HE 90/2011

eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.10.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 10/2011 vp LA 17/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 18.10.2011

Käsittely päättynyt 10.11.2011 StVM 10/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Mari Köngäs, Kansaneläkelaitos

- kehittämispäällikkö Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

- toimitusjohtaja Heikki Pohja, Koulutusrahasto (K)

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

26.10.2011

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys ja kirjelmä.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.11.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 10/2011 vp, LA 17/2011 vp

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 10/2011 vp