TS 120/2013

TS 120/2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden

KOM-numero:COM(2013) 821

Saapunut: 17.12.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 28.01.2014

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 11.02.2014

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 17.12.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.12.2013 lakivaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.12.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 17.12.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.01.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​