Täysistunnon pöytäkirja 113/2008 vp

PTK 113/2008 vp

113. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2008 kello 15.05

Tarkistettu versio 2.0

15) Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Elisabeth Nauclér /r(esittelypuheenvuoro):

Ärade herr talman! Riksdagen godkände nyligen regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser som gäller befrielse från mervärdesskatt och accis och tullfrihet för så kallade hemkomstgåvor. Genom ändringen höjdes värdegränsen för varor som får medtas skattefritt från nuvarande 175 till 300 för flyg- och 450 euro för sjöresenärer. Genom denna ändring överensstämmer finsk lagstiftning med Europeiska rådets direktiv om undantag för mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande till tredjeland.

Finansutskottet hade inga invändningar mot propositionens innehåll, men konstaterade i sitt betänkande att denna lagändring också borde ha föranlett en översyn av lagen om beskattning i vissa fall av varor som säljs ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik eller den så kallade provianteringsskattelagen. I 5 § i provianteringsskattelagen stipuleras om en värdegräns för hemkomstgåvor som levereras ombord. Denna värdegräns är idag 65 euro per hemkomstgåva och den har varit oförändrad alltsedan 1997.

De varor det handlar om är i första hand nyttoföremål som resenärerna behöver under sin resa, eller små gåvor till familjen eller vänner och bekanta. Fartygens så kallade hemkomstgåvor är vanligen finska märkes- och designvaror. Redan det att dessa finska produkter är framsatta ombord på våra fartyg väcker ett intresse för dessa finska kvalitetsvaror hos utländska turister, vilket i sin tur leder till att de sedan uppsöker affärer i land som har ett avsevärt bredare sortiment av dessa varumärken. Det kan alltså sägas vara en form av marknadsföring av finska varor inför ett besök i land.

Försäljningen ombord på fartygen av hemkomstgåvor är blygsam, i genomsnitt 3 euro per passagerare. Försäljningens syfte är att möta den resande allmänhetens behov. Försäljningen är begränsad dels på grund av priset per vara, dels på grund av det begränsade försäljningsutrymmet ombord. Denna begränsade försäljning av hemkomstgåvor kan därför inte anses snedvrida konkurrensförhållandena med de landbaserade butikerna.

Herr talman! Mot bakgrund av penningvärdets utveckling och kostnadsökningarna under de 11 åren från 1997 till i dag borde värdegränsen ändras till förslagsvis 150 euro. Finansutskottet konstaterar behovet av denna ändring i sitt betänkande och efterlyser en ny proposition i skyndsam ordning. Med anledning härav föreslår jag att saken regleras på enklast möjliga sätt, nämligen genom att godkänna denna lagmotion.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin lakialoite 112 on varmasti ihan tarpeellinen viitaten siihen, mitä täällä todettiin valtiovarainvaliokunnan kannasta. Lakialoitteen perusteluissa todetaan, että tässä lakialoitteessa on kysymyksessä muonitusverolaissa säädeltävän tavaran enimmäisarvo, jonka matkustaja-alus voi ottaa myyntiin asiakkaille ilman veroseuraamuksia. Sääntö koskee muita tuotteita kuin alkoholia ja tupakkaa. Sitten on näitä esimerkkejä, mitä ne voivat olla. Sitten mainitaan tämä nykyinen 65 euroa ja esitetään sen korottamista 150 euroon.

5 §:ssä sitten todetaan, että "Tämän lain nojalla suoritettavia veroja ja maksuja ei kanneta aluksen matkustajien tarvetta vastaavasta määrästä alkoholijuomia, olutta, tupakkavalmisteita, suklaata ja muita makeisia, hajusteita, - -" jne. Kysyn oikeastaan: Onko tässä ristiriita perustelujen ja tuon tekstin välillä, kun kuitenkin tässä todetaan, että sääntö koskee muita tuotteita kuin alkoholia ja tupakkaa?

Keskustelu päättyi.