Täysistunnon pöytäkirja 113/2008 vp

PTK 113/2008 vp

113. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2008 kello 15.05

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 

Tapani Tölli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämän lakiesityksen hyväksyminen tekee mahdolliseksi osallistumisen kunnallisten toimielinten kokouksiin myös videoneuvotteluyhteyden avulla. Tämä on merkittävä tekniikan hyväksikäyttö ja hyvin ajankohtainen asia.

Lakiehdotuksen mukaan lisäksi tarvitaan valtuuston työjärjestyksen tai muun johtosäännön muutos valtuuston kokouksiin osallistumisesta videoneuvotteluyhteyden avulla ja muun toimielimen osalta hallintosäännön muutos. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö, jossa valtuusto antaa tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kokouksiin osallistutaan pääsääntöisesti edelleen olemalla fyysisesti läsnä kokouspaikalla.

Valiokunta pitää kokousten vuorovaikutteisuuden, julkisuusperiaatteen samoin kuin kokousasioiden asianmukaisen käsittelyn kannalta perusteltuna, että kokoukseen osallistuvilla on keskeytymätön puhe- ja näköyhteys toisiinsa. Niin ikään toimielimen kokouksella tulee olla myös varsinainen kokouspaikka, jossa kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tulee olla läsnä kokouksen aikana sen asianmukaisen kulun turvaamiseksi.

Valiokunta toteaa, että valtuuston on hallintosäännössä määrättävä tilat, joista toimielimen kokouksiin voidaan osallistua videoneuvotteluyhteyden avulla. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi koulut ja kirjastot. Hallintosäännössä voidaan myös määrätä, että kokouksiin voidaan osallistua erityisestä syystä muuallakin kuin kunnan osoittamissa tiloissa. Tällaisten syiden osalta valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin, joissa mainitaan esimerkkiluettelossa perusteena muun muassa henkilön liikuntarajoitteisuus.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että lakiehdotus mahdollistaa sanamuodon perusteella kunnallisen toimielimen kokoukseen osallistumisen videoneuvotteluyhteyden avulla tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen. Valiokunta pitää erilaisista teknisistä mahdollisuuksista huolimatta termiä "videoneuvotteluyhteys" sopivana kuvaamaan yleisesti erilaisia teknisiä neuvotteluyhteysmahdollisuuksia.

On syytä korostaa, että tämä on mahdollisuus ja niillä paikkakunnilla, joilla on esimerkiksi pitkiä etäisyyksiä tai muuten syitä käyttää tätä tekniikkaa, tämä on suuri ja hyvä mahdollisuus.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta oli tässä asiassa hyvin yksimielinen.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Millään tavalla aliarvioimatta hallintovaliokunnan osaamista tässä asiassa, ja varsinkin, kun tämä on mahdollistava, joutuu kyllä hieman tekemään myös kysymyksiä. Onko näin, kun 24 vuotta itse olen ollut valtuutettuna ja aika pitkään puheenjohtajana, että valtuuston kokouksetkin olisivat videokokouksia? Kyllähän siinä, kun valtuuston kokoukset esimerkiksi ovat yleisölle sallittuja, ja tässäkin tietysti mahdollistetaan se, että on yleisö valtuustosalissa, vaikka siellä ei olisi kuin puheenjohtaja seuraamassa valtuuston kokousta, niin kyllähän siinä ehkä hieman se poliittinen jännite, sanotaan, jos sitä niissä kokouksissa on, katoaa kyllä aika kauaksi. Eivät ne valtuuston kokoukset varmaan ole ihan samanhenkisiä niin kuin ne tänä päivänä ovat, kun ne tapahtuvat siinä toinen toistensa läsnä ollessa.

Minä vaan sitä mietin, että jos valtuutetut ovat kotona, mikä on sitten kotijoukkojen merkitys siinä, mitä kerrotaan, että sano tämä seuraavaksi ja sano tämä seuraavaksi. Toivon kuitenkin, että tämä ei yleisty hyvin merkittävästi. Saattaa olla, että se johtaa siihen, että entisestään avoimuus ja kiinnostavuus häviävät näistä kokouksista. Mutta ymmärrän toisaalta ne näkökulmat, jotka tulivat tässä erinomaisessa valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorossa esille, joten sikäli en aio vastustaa tätä. Mutta tätä joutuu itse kukin mielessään miettimään, että tähän sisältyy myös niitä omia kielteisiä näkemyksiä.

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on mielestäni hyvin perusteltu sen takia, että tämän päivän tekniikkahan mahdollistaa käytännöllisesti katsoen melkein mitä tahansa. Välimatkojen hävittäminenhän oikeastaan tämän nykytekniikan myötä palvelee koko yhteiskuntajärjestystämme siltä osin, että voidaan osallistua kokouksiin pitkistä välimatkoista huolimatta. Esimerkiksi sellainen henkilö voi osallistua kokoukseen, joka on vaikka liikuntaesteen takia tilapäisesti estynyt tulemasta itse paikalle.

Mutta tärkeintä tässä lakiesityksessä on mielestäni huomata se, että kunnanvaltuusto itse ottaisi kantaa asiaan, sallisiko se tällaisen mahdollisuuden työjärjestyksessään, ja sitten muuttamalla hallintosääntöä määrittelisi tarkat rajat, missä sitä voidaan toteuttaa ja millä lailla. On huomattava myös se, että ymmärtääkseni tämän hallituksen esityksen puitteissa on mahdollista, että tällainen kokous voitaisiin tarkasti taltioida ja sitten voitaisiin myöhemmin tarkastaa, ovatko tehdyt päätökset ja pöytäkirjat kokouksen kulun mukaisia. Tämä on tärkeää, että voidaan dokumentoida, ettei jälkikäteen synny selittelyjä.

Olen itsekin paria videoneuvottelua ollut seuraamassa enkä nähnyt siinä tilanteessa mitään ristiriitaa siihen nähden, mikä oli kokouksen tavoite. Esityslistat olivat esillä, keskustelu käytiin ja päätökset tehtiin. Siitä sitten, totta kai, myöhemmin tulivat varmennuksetkin, että näin on päätetty, ja asianomaiset tahot itse hyväksyivät sen.

Valiokuntakäsittelyssä varmasti myös tämän lakiesityksen dubiot ja riskikohdat käydään huolella läpi. Toivon, että siinä yhteydessä, kun tätä käsitellään, otetaan kantaa myös tähän perustuslailliseen näkemykseen, onko tässä sitten perustuslain kannalta, kunnallisen demokratian kannalta, jotain riskiä. Uskon, että sekin tutkitaan ja päädytään tulokseen, josta sitten eduskunta aikanaan päättää mietinnön muodossa.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyllä varmaan kaikki täällä tiedämme, että tämän päivän tekniikka sen mahdollistaa täysin hyvin. Toisaalta kyllä tulee mieleen sekin, kun tiedämme kaikki, että kuntatalous on aika tiukoilla, onko kunnan tarvis hankkia tätäkin tekniikkaa. Varmaan tulisi edullisemmaksi tukea kuljetuksilla ja muilla niitä, joilla on pitempi matka näihin kokouksiin, ja lähteä siitä yleispalveluperiaatteesta, että kuntalaiset ja yleisö voisivat seurata kaikkia face to face, ilmein ja puhein, miten ne kokoukset sujuivat kaiken kaikkiaan. En vastusta tätä, mutta joka tapauksessa näen, että tähän sisältyy semmoisia piirteitä, jotka saattavat olla kansalaisdemokratian näkökulmasta hieman kielteisiä.

Yleiskeskustelu päättyi.