Täysistunnon pöytäkirja 12/2002 vp

PTK 12/2002 vp

12. TIISTAINA 19. HELMIKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

 

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kirkkolain uudistus, joka käsittelee lain 1 ja 9 a §:ää, on mielestäni hyvä. Tässähän puututaan arvonimikäytännön muutokseen ja säädetään piispan ja tuomiokapitulin oikeudesta myöntää arvonimiä. Tämä oli yksi muutos. Toinen on kilpailuneuvoston lakkauttamisesta ja sen tehtävien siirtämisestä markkinaoikeudelle aiheutuva muutos.

Mutta, arvoisa puhemies, haluan kiinnittää huomiota erikoisesti 9 a §:ään, jonka mukaan Kirkon keskusrahaston varoja myönnetään seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Tässä otetaan huomioon myöskin ne syrjäiset seudut, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin, nimenomaan saaristoseudut. Rakennushankkeista on myöskin haluttu kantaa huolta, koska nythän on tilanne sellainen, että tämän vuoden budjetin yhteydessä siirrettiin luterilaisen kirkon viimeinen kirkko Lapin seudulta kirkon omaan hallintaan. Valtio ei näin ollen enää vastaa kuluista. Sen johdosta on hyvä, että on olemassa tällainen rahasto, josta voidaan sitten ohjata varoja, niin että myöskin kirkot säilyvät kunnossa.

Arvoisa puhemies! Haluaisin kantaa kuitenkin erikoista huolta siitä, että koska meidän molemmissa kansankirkoissamme käydään hyvin laajalti arvokeskustelua tällä hetkellä, niin myöskin näiden kysymysten, joita tässä laissa on, rinnalla voitaisiin enemmän antaa ohjausta arvokeskusteluasioihin. Nythän kirkot tekevät kolmannen sektorin työtä sekä työttömien, ylivelkaantuneiden että monien sellaisten ihmisten hyväksi, jotka ovat jääneet loukkuun. Tämä on merkittävää, ja tätä työtä pitää tukea ja turvata. Tässä lainsäädännössä halutaan tukea muun muassa niitä ihmisiä, jotka ovat työssä kirkon parissa, heidän eläkkeidensä osalta ja myöskin niin, että he tietävät saavansa perusturvan omiin palkkauksiinsa.

Keskustelu päättyy.

​​​​