Täysistunnon pöytäkirja 119/2009 vp

PTK 119/2009 vp

119. PERJANTAINA 4. JOULUKUUTA 2009 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Susanna Huovinen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on kyse ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuustarkastuksista ja muun muassa tarkastajien ja tarkastusta koskevista pätevyyksistä. Ympäristövaliokunta pitää tätä esitystä tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Toimitila- ja palvelurakennusten ilmastointijärjestelmien kylmälaitteet sisältävät monesti ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä, joiden päästöjä voidaan laitteiden kunnossapidolla ja tarkastuksilla vähentää. Ilmastointijärjestelmän asianmukainen toiminta- ja käyttötapa ovat tärkeitä myös rakennuksen sisäilman terveellisyyden kannalta ja energiansäästön kannalta. Niinpä pakollisten energiatehokkuustarkastusten sijoittaminen laitteiden huollon yhteyteen, kuten tässä nyt esitetään, on myös kustannustehokas toimintatapa.

Puhemies! Valiokunta esittää tämän lakiesityksen hyväksymistä yksimielisesti.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Asia on niin kuin valiokunnan puheenjohtaja esitti. Laajemmin voidaan todeta, että rakennustarkastus on selvästi jäänyt jälkeen niistä velvollisuuksista ja tehtävistä, mitä sillä pitäisi olla, ja se heijastuu myös ongelmana kosteus- ja homekysymyksissä. Toisaalta rakennustarkastus tarvittaisiin siihen, että rakennukset rakennetaan niin, että todellakin niiden energiatehokkuus olisi mahdollisimman hyvä ja sillä tavalla päästäisiin Kööpenhaminan tavoitteisiin.

Olisi varsin hyvä, puhemies, jos todella eduskunta pääsisi hyvään aikaan, prime time -aikaan, paremmin käsittelemään näitä ympäristövaliokunnan mietintöjä. Tänään tällainen hetki on, toivon mukaan jatkossakin, koska ne yleensä tuppaavat jäämään sinne illan myöhäisimpiin tunteihin.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallitus on aivan oikein kiinnittänyt asumisen ja asumisviihtyvyyden ja asumisterveyden kannalta tärkeään asiaan huomiota. Aivan kuten ed. Tiusanen mainitsi, rakennustarkastuksen ja rakennusvalvonnan kohdalla on voimavaroja tänä aikana ehkä vähemmän, mitä aiemmin on ollut, koska kunnissa joudutaan miettimään kuin virkoja jätetään täyttämättä eläköitymis- jne. ratkaisujen yhteydessä, ja usein tekniseltä puolelta rakennusvalvonnasta on menetetty virkoja. Sen takia siellä on paineita tässä asiassa, jotta tehtävät tulevat hyvin hoidettua. Hallituksen esitys on kaikin puolin kannatettava ja hyvä.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Mielelläni yhdyn ed. Tiusaseen tällä kertaa, että voisi tämmöisiä kestävän kehityksen todellisia asioita käsitellä niin, että kaikki edustajat olisivat paikalla — eihän kyllä nytkään ole näitä edustajia paikalla — eikä niin myöhään, koska esimerkiksi, kun kestävän kehityksen kannalta suojellaan saastumiselta maailmoo, niin todellisia ongelmiahan ovat esimerkiksi Helsingin ja Tampereen keskustat, joissa valtaa pitävät kaupungin päättävät elimet ovat järjestäneet semmoiset liikennevalojärjestelmät, että Helsingistäkin on kokoonsa nähden tullut Euroopan saastuttavin kaupunki lähinnä liikennejärjestelyjen takia, mikä on vielä kaiken lisäksi tahallista.

Nämä ovat niitä konkreetteja asioita, joita meidän täytyisi tuoda esiin, ja justiin tässä kysymyksessä on vielä se, että näissä kylmälaitteitten asennuksissa samaten kuin muutenkin lämmitykseen liittyen on käytetty vielä sen kaltaista asiantuntemusta, joka on ollut pätevää ja on maksanut paljon, mutta nyt voi lukea lehdestä ja kuunnella Kansanradiosta, että hyvin paljon on jätetty huomioimatta asunnon muotoa, asunnon kokoa ja justiin myös sitä sitten, kuinka saadaan nämä mahdolliset kosteusvauriot ja muut hoidettua, ettei tehdä liian tiivistä ja liian energiaa säästävää taloa tästä. Tässä on monta muutakin asiaa, jotka liittyvät juuri tämän kestävän kehityksen kannalta siihen, että saataisiin ihmisille psykologisesti markkinoitua ja ihmiset haluamaan näitä halvempia, huokeampia ja helpompia vaihtoehtoja. Sinänsä tämä on ihan okei laki.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Varmaan hallituksen esitys on perusteltu, mutta sen verran tuohon ed. Tiusasen arvioon, että tässä on rakennustarkastuksen vika ollut ja ongelma.

Palauttaisin mieliin, että rakennuslaki muuttui todennäköisesti sinä aikana, kun ed. Tiusanen oli ympäristövaliokunnan puheenjohtajana, jolloin vastuu siirrettiin merkittävästi pääsuunnittelijalle ja rakennusvalvonnan rooli merkittävästi pieneni. Itse täällä salissa olemme tämän lain tehneet, ja tämä tulisi palauttaa mieliin.

Tänä päivänä hyvin pitkälti se vastuu on kuitenkin jaettu ja porrastettu eri alatasoille. Siellä on pääsuunnittelijat, alasuunnittelijat, toteuttajat, ja korostaisin käyttäjän ja taloyhtiöitten roolia tämän asian tavallaan niin kuin valvomisessa. Mutta nyt se on tänne kirjattu, pitää olla todistus tarkastajalle ja tietyt määräajat, ja näin tämä homma minusta menee oikein eteenpäin. Mutta rakennusvalvontaa tästä ei kyllä voida syyttää.

Esko Ahonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Olen samaa mieltä siitä, mitä ed. Reijonen edellä sanoi nimenomaan tämän tarkastuksen osalta.

Mutta ennen kaikkea tähän lakiin viitaten tämä on kyllä todella perusteltu siinä mielessä, että meillähän 1970-luvulla, kun rakennettiin, rakennusmääräykset ja rakentamisen tyyli muuttuivat, jolloin laitettiin paljon tällaisia ilmanvaihtolaitteita asuntoihin ja rakennuksiin, ja ne ovat nyt tällä hetkellä yli 30 vuotta vanhoja pääosiltaan. Se on erittäin suuri asia, että terveysriskit eliminoidaan sillä, että nämä tarkastetaan, puhdistetaan, ja myös toisaalta paloriskien määräkin vähenee huomattavasti. Taas kylmälaitteitten osalta on vastaava tilanne, että nehän keräävät pölyä ja tällaiset riskimäärät lisääntyvät.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Energiatehokkuuden parantaminen oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla on erittäin merkittävässä osassa koko ilmastonmuutoksenvastaisessa työssä. Tässä nyt on yksi pienen pieni detalji tästä isosta kokonaisuudesta koskien vanhojen ilmastointijärjestelmien, kylmälaitteitten energiatehokkuustarkastusta. Kun tätä energiatehokkuustyötä tehdään, meillä energiatehokkuustoimikunta on listannut pitkän rimpsun toimenpiteitä, millä voidaan noissa tavoitteissa edetä. Paitsi että uusia laitteita ja niitten energiatehokkuutta parannetaan, niin hyvin tärkeätä on tämä, että olemassa olevia järjestelmiä pidetään kunnossa ja käytetään oikein. Siinä mielessä, kun arvellaan, että palvelualoilla ja liiketiloissa pikemminkin sähkönkulutus on edelleen kasvamassa, niin tämmöinen olemassa olevien, paljon sähköä vaativien laitteitten kunnossapito on hyvin tärkeätä. Tässä on ihan oikeasta päästä hallitus lähtenyt tätäkin pientä yksityiskohtaa korjaamaan.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on perusteltu niin kuin tässä on kuullut. 25 prosenttia meidän, voi sanoa, hiilidioksidipäästöistä aiheutuu asumisesta. Siinä suhteessa energiatehokkuuden parantaminen on merkittävää, ja tässä ollaan ottamassa yhtä pientä askelta siinä suhteessa. Hallituksen esitys on erityisen perusteltu.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan samat sanat, mutta minusta olisi vaan hienoa, että tästä eteenpäin löydettäisiin jonkinlainen logo näille energiatehokkuuden parantamiseen tähtääville lakiehdotuksille niin, että esityksen nimikkeestä näkisi suoraan, että aha, katsopa nyt sitä, onko tässä suhteessa edistymistä tapahtumassa vai ei. Sillä tavalla jokainen olisi niin kuin kartalla heti, kun näkee esityslistan, ja heti pystyy reagoimaan, että aha, tämä on semmoinen, joka pitää katsoa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Reijonen viittasi aikaisempiin päätöksiin. Todellakin silloin, kun ed. Reijonen oli ympäristövaliokunnassa, niin me keskustelimme hyvin laajasti siitä, mistä johtuvat rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Yksi aivan selkeä syy oli suunnittelussa olevat virheet, ja sen takia pääsuunnittelijan asema on erittäin tärkeä.

Mutta, puhemies, minä painotan sitä, että meiltä puuttuu todellakin resursseja rakennusvalvonnassa ja -tarkastuksessa. Se on akuutti ongelma. Se liittyy kuntien huonoon taloudelliseen tilanteeseen mutta myös siihen, niin kuin ed. Reijonen hyvin tietää, että rakennusmestareiden koulutus yhdessä vaiheessa muun muassa jäi ikään kuin toteuttamatta, ja ed. Reijonen on ollut tässä aktiivinen tämän uudelleen herättämisessä.

Siis monta syytä on ollut, puhemies, tässä asiassa, ja sen takia mitään ei pidä jotenkin deletoida vaan ottaa kaikki keinot käyttöön myös ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on hyvä. Ny ku puhutaan energiatehokkuudesta, niin kyllähän 1970-luvulla rakennetut talot varsinaisia energiasyöppöjä oli ja varsinki senaikaiset kylmälaitteet, laitteet, mitä talossa tarvittiin. Totta kai ne oli siihen aikaan kyllä tosi kestäviä, jotta sieltä kautta kyllä talourellista hyötyä tuli, jos niitä vain 50 vuottakin tuloo pirettyä. Mutta se ihmetyttää, tarkastus varmahan monelta osin on paikallansa ja sitä pitää tehostaa, nimittäin paljo oon kuullu sellaastakin, kuinka tehokkahia hyötysuhteessa on nykyyset sähkölaitteet niin jääkaapeissa kuin pakastimissa, televisioissa sun muissa, ja nyt on kuulunut sitäkin, jotta ne ei ookaan niin tehokkahia, eli kyllä tätä valavontaa pitää konkreettisesti kiristää.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! On aivan hienoa, että käymme rakentavaa keskustelua tärkeästä asiasta. Energiatehokkuuden parantamiseen kyllä liittyy aika paljon riskejä. Sinänsä olen huolissani. Varmaan ympäristövaliokunnassa on nytkin tarkkaan mietitty, kun nämä uudet ohjeet ovat teillä olleet käsittelyssä. Kun ministeriö on ilmoittanut, että he eivät anna suunnitteluohjeita vaan se jää sittenkin suunnittelijoitten ja rakentajan vastuulle, niin minä pelkään sitä, että ei mene kovin kauan taas, kun meillä saattaa olla yhteiskunnassa se ongelma, että nämä rakenteet eivät toimikaan, kun äkkiä ruvetaan eristepaksuuksia kasvattamaan. Tätä keskustelua meidän kannattaa käydä, tämä on äärettömän tärkeä asia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.