Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

26) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kävin tämän lain ensimmäisessä käsittelyssä läpi sosialidemokraattien näkemyksiä tulkkauspalveluiden kehittämisestä ja niistä ongelmakohdista, joita muun muassa valiokuntakuulemisen yhteydessä todettiin. Palaan tästä syystä ainoastaan kahteen asiaan.

Yksilöllisen palvelutarpeen huomioiminen tulkkipalveluita määritettäessä. Me puhuimme ihmisten ilmaisu- ja sananvapaudesta, me puhuimme ihmisten oikeudesta saada tulkkipalveluja aina silloin, kun hän niitä tarvitsee. Tuolloin sitä ei voi määrittää nyt laissa hyväksytyn minimituntimäärän tai vähimmäistuntimäärän perusteella. Palveluja on saatava aina, kun niitä tarvitsee. Tämä oli valiokuntakuulemisessa selkeä linjaus kaikkien asiantuntijoitten osalta. Suureksi ongelmaksi palveluntarvitsijat ovat kokeneet sen, ettei tulkkeja ole aina saatavilla, ja sen, että kun minimi- tai vähimmäistuntimäärät on ylitetty, palvelutarpeen perusteleminen on vaikeaa, hankalaa, ja se on myös helposti kyseenalaistettavissa. Tältä osin myös muun muassa Vammaisfoorumi otti vahvaa kantaa ja toi käytännön esimerkkejä, mitä se käytännössä vammaisten osalta tarkoittaa. Tästä syystä myös valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että vähimmäistuntimäärän jälkeenkin tulkkipalvelujen tulee olla saatavilla joustavasti ja helposti ilman mitään erillisperusteita. Minimituntimäärä ei saa olla enimmäistuntimäärä.

Järjestöt vaativat valiokuntakäsittelyssä vähimmäistuntimäärien poistamista. En näe sitä tällä hetkellä pelkästään ainoana ratkaisuna enkä myöskään välttämättä parhaana ratkaisuna. Pelkona voi olla myös se, että ilman vähimmäistuntimäärittelyä jotkut voivat jäädä ilman vähimmäistuntejakin. Olen kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että vähimmäistuntimäärän jälkeenkin joustava palvelujen saaminen on turvattava kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Olen myös sitä mieltä, että tulkkipalvelujen vähimmäistuntimäärää ja sen perusteita laissa on nostettava.

Tästä syystä olemme yhdessä vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien kanssa esittäneet vastalauseessa 2 lausumaehdotusta, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen, jossa viittomakielisten tulkkauspalveluiden vähimmäistuntimääriä korotetaan".

Erkki Virtanen /vas:

Herra puhemies! Vaikka olen sillä Kuurojen Liiton esittämällä periaatteellisella kannalla, että näistä vähimmäistuntimääristä pitäisi päästä kokonaan pois ja siirtyä viittomakielisiä tulkkipalveluja tarvitsevan henkilökohtaisen tarpeen mukaiseen palvelun määrään, niin silti omassa vastalauseessani, johon sosialidemokraatit ja kristillisdemokraatit valiokunnassa yhtyivät, teimme esityksen lausumasta, jonka ed. Anneli Kiljunen tuossa edellä esitti. Joten kannatan vastalauseessa esitettyä lausumaesitystä, jonka ed. Kiljunen siis juuri ehdotti.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä vastalauseen 2 mukaista lausumaehdotusta. Perustuslain mukainen oikeus kieleen ja kulttuuriin on todella tärkeä. Näistä riittämättömistä palveluista seuraa syrjäytymistä ja eristymistä. Kommunikaation puute johtaa eristymiseen ja vaikuttaa merkittävästi syrjäytymiseen, ja erityisesti kuulovammaisten on hyvä paitsi työllistymisen niin myös opiskelun yhteydessä ja omien asioiden hoitamisen yhteydessä saada tätä palvelua ja nimenomaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaan. On todella tärkeää, että tulkkauspalvelujen vähimmäismäärää korotetaan, jotta nämä kaikki tarpeet, mitkä liittyvät eri elämänalueille, toteutuisivat.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Vammaisen henkilön osallisuus yhteiskuntaan ei saa kariutua kommunikaation puutteeseen. Henkilöiden, jotka tarvitsevat minimimääriä enemmän tulkkausta, tulee niitä myös saada. Tämän takia kannatan vastalausetta 1. Myös vastalauseen 2 lausumaehdotus on erittäin hyvä ja kannatettava, kannatan siis myös sitä.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Vähimmäismäärä ei suinkaan ole enimmäismäärä, senhän kaikki tietävät. Yhteisestihän me olimme eniten huolissamme siitä, että kun tämä on osa Paras-hankkeen toteuttamista ja kuntien palveluksessa on 45—50 tulkkia, niin jos nämä palvelut kilpailutetaan, niin saattaa olla, että juuri tämmöinen kuntien antama tulkkikeskuspalvelu ei voitakaan kilpailua, jolloinka se ei voikaan saada sitä työtä tehdäkseen, ja tässä voi tulla ongelmia näille 45—50 tulkille. Joten on erittäin tärkeätä, että seuraamme, että nämä ihmiset eivät joudu sen takia työttömiksi tai heidän työtään ei oteta huomioon, että kunta häviää tällaisen kilpailutuksen.

Keskustelu päättyi.

​​​​