HE 246/2010

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 246/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 01.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 25.05.2011

Lausumat

HE 246/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden, toteutumista sekä ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, etteivät lainsäädännön tavoitteet toteudu. Eduskunta edellyttää lisäksi, että hallintovaliokunnalle annetaan perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen selvitys saavutetuista tuloksista mukaan lukien vapaaehtoisen yhteistyön eteneminen seuraavan vaalikauden aikana.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
16.02.2011

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 34/2010 vp

Pvm

25.05.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 331/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp