Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

 

Elisabeth Nauclér /r:

Ärade herr talman! Enligt självstyrelselagen har Åland sedan 1921 rätt att uppbära näringsskatt. Lagen har ändrats, men både på 1950-talet och 1990-talet har det slagits fast att ingen ändring har skett, näringsskatten är åländsk behörighet. Samtidigt har skatten ändrat karaktär i Finland.

Om en skatt är näringsskatt eller inte har prövats ett antal gånger under årens lopp. År 1974 lagstiftade Ålands landsting om en resandeavgift och högsta domstolen slog fast att det handlade om näringsskatt som landstinget hade rätt att lagstifta om. Också skogsvårdsavgiften ansåg högsta domstolen år 2001 att Åland har rätt att uppbära.

Frågan har också tidigare behandlats av grundlagsutskottet: 1991 när det var fråga om en reseskatt och 1992 om en lotteriskatt. Här uppfylldes inte kriterierna för näringsskatt. Det handlade snarare om i ena fallet en form av konsumentskatt och i det andra fallet en form av inkomstskatt, men inte om näringsskatt, och det ansågs därför inte vara riksbehörighet.

Finland går mer och mer från avgifter till skatter och nyligen lagstiftade riksdagen om en rundradioskatt. Den ansågs inte kunna uppbäras på Åland men vara riksbehörighet. Troligen ansågs den vara någon form av konsumtionsskatt. Det skrevs in i lagen att den inte skulle uppbäras på Åland, en lagstiftningsteknik som inte används i förhållandet mellan Åland och riket vanligtvis. Behörigheten finns fastslagen i självstyrelselagen och avgörs i sista hand av presidenten efter utlåtande från Ålandsdelegationen och högsta domstolen. Det lagförslaget behandlades inte av grundlagsutskottet.

Det lagförslag vi nu ska ta ställning till har inte fått den beredning det borde fått i ministeriet. Landskapsregeringen hördes inte i tid i enlighet med självstyrelselagen. För att rädda situationen och se till att inte riket uppbär skatt för förvaltning och övervakning som man inte utför, har det nu skrivits in att avgiften — som enligt de sakkunniga grundlagsutskottet hört är en skatt i konstitutionell mening — inte ska uppbäras på Åland, vilket enligt min mening är helt fel lagstiftningsteknik. Detta system används t.ex. mellan Danmark och Färöarna, men inte mellan Åland och riket.

De första sakkunniga som grundlagsutskottet hörde var tveksamma till om det var fråga om en näringsskatt och fler sakkunniga kallades därför in. Enligt dessa sakkunniga var det fråga om näringsskatt enligt 18 § 4 punkten i självstyrelselagen. Både i riket och på Åland uppbärs en apoteksavgift och det är en näringsskatt som Åland har behörighet att lagstifta om. Den el- och naturgasnätsavgift som det nu är fråga om i det här lagförslaget uppvisar samma karaktär och beräknas på samma sätt, konstaterade de sakkunniga, och det är alltså fråga om en näringsskatt.

Herr talman! Nu måste jag stanna upp och säga att jag är upprörd och besviken, och ni kanske undrar hur man kan visa sådana känslor över en juridisk knäckfråga, men för den som hela sin yrkeskarriär sysslat med Ålands självstyrelselagstiftning är det en stor besvikelse när frågor av den här karaktären läggs på grundlagsutskottets bord och får den behandling som nu skett. Förra gången något liknande skedde var 2001 då riksdagen lagstiftade in på landskapets område genom lotterilagen. Den gången förde republikens president Tarja Halonen ärendet till högsta domstolen och det hela slutade sedan med att presidenten inte stadfäste lagen. Hur det går nu får vi se.

Om grundlagsutskottet hade konstaterat att det rör sig om näringsskatt skulle exakt samma resultat uppnåtts. Det handlar inte om någon skillnad i inkomster för någondera parten eller om någon utökning av lagstiftningsbehörigheten för någondera parten, bara om en korrekt tolkning av självstyrelselagen.

Grundlagsutskottet har kommit fram till att det är riksbehörighet, men att skatten inte ska uppbäras på Åland. Jag anser inte att det är i enlighet med grundlagen att låta bli att uppbära skatt från vissa personer eller företag på det sätt som nu sker, men jag har inte föreslagit att lagen ska stiftas i grundlagsenlig ordning, helt enkelt därför att riksdagen inte kan genom att stifta en lag i grundlagsenlig ordning ändra på den behörighetsfördelning som är fastslagen i självstyrelselagen.

Mauri  Pekkarinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Talousvaliokunta otti perustuslakivaliokunnan lausunnon sellaisenaan, ja vaikka vähän mielihaluja olisikin, juuri tuon historian muistaen — eräissä aikaisemmissakin vaiheissa, mitä tässä koskettelitte, on joutunut olemaan mukana, joskus ministerin tehtävissä — niin nyt kuitenkaan tässä yhteydessä en lähde sitä keskustelua sitten kuitenkaan käymään.

Kiinnitän huomiota siihen, että tämän asian käsitteli talousvaliokunta. Kysymys on veroperusteisesta maksusta. Jo pelkästään siinä, miten eduskunnan arvostettu keskuskanslia tämän asian on tässä vaiheessa pohtinut, kun se on päättänyt esittää puhemiesneuvostolle, että tämä käsitellään talousvaliokunnassa, on tiettyjä ratkaisuja tai tiettyjä arvioita tehty tämän maksun luonteesta. En enempää mene tähän asian perustuslailliseen puoleen Ahvenanmaan kannalta.

Itse tämän asian osalta, arvoisa puhemies, ihan lyhyesti vain sanon, että tämä on hyvä esitys. Kernaasti käyttää puheenvuoron, kun saa ihan aidon tilaisuuden kehua hallituksen esitystä. Nyt kerrankin voi näin tehdä. Tämä on rutiiniesitys: Energiamarkkinavirasto — kerrotaan se vielä niille, jotka eivät kovin tarkkaan tätä ole käyneet läpi — on perinyt tällaisia valvontamaksuja. Tämä on oikeudellisesti vähän niin ja näin, onko tämä ollut hyvä juttu ja oikein järjestetty ja organisoitu. Nyt tästä valvontamaksumenettelystä luovutaan ja käyttöön otetaan tämmöinen veroperusteinen maksu. Fiskaalisesti, rahoituksellisesti tuotto on sama. Noin puolet Energiamarkkinaviraston kaikista tuloista kertyy näistä valvontamaksuista, nyt sitten tästä uudesta maksusta.

Tämä järjestely on oikeastaan sen juridiikan, asian ympärillä käydyn juridisen keskustelun, taustaa tavallaan ja saa nyt tässä lakiesityksessä ihan oikean ja kaikin puolin kannatettavan muodon. Valiokunta on ollut yksimielinen mietinnössään.

Yleiskeskustelu päättyi.