Täysistunnon pöytäkirja 113/2008 vp

PTK 113/2008 vp

113. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2008 kello 15.05

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys rikoslain 17 luvun muuttamisesta

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Hyvin lyhyesti, meillä on vielä seuraava listan asia, joka on oikeusministeriön näkökulmasta huomattavasti tärkeämpi.

EU-direktiivin toimeenpanossa on kysymys rikoslain muuttamisesta niin, että kissan ja koiran turkisten ja niitä sisältävien tuotteiden markkinoillepääsy aiotaan kieltää. Tässä laissa, joka sinänsä on hyvin tärkeä, on kysymys EU-implementoinnista.

Mutta, hyvät edustajat, haluan käyttää tätä esittelyaikaa kertoakseni, että kevääseen mennessä oikeusministeriön työryhmän työn pitäisi olla valmis koskien kotimaista eläinsuojelurikoslainsäädännön kiristämistä ja erityisesti eläintenpitokieltojen pidentämistä. Mahdollisesti Suomeen saadaan myös Ruotsin kaltainen eläintenpitorekisteri, joka helpottaisi jatkossa sitä, että ne ihmiset, joilta tuomioistuin on kieltänyt eläintenpidon siksi, että he ovat rikkoneet eläinsuojelulainsäädäntöä, helpommin löytyisivät yhtenäisestä rekisteristä ja näin poliisi ja kunnalliset eläinsuojeluviranomaiset paremmin voisivat valvoa eläinsuojelun toteutumista.

Heidi  Hautala  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä EU-direktiivi, tai mikä lieneekään muodoltaan tämä EU-instrumentti, on saanut alkunsa huolestuneiden kansalaisten yhteydenotoista. Aikanaan Euroopan parlamentissa keskusteltiin pitkään komission kanssa siitä, kuinka tämä kansalaisten huoli lähinnä Kiinasta ja Kaakkois-Aasiasta tuoduista kissan ja koiran nahoista voitaisiin toteuttaa. Keskusteltiin siitä, pitäisikö se saattaa voimaan kansallisia eläinsuojelulakeja muuttamalla vai voitaisiinko ottaa tämmöinen kauppapoliittinen lähestymistapa. Nyt tämä asia on sitten ratkaistu. Mutta todellakin näiden turkisten alkuperä on sellainen, että harva meistä haluaisi niitä turkiksia käyttää, jos tietäisi, miten julmilla tavoilla ne on otettu.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Todella kiitoksia ministerille, että tämä hallituksen esitys on tuotu.

Mitä ed. Hautala sanoi näiden eläinten pidosta, jotka joutuvat osiaan ihmisen käyttöön luovuttamaan, on tietysti hyvin tärkeä huomio. Toivon mukaan jossakin vaiheessa meille tulee lainsäädäntö, että myöskään muitten eläimien, joita tarhataan turkistarhauksen nimellä, pidetään häkeissä jne., nahkoja ei käytettäisi. Pukeutukaamme vain omaan nahkaamme ja sen päällä oleviin muihin peitteisiin. Tarhattuja turkiseläimiä ei siis pitäisi tähän käyttää, koska siihen liittyy eläinten erittäin huono kohtelu ja eläimen täysin lajille epätyypillinen ympäristö.

Mutta tähän asiaan vielä. Tämä on nyt ainut tapa hoitaa tämä asia, koska näitä kissan ja koiran nahkoja on yleensä pyritty eri tavoin piilottamaan värjäämällä tai muuten väärennetyillä sertifikaateilla, jotenka tällainen yleinen kielto levittämisestä on tarpeen. Näitähän on nimenomaan koriste-esineissä myös, niin kuin hallituksen esityksessäkin todetaan.

Aivan oikea linjaus, ja on hyvä, että myös eläintenpitoon kiinnitetään, ministeri, huomiota. Toivon mukaan myöskin matkaa edetään siihen suuntaan, että törkeä metsästysrikos tulisi lainsäädäntöön mukaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä tämä eläinsuojelullinen puoli on tullut harvinaisen selvästi esiin.

On syytä muistuttaa siitä, kun näitä turkiksia tuodaan Kaukoidästä maailmanmarkkinoille, mikä on se lähtökohtatilanne. Kysymys on ruuasta. Elikkä toisin sanoen sieltä nahkan sisältä syödään se eläin ihan alusta loppuun saakka, mitä siellä on. Olen lukemattomia kertoja nähnyt kiinalaisilla rautatieasemilla näitä katiskaverkosta tehtyjä häkkyröitä, joissa on kolme—neljä—viisi koiraa, jotka ovat siis ruuaksi tarkoitettuja. Sitten kun se eläin tapetaan ja otetaan se ruoka sieltä sisältä pois, niin sitten se turkis valmistetaan ja se lähtee maailmanmarkkinoille. Elikkä eläinten huono kohtelu ei lopu tällä, mutta tämä rajoittaa sitä. Mutta on ihan hyvä noudattaa EU-käytäntöä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Aivan samanlaisia havaintoja olen tehnyt maailmalla kuin ed. Pulliainenkin, ja totta kai se länsimaista ja suomalaista hätkähdyttää. Meidän käsityksemme eläinten hyvinvoinnista ja eläintenpidosta ovat hyvin toisenlaiset kuin esimerkiksi Kiinassa.

Ed. Tiusanen viittasi turkistalouteen, joka meille pohjalaisille on tietenkin hyvinkin herkkä paikka, koska se työllistää 10 000 ihmistä siellä meidän vaalipiirissämme. Sitä kautta myöskin ongelmajätteitä, kuten teurasjätteitä ja silakoita, käytetään tehokkaasti luonnon kiertokulun mukana. Mutta sanoisin, että on hyvä, että niille eläintenpitäjille, jotka kohtelevat eläimiä huonosti, tulee rekisteri.

Mutta yhden julmimman eläinsuojelurikoksen tekevät ne, jotka esimerkiksi päästävät toistuvasti tarhaeläimiä ulos tarhoista. Viikko sitten Lappajärvellä 800 eläintä, kettua, päästettiin luontoon ja niitten seurannaisvaikutukset kaikkinensa ovat äärettömän julmia, paljon julmempia kuin sen eläimen pitäminen siellä häkin sisällä.

Ja, arvoisa oikeusministeri, en ollenkaan pahoittele sitä, jos te viette eteenpäin myöskin sellaista rekisteriä, jossa on eläinsuojelurikkomuksia siten, että kun tehdään vahingontekoja tai törkeitä vahingontekoja päästettäessä tarhattuja eläimiä ulos, niin tällaisetkin henkilöt voidaan rekisteröidä. Se tekisi kovasti hyvää, että myöskin tällainen kansainvälinen rikollisuus ja poliisitutkinta edistyisi tässä Euroopassa.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa puhemies! Ed. Salon kuvaamat vakavat rikokset ovat niin vakavia rikoksia, että ne ovat rikosrekisterissä sen jälkeen, kun tuomio saadaan. Yhdyn täysin siihen, kuinka vastuutonta ja väärää toimintaa tämän kaltainen toiminta on.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Tämä on ekoterrorismia lähentelevä ilmiö, joka on kohdistunut laillisen ammatin harjoittajiin ja nykyään myöskin erittäin voimakkaasti turkisliikkeisiin, liikkeenharjoittajien kotirauhaan erittäin rajusti. Aikoinaan tämä ilmeni muun muassa Karttulan eläintutkimusasemalla henkilökunnan kotirauhan rikkomisena todella vakavien myös perheenjäsenten henkisten kärsimysten muodossa. Se vaatii myös tutkinnassa parempaa panostusta. Se ei ole mikään paikallisen kioskimurron selvittäminen. Se on kansainvälistä rikollisuutta. Tässä suhteessa toivoisin, että sisäministeriö ei lakkauta sitä aikoinaan Länsi-Suomen läänin poliisijohdon alaisuuteen myös illegaalitoiminnan tutkintaan perustettua ryhmää, jonka aikoinani sinne perustin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Todella eläinten käyttöä epäeettisesti pitää aina vähentää, muun muassa koe-eläinten kohdalla tällainen on tärkeä alue. Me tiedämme, että on olemassa muita keinoja kuin käyttää elävää eläintä erilaisissa kokeissa monilla kerroilla, ehkei kaikissa kokeissa, mutta on sellaisia tapauksia.

Ed. Petri Salon kanssa olen samaa mieltä. Se luontoon päästäminen on näitä eläimiä kohtaan julmaa ja myöskään luontoa kohtaan se ei ole kestävää. Mutta sitten, mitä tekevät suomalaiset turkistarhaajat? He tarhaavat kettuja, erityisesti tässä tapauksessa kettuja, pakkaavat ne häkkeihin, vievät Vantaalle ja lastaavat Finnairin koneeseen kohti Kiinaa. Tämä mielestäni on monella tavalla — viittaan siihen, mitä ed. Salo totesi aikaisemmin — epäeettistä ja vie tätä tapaa edelleenkin olosuhteisiin, jotka todennäköisesti ovat vielä huonommat kuin Suomessa.

