EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 106/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 27.10.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.11.2010

Lausumat

HE 106/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla riittävän kattavan ampumarataverkoston toteuttamista.

HE 106/2009 - Lausuma 2

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että ampuma-aserekisterin uudistaminen toteutetaan kiireellisenä, niin nopeasti kuin se on teknisesti käytännössä mahdollista suorittaa ja että uudistamistyöhön varataan sen edellyttämä riittävä rahoitus.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.10.2010

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 16/2010 vp

Pvm

17.11.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 149/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp