HE 30/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 30/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.02.1999

Lausumat

HE 30/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan uudistuksen tavoitteiden toteutumista sekä uuden lainsäädännön soveltamista ja toimivuutta sekä antavan eduskunnalle uudistuskokonaisuutta koskevan seikkaperäisen selonteon viimeistään vuoden 2003 aikana.

HE 30/1998 - Lausuma 2

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että syyttäjän tiedonsaantioikeuden turvaavat asianomaiset säännökset on saatettu voimaan julkisuuslainsäädännön voimaan tullessa.

HE 30/1998 - Lausuma 3

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kunkin verovelvollisen säännönmukaista verotusta koskevat tiedot verotettavasta tulosta ja varallisuudesta sekä muun muassa maksuun pannuista valtion-, kunnallis- ja kirkollisveroista ovat julkisia tietoja myös vastaisuudessa sekä lisäksi siitä, että tulevaisuudessa suhtaudutaan muutoinkin pidättyvästi viranomaisten tietojen salassapitoa koskevien säännösten sijoittamiseen erityislainsäädäntöön.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.02.1999

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 31/1998 vp

Pvm

19.02.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 303/1998 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 16/2004 vp