HE 214/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 214/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.06.2014

Lausumat

HE 214/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa ympäristölupien joutuisaan käsittelyyn riittävät voimavarat sekä saattaa kiireellisesti valmiiksi uudistuksen, jolla ympäristölupamenettelyjä tehostetaan, kevennetään ja nopeutetaan sekä ympäristönsuojelulain muutoksenhakujärjestelmää uudistetaan selvittämällä valitusluvan käyttöönoton mahdollisuus.

HE 214/2013 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii valvontamaksuista kertyvien maksutulojen ohjaamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa tosiasiallisesti valvonnan käyttöön vähentämättä muuta valvonnan rahoitusta.

HE 214/2013 - Lausuma 3

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa mahdollisimman pian voimaan asetuksen, jolla säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain 13 §:ssä tarkoitetusta merkittävästä luonnontilan muutoksesta siten, että se vastaa valtioneuvoston 30.8.2012 hyväksymän soidensuojelua koskevan periaatepäätöksen liitteenä olevan luonnontilaisuusasteikon 0-2 luokan soita.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.06.2014

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2014 vp

Pvm

23.06.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 67/2014 vp