Viimeksi julkaistu 1.11.2021 13.43

Päiväjärjestys PJ 16/2016 vp Täysistunto Tiistai 1.3.2016 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä ja Berner)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 1/2016 vp
Keskustelu

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 9/2016 vp
Lähetekeskustelu

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2016 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2016 vp
Lähetekeskustelu

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2016 vp
Lähetekeskustelu

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2016 vp
Lähetekeskustelu

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 15/2016 vp
Lähetekeskustelu

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta sekä valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2016 vp
Toinen käsittely

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2016 vp
Toinen käsittely

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 140/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2016 vp
Ainoa käsittely

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä

Hallituksen esitysHE 121/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2016 vp
Toinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöistä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2016 vp
Toinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Hallituksen esitysHE 126/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

16.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015

KertomusK 1/2016 vp
Lähetekeskustelu

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta) 

19.  Seuraava täysistunto