EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 157/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.12.2000

Lausumat

HE 157/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa seuraavan vaalikauden alkupuolella eduskunnalle selonteon, jossa selvitetään
- elinkeino- ja työelämän kehitystä sekä yritysten toimintatapojen ja -ympäristön muutoksia,
- onko työlainsäädäntö selkeää, toimivaa ja ajantasaista,
- miten uuden työsopimuslain säännökset vastaavat yritystoiminnan ja työelämän muutosia,
- työehtosopimuskäytännön kehitystä ja siihen liittyvän uuden lainsäädännön tarvetta ja
- ovatko työsopimuslain yleissitovaa työehtosopimusta koskevat säännökset riittävän selkeitä, täsmällisiä ja toimivia.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2000

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö TyVM 13/2000 vp

Pvm

18.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 215/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp