Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous hyväksyi vuonna 2011 kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen. Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä täytä tätä kaikilta osin yleissopimuksen edellyttämää tasoa. Yleissopimuksen 10 artiklan mukaan jäsenmaiden edellytetään varmistavan kotitaloustyöntekijöiden yhdenvertainen kohtelu muiden työntekijöiden kanssa säännöllisen työajan, ylityön korvaamisen, päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen ja palkallisten vuosilomien suhteen ottaen huomioon kotitaloustyön erityispiirteet.

Tätä on käsitelty työ- ja tasa-arvovaliokunnassa, ja valiokunta pitää kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja hyväksymiseen liittyviä lainsäädäntömuutoksia tarpeellisina sekä kotitaloustyöntekijöiden työoikeudellista asemaa selkiyttävinä. Puollamme näin esityksen hyväksymistä.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Yleiskeskustelu päättyi.