Täysistunnon pöytäkirja 117/2008 vp

PTK 117/2008 vp

117. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2008 kello 15.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja, ed. Leppä on virkatehtävän vuoksi estyneenä esittelemästä tätä mietintöä ja pyysi minua lyhyesti sen tekemään, ja, arvoisa puhemies, sen teen.

Tässä hallituksen esityksen yhteenvedossa todetaan: "Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia eräiden Euroopan yhteisön elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä käytännön valvontatyössä esiintyneiden kansallisten muutostarpeiden vuoksi. Elintarvikkeiden täydentämistä koskevasta lupamenettelystä luovuttaisiin. Siirrettävistä myyntikojuista, -katoksista ja muista niin sanotuista liikkuvista elintarvikehuoneistoista tulisi ilmoittaa alueen valvontaviranomaiselle. Virheellisin perustein myönnetty hygieniaosaamistodistus voitaisiin perua. Kansallinen vertailulaboratorio velvoitettaisiin ilmoittamaan eräistä tarttuvien tautien ja ruokamyrkytysten aiheuttajista. Lihantarkastuksesta tulisi antaa asianomaiselle kirjallinen päätös ja oikaisuohjeet. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita lähinnä teknisluontoisia muutoksia."

Arvoisa puhemies! Kun tämä asia oli valiokunnassa käsittelyssä, niin siellä heräsi syvällinen tarve laittaa tämä niin sanotusti lepäämään, ja tuommoinen sopiva lepäyksen määrä näytti olevan semmoinen kaksi ja puoli vuotta suurin piirtein, elikkä kysymys olisi silloin raukeamisesta. No, siihen sitten tuli hallitus hätiin, ja sitten päätettiin kuitenkin jatkaa hallituksen esityksen asiallista käsittelyä.

Tässä taustalla oli, arvoisa puhemies, se, että aivan äskettäin, vuonna 2006, meillä oli täällä elintarviketurvallisuuselonteko käsittelyssä ja siinä yhteydessä tuotiin erittäin selvästi eduskunnan tietoisuuteen se, että toisaalta kyllä kannamme elintarviketurvallisuudesta huolta, todella. Siinä ei ole varaa lipsua. Kysymys on terveydestä ja siinä kaikki. Jos tapahtuu virhe, niin sillä on aina kumulatiivinen vaikutus ja sillä tavalla kansalaisten luottamus elintarviketurvallisuuteen helposti vähenee. Tämä on selvä asia. Mutta toisaalta, rajansa kaikella byrokratialla. Jos byrokratia osoittautuu tarpeelliseksi, niin sille byrokratialle täytyy laittaa sellaiset suitset, että se olennainen toteutuu mutta ei mennä yhtään överiksi.

Arvoisa puhemies! Tässä katsannossa päädyttiin siihen tulokseen, että varsin monisanaisesti — tässä on kaksi kaksipalstaista sivua kirjoitettua, painettua tekstiä — ja harvinaisen selvästi sanellaan hallitukselle, millä tavalla äsken mainitut periaatteet pitää ottaa käytännössä huomioon. Erikoisesti kannettiin huolta siitä, että pienten teurastamoyrittäjien, kalanpyytäjien ja niitten myyjien jnp. asema otetaan huomioon niin pitkälle saakka kuin se asiallisesti on mahdollista. Tällä tavalla sitten päädyimme yksimieliseen mietintöön.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​