HE 204/2014

HE 204/2014

eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn yhdistettyTPA 22/2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 21.11.2014 StVM 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kansaneläkelaitos (K)

- kehittämispäällikkö Tiina Pikkarainen, Kansaneläkelaitos

- asiantuntijalääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (K)

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- terveyspoliittinen asiantuntijalääkäri Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan Liitto (K)

- hallituksen jäsen Marjukka Aaltonen, Kuntoutuksen toimialayhdistys ry

- osastopäällikkö Jouni Mutanen, Suomen Taksiliitto ry (K)

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

13.11.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

- päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta/lopettamisesta.

13.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.11.2014

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- TPA 22/2012 vp

19.11.2014

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

21.11.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 26/2014 vp

​​​​