Täysistunnon pöytäkirja 107/2006 vp

PTK 107/2006 vp

107. KESKIVIIKKONA 25. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

 

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen ei ole syytä herättää levottomuutta ja hämmennystä, vaan kyseessä ovat lait Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta.

Sen jälkeen, kun Rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskeva laaja lainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan syyskuun alussa vuonna 2005, ovat Rajavartiolaitoksen toimintaedellytykset myöskin yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ja muun muassa rikostiedustelun yhteistyön osalta poliisin ja Tullin kanssa kokonaisuudessaan olennaisesti parantuneet. Tästä löytyy valitettavan paljon onnistumisia ja esimerkkejä muun muassa laittoman maahanmuuton, ihmissalakuljetuksen ja monen vakavan rikollisuuden tutkintaedellytysten parantumisen myötä.

Siihen uudistukseen, joka tuli voimaan syyskuun alusta vuonna 2005, sisältyivät keskeisimpinä lakeina laki Rajavartiolaitoksen hallinnosta ja rajavartiolaki. Eduskuntahan edellytti siitä antamassaan vastauksessa, että hallitus tarkkaan seuraa Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön toimeenpanoa sekä huolehtii siitä, että hallintovaliokunnalle annetaan viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä seikkaperäinen kirjallinen selvitys Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja soveltamisesta. Sen valmistelu on sisäasiainministeriössä jo käynnistetty, ja valmius luonnollisesti antaa tämä eduskunnan pyytämä selvitys ja sen yhteydessä mahdollisesti esittää tarpeellisia muutoksia Rajavartiolaitosta koskeviin säännöksiin on tietysti olemassa. Tässä yhteydessä voin jo todeta, että tämä muutos oli erittäin perusteltu. Se tulee näkyviin monen kansalaisten turvallisuuteen ja arjen turvallisuuteen liittyvän asian parempana hallintana tässä maassa.

Itse asiassa poliisi, Tulli, Raja, tämä meidän ptr-mallimme, on myöskin eurooppalaisen moniviranomaisyhteistyön erittäin hyvä käytänne järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavan rikollisuuden torjunnassa nykyisen vapaan liikkuvuuden ja laajentuneen Euroopan unioninkin tilanteessa. Näiden asioiden käsittelyn aika on tietysti myöhemmin. Sallittaneen tämä viittaus tähän laajaan kokonaisuuteen.

Nyt annetun, hyvin suppean hallituksen esityksen pääasiallinen syy on tarve mahdollistaa poliisi- ja vastaavasti myös rajavartiomiehen määräaikainen irtisanominen. Poliisia koskeva muutoshan toteutettiin lisäämällä poliisihallinnosta annettuun lakiin syyskuun alusta tänä vuonna nämä säännökset, jolloin poliisimies voidaan erottaa määräaikaisesti virantoimituksesta. Toimivaltuudet ovat, kuten jo aikaisemmassa puheenvuoron osassa totesin, hyvin pitkälle saman tyyppiset, ja tästä syystä poliisin tavoin myös rajavartiomiesten käyttäytymisvelvoite on ulotettu myös vapaa-aikaan. Sekä poliisi- että rajavartiomiehiä koskee siten tiukka virkamiesoikeudellinen kontrolli. Tästä syystä on tämän kontrollin vastapainoksi ja inhimillisesti kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi välttämätöntä, että rajavartiomies voidaan vakavissa tapauksissa poliisin tavoin irtisanoa enintään kuuden kuukauden määrärajaksi. Tarkoitus ei ole hallintokäytännön ankaroittaminen, vaan päinvastoin tavoitteena on kohtuuttomien tilanteiden välttäminen virkamiesoikeudellista keinovalikoimaa lisäämällä.

Rajavartiolain 19 §:n mukaan rajatarkastukseen voi sisältyä kulkuneuvoa koskeva etsintä, ja kun rajavartiolakia uudistettiin, niin tämä toimivaltuus kytkettiin pakkokeinolakiin aiemmin voimassa olleen Rajavartiolaitoksesta annetun lain säädöksistä poikkeavalla tavalla. Siinähän pyrittiin siihen, että tulisi entistä parempi täsmällisyys säännöksiin. Nyt rajavartiolain soveltamiskäytäntö on kuitenkin osoittanut, että nykyinen viittaustekniikka estää suljetun kulkuneuvon tai siinä olevan suljetun säilytyspaikan tarkastamisen.

