EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 252/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 14.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 05.04.2007

Lausumat

HE 252/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii määrärahalisäyksistä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin niin, että uuden lainsäädännön vaatimat lisäresurssit kuntien sosiaalityöhön turvataan. Selvitys lisäresurssien turvaamisesta ja lain 14 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijaryhmien toiminnasta on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

HE 252/2006 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hallinto-oikeuksien resurssien turvaamiseksi siten, että lastensuojelulain mukaisten asioiden joutuisa käsittely hallinto-oikeuksissa varmistetaan. Selvitys siitä, miten uudistuksen edellyttämät virka- ja toimitilajärjestelyt on tehty, on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ennen lain voimaantuloa.

HE 252/2006 - Lausuma 3

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perhehoitoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

HE 252/2006 - Lausuma 4

Edustaja: Puisto, Virpa /sd

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsen huostaanottoa koskevan päätöksenteon toimivuutta ja että hallitus tarvittaessa ja mahdollisimman ripeästi valmistelee ehdotuksen sellaisen lastensuojelua tehostavan päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta, että päätöksen tahdonvastaisesta huostaanotosta tekee moniammatillinen toimielin, joka perustettaisiin esimerkiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien yhteyteen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.02.2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 59/2006 vp

Pvm

05.04.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 309/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

07.05.2010

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 6/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp