Täysistunnon pöytäkirja 10/2014 vp

PTK 10/2014 vp

10. TIISTAINA 18. HELMIKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyseessä on siis hallintovaliokunnan mietintö koskien esitystä eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta.

Esityksen keskeisenä sisältönä on ensinnäkin nopeuttaa ulkomaan kansalaisen mahdollisuutta saada suomalainen henkilötunnus säätämällä maahanmuuttoviranomaiselle ja paikallispoliisille oikeus tallettaa ulkomaan kansalaista koskevia perustietoja väestötietojärjestelmään, siis nopeuttaa ainoastaan tätä tallentamista, mutta perusteet sille, että henkilötunnus myönnetään, eivät muutu. Tämän jälkeen oleskeluluvan saavien kolmansien maiden kansalaisten ja oleskeluoikeuden rekisteröivien EU-kansalaisten henkilötunnusten saaminen nopeutuu ja helpottuu.

Samalla henkilökorttilain uudistuessa kaikilla jatkuvan oleskeluluvan saaneilla ulkomaalaisilla on mahdollisuus saada ulkomaalaisen henkilökortti. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että henkilöllä olisi Suomessa yksi ainoa rekisterihenkilöllisyys eikä tällaisten keinotekoisten henkilötunnusten käyttö olisi enää tarpeen nykyisessä laajuudessa ja sitä myötä sekaantumisten mahdollisuus poistuisi. Samoin henkilötunnusta voitaisiin laajemmastikin käyttää yksilöivänä tunnuksena henkilöille.

Toisena tavoitteena on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen hyväksikäytön edistämisestä. Eli säännös antaa Väestörekisterikeskukselle mahdollisuuden avata julkiseen käyttöön rakennushankkeista ja rakennustiedoista muodostettuja tiedostoja, joista on poistettu ensin luonnollisten henkilöiden tunniste- ja yksilöintitiedot. Tämä säännös ei ole velvoittava vaan mahdollistava, ja esityksen tavoitteena on, että Väestörekisterikeskus toimisi aktiivisesti ja aloitteellisesti toimintamäärärahojensa puitteissa.

Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi kuolinpesän yhteyshenkilöä koskevien tietojen tallentamisvelvoitteesta, koska näitä tietoja ei ole saatavissa kattavasti ja yksilöidysti luotettavasta viranomaislähteestä. Tämä oli alun perin siirtymäsäännöksen mukainen esitys, mutta valmistelussa kävi ilmi, ettei Verohallinnolla ole mahdollisuutta kerätä ja luovuttaa kuolinpesän asianhoitajien henkilötunnuksia väestötietojärjestelmään tehokkaasti, kattavasti ja luotettavasti, ja näin ollen esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi tästä tietojen tallentamisvelvoitteesta. Valiokunta kuitenkin toteaa mietinnössään yksimielisesti, että kuolinpesän asianhoitajan tieto on yhteiskunnan tietohuollon kannalta tärkeä tieto samoin kuin perukirja jäämistöoikeudellisena asiakirjana. Valiokunta ehdottaakin, että näitten asioiden ilmoittamisvelvollisuus ja mahdollinen rekisteröinti tulee arvioida erikseen. Tässä selvitystyössä valiokunnan mielestä tulee tehdä kokonaisarvio perukirjan tietosisällöstä ja tietojen rekisteröinti- ja käyttötarpeista mukaan lukien menettelyn toiminnalliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.