Täysistunnon pöytäkirja 103/2003 vp

PTK 103/2003 vp

103. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Matti   Väistö  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Vuoden 2004 alusta voimaan tulevassa pelastuslaissa on säädetty kutakin virkaa tai tehtävää päätoimisesti hoitavalta edellytetty kelpoisuus. Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys liittyy tähän pelastuslakiin niin, että lakiin lisättäisiin siirtymäsäännös, jolla turvataan alueen pelastustoimen järjestelmään siirryttäessä niiden asema, joille on aiempien säännösten nojalla myönnetty kelpoisuus tai erivapaus ilman näitä vaadittavia tutkintoja. Eri tehtäväryhmiähän ovat miehistö, alipäällystö ja päällystö. On katsottu, että selkeyden vuoksi on tarpeen siirtymäsäännöksellä säätää niiden henkilöiden kelpoisuudesta, jotka ovat tulleet kunnan pelastustoimen tehtävään, että he voivat siirtyä sitten vastaavaan alueen pelastustoimen järjestelmään ja ovat niihin tehtäviin kelpoisia.

Yleiskeskustelu päättyy.