HE 66/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 66/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2013

Lausumat

HE 66/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää mahdollisimman pian poliisin henkilötietolain kokonaisuudistuksen ja että sen yhteydessä huomioidaan muiden seikkojen ohella EU:ssa valmisteilla olevan uuden tietosuojalainsäädännön lopullinen sisältö ja vaatimukset kansalliselle lainsäädännölle sekä hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 26/2013 vp ilmenevät lain rakennetta ja sisältöä koskevat huomautukset, mukaan lukien poliisin henkilötietolaissa tarkoitettujen rekisterien valvonnan kehittäminen. Samassa yhteydessä tulee tarkistaa myös rajavartiolaitoksen henkilötietolain säännökset.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.12.2013

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 26/2013 vp

Pvm

23.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 216/2013 vp

​​​​