HE 191/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 191/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.10.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 25.10.2013

Lausumat

HE 191/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

1. Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö arvioi veron- ja tullinkorotusta koskevan sääntelyn kehittämistarpeita yleisesti ja suhteessa ne bis in idem -kiellon asettamiin rajoituksiin.
Samassa yhteydessä ministeriön tulee selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa myös se vaihtoehto, että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin, kun asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. <br> 2. Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa mahdollisuuden ottaa käyttöön nimenomaisesti verotuksessa sovellettava tehokasta katumista koskeva erityissäännös myös Suomessa. <br> Asiaa koskevat selvitykset tulee esittää valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.10.2013

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2013 vp

Pvm

25.10.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 114/2013 vp