Edustajat hyvin ymmärtävät, että tällainen tilanne on täysin kestämätön turvallisuusnäkökohtienkin osalta, sillä nämä toimenpiteet ovat rajatarkastuksen olennaisia osia. Nyt ehdotetulla rajavartiolain muutoksella palautettaisiin aiemmin voimassa olleessa laissa säädetty ja eduskunnan vuonna 1998 hyväksymä oikeustila. Muutos on tärkeä, joten se ehdotetaan tehtäväksi erillisenä ennen Rajavartiolaitosta koskevien säännösten mahdollista laajempaa tarkistusta.

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitykseen sisältyy lisäksi muutosesitys, jolla yhdenmukaistettaisiin valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevan toimivallan jakamiseen liittyvät toimivaltuussäännökset alan erityislainsäädäntöä vastaaviksi, eli ministerin vastuu ja päätöksenteko tässä kirjataan myöskin rajavartiopaikkojen ja toimipisteiden osalta lakiin.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitystä voi pitää nykyaikaan kuuluvana, mutta on siinä monia herkkiä paikkoja, mihin nyt epäillen suhtautuisin.

Kun kaakkoisesta Suomesta katsotaan, niin tähän saakka Rajavartiolaitoksen päälliköllä on ollut oikeus suoraviivaistaa ja päättää lakkautuksista jne. Kun tämä nyt siirretään sisäasiainministerin ratkaistavaksi, niin jos sisäasiainministeri tulee jostain muualta maailmasta kuin nykyinen sisäasiainministeri, aina epäilyttää, onkohan tässä sitä harkintaa, mitä aikaisemmin on Rajavartiolaitoksen päällikkö käyttänyt. Kyllä kaakkoisesta Suomesta katsottuna pitäisi ainakin tehdä semmoinen päätös ja lausuma ehkä, että sisäasiainministerin pitää tuntea myöskin kaakkoisen Suomen rajan ongelmat ja siihen liittyvät tarpeet. Näin katsottuna pidän tätä huolena ja toivon, että valiokunta ottaa tähän myöskin kantaa ja katsoo vähän tarkemmin.

Jos maailmaa katsotaan myöskin tässä toisessa isossa asiassa, tässä määräaikaisessa erottamisessa, niin kyllä henkilöstöjärjestöt kantavat erittäin suurta huolta, onko tämä oikein vai ei. Tietenkin se pahin vaihtoehto nykymuodossaan on, että erotetaan kokonaan, mikä tietysti on kaikkein suurin ongelma. Mutta kunhan ei tästä muodostuisi vaan semmoinen tapa, että erotellaan silloin tällöin alkuvuodesta ja loppuvuodesta. Toivoisin, että valiokunta ottaisi hyvinkin jämerän kannan siihen, että tämmöistä määräaikaista erottamista ei kevein perustein toteutettaisi eikä käytettäisi.

Tämä näin saatesanoiksi, kun valiokunta miettii arviotaan tästä hallituksen esityksestä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Seppo Lahtela puuttui tähän määräajaksi erottamisen kysymykseen, mutta itse ajattelin tältä paikaltani puhua tästä kulkuneuvon tarkastamisesta. Nimittäin tietysti pitää olla selkeät säännökset siitä, mikä on poliisien tehtävä, mikä on Tullin ja mikä Rajavartiolaitoksen ihmisten tehtävä. Tässä tietysti jotkut tahot tahtovat pelätä, niin kuin on puhelinsoitoistakin tullut esille, tuleeko tästä rajavartijoille jotain uutta semmoista tehtävää, mitä siellä ei hallita, mutta itse tunnen kyllä sen verran paljon rajan pinnassa asuneena näitä henkilöitä, jotka näitä töitä tekevät, että uskon heidän järjen käyttöönsä näissä kysymyksissä. Sen takia kannatan ehdottomasti tätä ajatusta, jotta myös rajavartija voi avata siellä suljetun säilytystilan. Tuntuisi nimittäin aika ihmeeltä, tuolla kun on pitkät välimatkat, jos rajavartijan huomatessaan jonkun tuommoisen epäilyttävän tapauksen pitäisikin kutsua poliisi paikalle tai tullimies tai joku muu viranomainen, kun kuitenkin on kyse ihan rutiiniasioista. Sen takia minusta tämä tuo järjen käytön tähän, ja luotan, että koska kaikki rajavartijat ovat määrätyt testit käyneet ja saavat jatkuvasti hyvää koulutusta, niin kyllä he osaavat sen hommansa tehdä siellä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ministeri totesi tuossa alussa, ettei ole mitään syytä huoleen tässä hallituksen esityksessä 204. Näin varmasti onkin. Kaakkoisessa Suomessa, yleensä rajan pinnassa, Rajavartioston ja myöskin sen koulutuksen kohtalohan on ollut monien vuosien aikana huolenaiheena. No, tämä nyt ei liity siihen.

