1 
49,1 
 
 
3090-3098 
3493-3501 
338 
49,1 
49,1 
 
 
3099-3107 
3502-3510 
339 
49,2 
49,2 
 
 
3108-3116 
3511-3519 
340 
49,2 
49,2 
 
 
3117-3125 
3520-3528 
341 
49,3 
49,3 
 
 
3126-3134 
3529-3537 
342 
49,3 
49,3 
 
 
3135-3143 
3538-3546 
343 
49,3 
49,3 
 
 
3144-3152 
3547-3555 
344 
49,4 
49,4 
 
 
3153-3161 
3556-3564 
345 
49,4 
49,4 
 
 
3162-3170 
3565-3573 
346 
49,5 
49,5 
 
 
3171-3179 
3574-3582 
347 
49,5 
49,5 
 
 
3180-3188 
3583-3591 
348 
49,5 
49,5 
 
 
3189-3197 
3592-3600 
349 
49,6 
49,6 
 
 
3198-3206 
3601-3609 
350 
49,6 
49,6 
 
 
3207-3215 
3610-3618 
351 
49,7 
49,7 
 
 
3216-3224 
3619-3627 
352 
49,7 
49,7 
 
 
3225-3233 
3628-3636 
353 
49,7 
49,7 
 
 
3234-3242 
3637-3645 
354 
49,8 
49,8 
 
 
3243-3251 
3646-3654 
355 
49,8 
49,8 
 
 
3252-3260 
3655-3663 
356 
49,8 
49,8 
 
 
3261-3269 
3664-3672 
357 
49,9 
49,9 
 
 
3270-3278 
3673-3681 
358 
49,9 
49,9 
 
 
3279-3287 
3682-3690 
359 
49,9 
49,9 
 
 
3288 tai 
enemmän 
3691 tai  
enemmän 
360 tai  
enemmän 
50,0 
50,0 
 
 
2. 
Laki 
ajoneuvoverolain muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 58 §:n 1 momentti ja liite, sellaisina kuin ne ovat, 58 §:n 1 momentti laissa 1317/2011 ja liite laissa 1065/2014, seuraavasti: 
58 § 
                                                           (Kuten VaVM) 
Voimaantulosäännös 
                                                          (Kuten VaVM) 
VEROTAULUKKO 1 
Ajoneuvon  
hiilidioksidipäästön 
määrä 
Veron määrä 
g/km 
senttiä/päivä 
euroa/365 päivää 
0 
0 
29,20 
106,58 
29,30 
106,94 
29,30 
106,94 
29,40 
107,31 
29,50 
107,67 
29,60 
108,04 
29,70 
108,40 
29,80 
108,77 
29,80 
108,77 
10 
29,90 
109,13 
11 
30,00 
109,50 
12 
30,10 
109,86 
13 
30,20 
110,23 
14 
30,30 
110,59 
15 
30,40 
110,96 
16 
30,50 
111,32 
17 
30,60 
111,69 
18 
30,70 
112,05 
19 
30,80 
112,42 
20 
30,90 
112,78 
21 
31,00 
113,15 
22 
31,10 
113,51 
23 
31,20 
113,88 
24 
31,30 
114,24 
25 
31,40 
114,61 
26 
31,50 
114,97 
27 
31,60 
115,34 
28 
31,70 
115,70 
29 
31,80 
116,07 
30 
32,00 
116,80 
31 
32,10 
117,16 
32 
32,20 
117,53 
33 
32,30 
117,89 
34 
32,40 
118,26 
35 
32,50 
118,62 
36 
32,70 
119,35 
37 
32,80 
119,72 
38 
32,90 
120,08 
39 
33,00 
120,45 
40 
33,20 
121,18 
41 
33,30 
121,54 
42 
33,40 
121,91 
43 
33,60 
122,64 
44 
33,70 
123,00 
45 
33,80 
123,37 
46 
34,00 
124,10 
47 
34,10 
124,46 
48 
34,30 
125,19 
49 
34,40 
125,56 
50 
34,60 
126,29 
51 
34,70 
126,65 
52 
34,90 
127,38 
53 
35,00 
127,75 
54 
35,20 
128,48 
55 
35,30 
128,84 
56 
35,50 
129,57 
57 
35,60 
129,94 
58 
35,80 
130,67 
59 
36,00 
131,40 
60 
36,10 
131,76 
61 
36,30 
132,49 
62 
36,50 
133,22 
63 
36,60 
133,59 
64 
36,80 
134,32 
65 
37,00 
135,05 
66 
37,20 
135,78 
67 
37,30 
136,14 
68 
37,50 
136,87 
69 
37,70 
137,60 
70 
37,90 
138,33 
71 
38,10 
139,06 
72 
38,30 
139,79 
73 
38,50 
140,52 
74 
38,70 
141,25 
75 
38,90 
141,98 
76 
39,10 
142,71 
77 
39,30 
143,44 
78 
39,50 
144,17 
79 
39,70 
144,90 
80 
39,90 
145,63 
81 
40,10 
146,36 
82 
40,30 
147,09 
83 
40,50 
147,82 
84 
40,80 
148,92 
85 
41,00 
149,65 
86 
41,20 
150,38 
87 
41,40 
151,11 
88 
41,70 
152,20 
89 
41,90 
152,93 
90 
42,10 
153,66 
91 
42,40 
154,76 
92 
42,60 
155,49 
93 
42,90 
156,58 
94 
43,10 
157,31 
95 
43,30 
158,04 
96 
43,60 
159,14 
97 
43,90 
160,23 
98 
44,10 
160,96 
99 
44,40 
162,06 
100 
44,60 
162,79 
101 
44,90 
163,88 
102 
45,20 
164,98 
103 
45,40 
165,71 
104 
45,70 
166,80 
105 
46,00 
167,90 
106 
46,30 
168,99 
107 
46,50 
169,72 
108 
46,80 
170,82 
109 
47,10 
171,91 
110 
47,40 
173,01 
111 
47,70 
174,10 
112 
48,00 
175,20 
113 
48,30 
176,29 
114 
48,60 
177,39 
115 
48,90 
178,48 
116 
49,20 
179,58 
117 
49,50 
180,67 
118 
49,90 
182,13 
119 
50,20 
183,23 
120 
50,50 
184,32 
121 
50,80 
185,42 
122 
51,10 
186,51 
123 
51,50 
187,97 
124 
51,80 
189,07 
125 
52,10 
190,16 
126 
52,50 
191,62 
127 
52,80 
192,72 
128 
53,20 
194,18 
129 
53,50 
195,27 
130 
53,90 
196,73 
131 
54,20 
197,83 
132 
54,60 
199,29 
133 
55,00 
200,75 
134 
55,30 
201,84 
135 
55,70 
203,30 
136 
56,10 
204,76 
137 
56,50 
206,22 
138 
56,80 
207,32 
139 
57,20 
208,78 
140 
57,60 
210,24 
141 
58,00 
211,70 
142 
58,40 
213,16 
143 
58,80 
214,62 
144 
59,20 
216,08 
145 
59,60 
217,54 
146 
60,00 
219,00 
147 
60,40 
220,46 
148 
60,80 
221,92 
149 
61,20 
223,38 
150 
61,70 
225,20 
151 
62,10 
226,66 
152 
62,50 
228,12 
153 
62,90 
229,58 
154 
63,40 
231,41 
155 
63,80 
232,87 
156 
64,20 
234,33 
157 
64,70 
236,15 
158 
65,10 
237,61 
159 
65,60 
239,44 
160 
66,00 
240,90 
161 
66,50 
242,72 
162 
67,00 
244,55 
163 
67,40 
246,01 
164 
67,90 
247,83 
165 
68,30 
249,29 
166 
68,80 
251,12 
167 
69,30 
252,94 
168 
69,80 
254,77 
169 
70,30 
256,59 
170 
70,70 
258,05 
171 
71,20 
259,88 
172 
71,70 
261,70 
173 
72,20 
263,53 
174 
72,70 
265,35 
175 
73,20 
267,18 
176 
73,70 
269,00 
177 
74,20 
270,83 
178 
74,70 
272,65 
179 
75,20 
274,48 
180 
75,80 
276,67 
181 
76,30 
278,49 
182 
76,80 
280,32 
183 
77,30 
282,14 
184 
77,80 
283,97 
185 
78,40 
286,16 
186 
78,90 
287,98 
187 
79,40 
289,81 
188 
80,00 
292,00 
189 
80,50 
293,82 
190 
81,10 
296,01 
191 
81,60 
297,84 
192 
82,10 
299,66 
193 
82,70 
301,85 
194 
83,30 
304,04 
195 
83,80 
305,87 
196 
84,40 
308,06 
197 
84,90 
309,88 
198 
85,50 
312,07 
199 
86,00 
313,90 
200 
86,60 
316,09 
201 
87,20 
318,28 
202 
87,70 
320,10 
203 
88,30 
322,29 
204 
88,90 
324,48 
205 
89,50 
326,67 
206 
90,00 
328,50 
207 
90,60 
330,69 
208 
91,20 
332,88 
209 
91,80 
335,07 
210 
92,40 
337,26 
211 
93,00 
339,45 
212 
93,50 
341,27 
213 
94,10 
343,46 
214 
94,70 
345,65 
215 
95,30 
347,84 
216 
95,90 
350,03 
217 
96,50 
352,22 
218 
97,10 
354,41 
219 
97,70 
356,60 
220 
98,30 
358,79 
221 
98,90 
360,98 
222 
99,50 
363,17 
223 
100,10 
365,36 
224 
100,70 
367,55 
225 
101,30 
369,74 
226 
101,90 
371,93 
227 
102,50 
374,12 
228 
103,10 
376,31 
229 
103,70 
378,50 
230 
104,30 
380,69 
231 
104,90 
382,88 
232 
105,50 
385,07 
233 
106,20 
387,63 
234 
106,80 
389,82 
235 
107,40 
392,01 
236 
108,00 
394,20 
237 
108,60 
396,39 
238 
109,20 
398,58 
239 
109,80 
400,77 
240 
110,40 
402,96 
241 
111,00 
405,15 
242 
111,60 
407,34 
243 
112,20 
409,53 
244 
112,90 
412,08 
245 
113,50 
414,27 
246 
114,10 
416,46 
247 
114,70 
418,65 
248 
115,30 
420,84 
249 
115,90 
423,03 
250 
116,50 
425,22 
251 
117,10 
427,41 
252 
117,70 
429,60 
253 
118,30 
431,79 
254 
118,90 
433,98 
255 
119,50 
436,17 
256 
120,10 
438,36 
257 
120,70 
440,55 
258 
121,30 
442,74 
259 
121,90 
444,93 
260 
122,50 
447,12 
261 
123,10 
449,31 
262 
123,70 
451,50 
263 
124,30 
453,69 
264 
124,90 
455,88 
265 
125,40 
457,71 
266 
126,00 
459,90 
267 
126,60 
462,09 
268 
127,20 
464,28 
269 
127,80 
466,47 
270 
128,40 
468,66 
271 
128,90 
470,48 
272 
129,50 
472,67 
273 
130,10 
474,86 
274 
130,70 
477,05 
275 
131,20 
478,88 
276 
131,80 
481,07 
277 
132,40 
483,26 
278 
132,90 
485,08 
279 
133,50 
487,27 
280 
134,00 
489,10 
281 
134,60 
491,29 
282 
135,10 
493,11 
283 
135,70 
495,30 
284 
136,30 
497,49 
285 
136,80 
499,32 
286 
137,30 
501,14 
287 
137,90 
503,33 
288 
138,40 
505,16 
289 
139,00 
507,35 
290 
139,50 
509,17 
291 
140,00 
511,00 
292 
140,60 
513,19 
293 
141,10 
515,01 
294 
141,60 
516,84 
295 
142,10 
518,66 
296 
142,60 
520,49 
297 
143,20 
522,68 
298 
143,70 
524,50 
299 
144,20 
526,33 
300 
144,70 
528,15 
301 
145,20 
529,98 
302 
145,70 
531,80 
303 
146,20 
533,63 
304 
146,70 
535,45 
305 
147,20 
537,28 
306 
147,70 
539,10 
307 
148,10 
540,56 
308 
148,60 
542,39 
309 
149,10 
544,21 
310 
149,60 
546,04 
311 
150,10 
547,86 
312 
150,50 
549,32 
313 
151,00 
551,15 
314 
151,40 
552,61 
315 
151,90 
554,43 
316 
152,40 
556,26 
317 
152,80 
557,72 
318 
153,30 
559,54 
319 
153,70 
561,00 
320 
154,20 
562,83 
321 
154,60 
564,29 
322 
155,00 
565,75 
323 
155,50 
567,57 
324 
155,90 
569,03 
325 
156,30 
570,49 
326 
156,70 
571,95 
327 
157,20 
573,78 
328 
157,60 
575,24 
329 
158,00 
576,70 
330 
158,40 
578,16 
331 
158,80 
579,62 
332 
159,20 
581,08 
333 
159,60 
582,54 
334 
160,00 
584,00 
335 
160,40 
585,46 
336 
160,80 
586,92 
337 
161,20 
588,38 
338 
161,60 
589,84 
339 
161,90 
590,93 
340 
162,30 
592,39 
341 
162,70 
593,85 
342 
163,10 
595,31 
343 
163,40 
596,41 
344 
163,80 
597,87 
345 
164