Petri  Salo /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Nyt me löysimme ed. Tiusasen kanssa toisemme. Nimittäin minäkin olen sitä mieltä, että on hyvin epäeettistä, että kokenut tarhaaja vie yleensä siitoseläimiä Kiinaan, kun me kaikki tiedämme sen tilanteen, että Kiinassa eläinten kohtelua ei voi verrata suomalaiseen eläinten kohteluun, ei valvonnan osalta, ei ravinnon osalta, ei hyvinvoinnin osalta. Kaiken lisäksi sillä myöskin vääristetään aika pahasti oman elinkeinon menestystä, koska tiedetään, että tuotanto-olosuhteet ja tuotantokustannukset ovat siellä aivan toisenlaiset. Sen jälkeen tulee huonolaatuista nahkaa myyntiin, mikä taas sitten vähentää suomalaisen tuottajan tästä saamaa tuotteen hintaa. Koska tämä on laillinen elinkeino, niin olisi hyvä, että se menestyisi laadukkailla tuotteilla ja hyvällä etiikalla tuotetuilla nahoilla maailman markkinoilla. Se olisi Suomen etu pitkällä tähtäimellä. En ole ollenkaan (Puhemies: Minuutti!) eri mieltä teidän kanssanne siitä, pitäisikö eläimiä viedä Kiinaan.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! En tiedä, olenko kenenkään kanssa löytänyt täällä samoja mielipiteitä niin kuin äsken, mutta niin kuin edustajat Pulliainen ja Salokin, samoja seutuja olen nähnyt, samoja vaiheita, ja olen sitä mieltä, että ne nahat pysykööt siellä. Ei tarvita Suomeen.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Pidän erittäin kannatettavana tätä käsittelyssä olevaa esitystä siitä, että rikoslakia muutetaan siten, että kissan ja koiran turkisten tai niitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen on rangaistavaa.

Olen ihan samaa mieltä, mitä ed. Tiusanen täällä toi esiin, että meillä on kyllä yhteiskunnassa paljon näitä eläinsuojeluongelmia edelleen ratkottavana. Niistä ehkä vakavimpia kotimaassa ovat juuri nämä koe-eläinten asemaan liittyvät kysymykset, samoin tehomaatalouteen ja turkistarhaukseen liittyvät kysymykset. Todella toivon, että eläinten olosuhteita ja hyvinvointia voitaisiin näiden osalta parantaa, ja on ihan hyvä, että esimerkiksi ympäristötuen ehtoihin on tämmöinen eläinten hyvinvointia lisäävä vaikutus myös saatu. Se oli tärkeä pieni askel ja toivottavasti se tuottaisi myönteistä tulosta.

Siitä olen ed. Salon kanssa ihan samaa mieltä, että nämä turkisiskut ovat ehdottomasti vakavia rikoksia, ja voisin sanoa niin, että ne jopa toimivat eläinsuojelutyötä vastaan. Muistan kovin hyvin, että kun ensimmäiset iskut tulivat, niin silloin meni pitkäksi aikaa pois se pohja, mitä oli jo esimerkiksi turkistuottajien kanssa yhdessä rakennettu eläinsuojelijoiden kanssa siihen suuntaan, että yhdessä oltiin valmiit eläinten hyvinvointia parantamaan. Eli itse olen myös kyllä kovin voimakkaasti vastaan näitten laittomien iskujen osalta.

Mutta kun ed. Salolla on huoli, seurataanko näitä, niin sen voin kyllä vakuuttaa, että ainakin itse olen saanut sen tiedon, että kovin tarkastikin seurataan näitä iskuja toteuttavia ryhmiä. Sikäli se huoli varmaan siltä osin oli teillä aiheeton.

Mutta toivon todella, että eläinsuojelukysymykset olisivat vahvassa roolissa ja saataisiin eläinten asemaa parannettua.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Oli hyvä, että tämä siitosturkiseläinten vienti Kiinaan tuli puheeksi. Tästä on joukko kansanedustajia kirjelmöinyt muistaakseni edelliselle hallitukselle ja ilman tulosta.

On juuri näin, kuin ed. Tiusanen sanoo, että niiden vieminen Kiinaan olosuhteisiin, joissa harjoitetaan, sanoisin, nyt vielä paljon paljon epäinhimillisempää turkistaloutta kuin Suomessa — itse suhtaudun siis myös kotimaiseen turkistalouteen kriittisesti. Tämä asia olisi varmasti myöskin jossain vaiheessa hyvä selvittää.

Mutta sanotaan nyt selvyyden vuoksi, että ed. Salo on ihan oikeassa siinä minunkin mielestäni, että näiden turkiseläinten päästäminen vapauteen on eläinrääkkäystä.

Keskustelu päättyi.