Itse toteaisin aivan saman kuin ed. Esa Lahtela tässä viitatessaan tähän oikeuksien täsmentämiseen. Se on tärkeä asia, ja tässä mielessä tämä kulkuneuvoon liittyvä ajoneuvon tarkastaminen ja sen selkeä määrittely on positiivista.

Mutta muuten Rajavartioston merkitys on keskeinen asia, ja tässä mielessä kyllä ja muissakin toiminnan muodoissa ministeri Rajamäen yhteistyö nimenomaan Venäjän kanssa on ollut kannatettava.

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Tätä ehdotusta on pidettävä perusteltuna, kuten ministeri Rajamäki täällä esittelypuheenvuorossa jo totesi.

Meillähän poliisia koskevaan lainsäädäntöön tuli tämä kurinpitoa koskeva menettely jo. Nyt tämä vastaava menettely on tulossa tänne. Ellei varoitusta ole pidettävä riittävänä, niin rajavartiomies on mahdollista määrätä virantoimituksesta erotettavaksi vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tämä on nähtävä lievennyksenä nykyiseen tilanteeseen. Nythän tällaista määräaikaista virantoimituksesta pidättämistä ei tunneta.

Edelleen, arvoisa puhemies, koskien rajatarkastuksia tässä ei olla muuttamassa mitään toimivalta-asioita rajalla toimivien viranomaisten kesken. Edelleenkin Rajavartiolaitoksen tehtävänä on henkilöiden tarkastaminen, Tullin puolestaan tavaroiden tarkastaminen pääsääntöisesti. Näin ollen se, että rajavartiomiehellä on mahdollisuus päästä myös tavaratiloihin, sellaisiin suljettuihin tiloihin, jotka nyt ovat niin sanotusti kotirauhan piirissä, poissuljettuja, on mielestäni turvallisuudenkin kannalta välttämätöntä, kuten täällä arvoisa ministeri jo totesi.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Tuossa hallintovaliokunnan puheenjohtaja totesi juuri, että poliisilakia käsiteltäessä myös todella laajasti kuultiin, liittyen tähän määräaikaiseen erottamiseen liittyvään asiaan, asiantuntijoita, ja hallintovaliokunta tosiaan päätyi siihen, että tämä määräaikainen, kuuden kuukauden erottaminen tosiasiassa parantaa poliisin oikeusturvaa, ja sama tilanne on tässä Rajavartiolaitoksen henkilökunnan kohdalla. Tosiaan, jos vaihtoehtona on vaan varoitus ja sitten kokonaan erottaminen, niin on parannuksesta kyse.

Todettakoon vielä tässä, että tämä Rajavartiolaitoksen ja poliisin ja myös Tullin yhteistyö on entisestään tiivistynyt, sitä on jo pitkään kokeiltu, ja tältä osin varmasti myös, kun lakia tarkistetaan, tämä on eteenpäinmenoa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti vaan, että ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, kun voidaan näin rauhanomaisesti miettiä sitä, miten Rajavartiolaitoksen ajassa tarpeellisia toimintaedellytyksiä parannetaan. Ei ole kuin muutama vuosi aikaa, kun Tulli, poliisi ja Raja olivat niin napit vastakkain toimivaltuuksien osalta, ettei tahtonut lainsäädännön laatimisesta tulla yhtään mitään. Oli suorastaan eräällä tavalla eduskunta jakautunut erilaisiin puolueisiin tässä suhteessa. Siinä suhteessa kehitys on erittäin positiivinen, ja kiitokset ministerille, joka on hoitanut määrätietoisesti tätä hommaa.

Keskustelu päättyy.

​​​​