EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 297/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain ja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 06.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.04.2015

Lausumat

HE 297/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ministeriöiden väliselle viranomaisyhteistyölle luodaan kriisinhallinnassa selkeä toimintamalli ja että valtioneuvosto antaa ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen tällaisen toimintamallin perustamisesta ja toimintatavasta vuoden 2015 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.02.2015

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 21/2014 vp

Pvm

21.04.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 318/2014 vp