Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

 

Katja Taimela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Tämä hallituksen lakiesitys merkitsee sitä, että toimijalla ei enää jatkossa ole hävitettävien kasvintuhoojien osalta subjektiivista oikeutta saada korvausta torjuntapäätöksen edellyttämistä kustannuksista ja vahingoista. Taloudelliset menetykset kuuluisivat jatkossa lähtökohtaisesti toimijan normaalin liiketoimintariskin piiriin.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan korvausjärjestelmän muuttamista puoltavat valtiontaloudelliset syyt, tarve yksinkertaistaa korvausmenettelyä sekä toimijan oman vastuun korostaminen kasvinterveyttä edistävässä toiminnassa. Esityksen perustelujen mukaan poikkeuksellisen ja sen myötä valtion korvaaman vahingon käsitteeseen sisältyisivät kaikki seikat, joihin toimija ei ole voinut vaikuttaa ja jotka eivät ole toimijan hallittavissa. Korvaaminen voisi olla perusteltua, jos hävittämisestä aiheutuville vahingoille olisi vahingonkärsijän elinkeinolle kohtuuttoman suuri merkitys. Korvausta ei sen sijaan maksettaisi, jos kasvintuhoojan leviäminen olisi ollut toimijan kohtuullisin toimenpitein estettävissä, tai jos aiheutuneet vahingot olisivat vähäisiä.

Tuhojen kannalta ensisijaisen tärkeää on jatkossakin ongelmien ennaltaehkäisy. Alan toimijoilla tulee sen lisäksi olla myös mahdollisuus etukäteen pyrkiä minimoimaan mahdollisesta torjuntapäätöksestä aiheutuvia taloudellisia vahinkoja esimerkiksi vakuutusjärjestelyin. Kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ei tällä hetkellä ole olemassa markkinaehtoisia vakuutusjärjestelyjä. Siitä syystä on paikallaan lykätä tämän uudistuksen voimaantuloa vuodella maa- ja metsätalousvaliokunnan esityksen mukaisesti. Siirtymäajan aikana maahamme on — ei olisi, vaan on — luotava toimiva vakuutusjärjestelmä, jolla tuottajat voivat vakuuttaa tuotantoaan vaarallisten ja haitallisten kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen varalta.

Arvoisa herra puhemies! Esitys herättää vakuutusjärjestelmään liittyvän kysymyksen lisäksi tiettyjä muitakin kysymyksiä, joihin tulisi pohtia vastauksia tarkoin ennen lopullisia päätöksiä. Olennainen kysymys on, miten esitys vaikuttaa kotimaisen kasvintuotantoelinkeinon edellytyksiin. Tästä valiokunnassa on paljon puhuttu. Saattaa olla, että osa alan toimijoista, niin tuottajista kuin kaupan ja tuonninkin toimijoista, siirtyy riskittömämmille aloille. Samalla nyt jo vahvasti valvottu ja puhdas kotimainen tuotanto saattaisi väistyä merkittävältä osin ulkomaisen tuotannon alta. On muistettava, että suurimmat tuhoojariskit tulevat lopulta ulkomailta tuotujen kasvien kautta, ja silloin, jos olemme edesauttamassa kotimaisen tuotannon merkittävää vähenemistä, myös tämän esityksen tavoite paremmasta kasvinsuojelusta saattaa vaarantua ja kehitys itse asiassa mennä huonompaan suuntaan.

Arvoisa herra puhemies! Kaiken kaikkiaan esitys vaatii jatkossa seurantaa, ja on todella tärkeää meidän kaikkien korostaa viranomaisten ja tuottajien hyvää yhteistyötä näissä kasvinterveysasioissa.

Yleiskeskustelu päättyi.