Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

  jatkui

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän lakiesityksen tarkoituksena on selkeyttää määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan ja lisätä työntekijälle annettavia tietoja, ja sen se myös omalta osaltaan tekee. Tämähän ei suinkaan poista kaikkia niitä ongelmia, joita tuonne määräaikaisiin työsopimuksiin liittyy, mutta tämä joka tapauksessa edesauttaa sitä, että tietoa tulee enemmän.

Valiokunta on ottanut kantaa, ihan oikein, siihen, että työntekijälle tulee jatkossa antaa tieto sopimuksen päättymisen ajankohdasta, tai, jos sitä ei tarkkaan tiedetä, arvio siitä. Entisen lisäksi vuokratyöntekijälle on annettava tieto vuokratyön käytön syystä ja sen kestosta sekä vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista vastaavista työtehtävistä. Tilaajavastuulakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalla on oikeus saada tieto vuokratyön käytön syystä, mikä on vallan oikea toimenpide.

Tämä koko esityshän perustuu työmarkkinajärjestöjen vuonna 2011 solmimaan raamisopimukseen ja siellä kirjattuun kirjaukseen siitä, että määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteet sekä perusperiaatteet ovat eri työsuhdemuodoissa yhteneväiset.

Tämän lisäksi valiokunta vielä katsoo, että ehdotetut muutokset — tuossa edellä jo oikeastaan totesin sen — lisäävät vuokratyöntekijöiden mahdollisuuksia arvioida määräaikaisen työsuhteen lainmukaisuutta ja parantavat siten osaltaan vuokratyöntekijän asemaa, joka ei kaikilta osin, eikä puoliltakaan osin, mielestäni ole hyvällä tolalla.

Totta kai, nämä kaikki toimet, joita tähän suuntaan tehdään, jotta tietoa lisätään ja sitä kautta myöskin ihmisten turvallisuutta tulevaisuuden suhteen, ovat tietenkin ihan oikein ehdotettuja ja erittäin tarpeellisia, ja tähän suuntaan lainsäädäntöä tältä osalta pitää tulevaisuudessa edelleen kehittää.

Katja Taimela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatettava esitys. Tätä esitystä kannattaa jopa myös oppositiosta kannattaa.

Tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys on perua syksyn 2011 raamisopimuksesta, kuten täällä edustaja Kärnä äskeisessä puheenvuorossaan hyvin totesi. Tällä halutaan selkeyttää määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä, ja keskeinen uudistus on lisätä työntekijöille annettavia tietoja, joilla voidaan arvioida määräaikaisuuden perustetta ja työsuhteen kestoa ja tätä kautta parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa.

Tämä esitys ei sisällä mitään sellaista, mikä hankaloittaisi työllistämistä, tai mitään muutakaan, mikä olisi työmarkkinoiden kannalta ongelmallista. Olennaista on se, että vuokratyöntekijä voi uudistuksen myötä jatkossa paremmin arvioida, onko määräaikaisen vuokratyösopimuksen solmimiselle laissa tarkoitetut perusteet, ja toisaalta myös määräaikaisen työsuhteen kestoa on uudistuksen myötä helpompi arvioida.

Lähtökohtana eri työmuotoja arvioitaessa ja niihin vaikuttavan lainsäädännön kehittämisessä on se yleisesti tunnustettu periaate, että määräaikaisen työsopimuksen tekemisen perusteiden sekä perusperiaatteiden tulee eri työsuhdemuodoissa olla yhteneväiset. Käytännössähän näin ei ole ollut, vaan valtaosa vuokratyöntekijöistä on ollut määräaikaisessa työsuhteessa. Tähän epäkohtaan tulee vielä jatkossa kiinnittää huomiota, koska siihen tämä esitys ei vielä suoraan puutu.

Kaiken kaikkiaan kyseinen lakiesitys on ollut käsittelyssä meillä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja on tärkeä parannus koskien vuokratyöntekijöiden asemaa jatkossa.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Täytyy täyttää tuo toivomus, jonka edustaja Taimela esitti, että myös oppositiosta kannatettaisiin tätä lakimuutosta. Se on todella perusteltu mutta erittäin, erittäin vaatimaton sekä työsopimuslain että tilaajavastuulain muutosten osalta. Olisi sopinut odottaa hallitusohjelmakirjauksesta todellakin enemmän. Nyt tässä ainoastaan määräaikaisuuden perustetta tarkistetaan siten, että sopimuksen päättymisen arvioitu ajankohta tulee ilmoittaa työntekijälle. Toisaalta sitten myös vuokratyöntekijää tulee informoida samoista seikoista ja tulevista työllistämismahdollisuuksista.

Tilaajavastuulain muutos on todella vaatimaton: vain ilmoitus henkilöstön edustajalle, ilmoitus pyydettäessä siitä, mikä on vuokratyön käytön syy. Todella vaatimatonta lainsäädäntötyötä.

Yleiskeskustelu päättyi.