HE 91/2007

maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.10.2007 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 03.10.2007

Käsittely päättynyt 21.11.2007 MmVM 5/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- yksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

06.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

- Paliskuntain yhdistys

- Saamelaiskäräjät

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

15.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys 13.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.11.2007

Valmistava keskustelu

21.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 5/2007 vp