HE 56/2010

HE 56/2010

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.05.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.05.2010

Käsittely päättynyt 29.09.2010 YmVM 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Tommi Jämsä, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Laura Luikku, ulkoasiainministeriö

- opetusneuvos Petteri Kauppinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- logistiikkapäällikkö Mika Kalakoski, Ilmatieteen laitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.09.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 8/2010 vp

​​​​