Täysistunnon pöytäkirja 122/2009 vp

PTK 122/2009 vp

122. KESKIVIIKKONA 9. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ehdotan tässä aloitteessani rikoslakia muutettavaksi niin, että seksuaalinen häirintä säädettäisiin rangaistavaksi. Tiedän, että tämä aihepiiri on arka ja vaikeasti rajattava, ja korostan, että aloitteen tarkoituksena ei ole kieltää flirttiä tai hyväntahtoista vitsailua, vaan tässä puututaan niihin mielestäni vakaviin tapauksiin, joissa nämä uhrit eivät ole selvästikään saaneet oikeutta. Varsinkin tytöt ja nuoret naiset joutuvat joskus sellaisen ahdistelun kohteeksi, jossa tekijää ei saada vastuuseen. Nimittäin laissa kielletyn seksuaalisen hyväksikäytön toteamiseksi edellytetään, että voidaan osoittaa tekijän itse kokevan toimintansa seksuaaliseksi, ja silloin kohteen kokemus jää toisarvoiseksi.

Nykyinen lainsäädäntö ei anna poliisille selkeää mahdollisuutta puuttua häirintään, ellei ole osoitettavissa, että häiriköintiin sisältyy vähintään yritys seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Esimerkiksi lapset jäävät vaille lain suojaa tilanteessa, jossa häirikkö terrorisoi lasta vaikkapa seksuaalissävytteisin tai aggressiivisin viestein. Lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi lasten häirintään puuttuminen on käytännössä johtanut asiassa toimineen vanhemman kunnianloukkaustuomioihin ja häiritsijä taas on puolestaan saattanut saada vahingonkorvauksia, mikä tuntuu loukkaavan ihan yleistä oikeustajua. Rikoslain mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito on sinänsä rangaistavaa, mutta sen sijaan lapsen sanallinen ahdistelu tai koskettelukaan ei sitä ole, ellei tekijän osoiteta tavoitelleen seksuaalista kiihottumista.

Eikä tämä toki koske pelkästään lapsia. Esimerkiksi tämä taannoinen tapaus, jossa lääkäri oli imenyt potilaansa rintoja, on tyypillinen esimerkki tilanteesta, jossa hän väisti rangaistuksen, vaikka tämän kohteen, potilaan, kannalta tilanne oli selvästi loukkaava ja häiritsevä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Luin ihan mielenkiinnolla ed. Räsäsen tekemää lakialoitetta enkä ota kantaa nyt perusteluosaan, vaan otan kantaa lähinnä tähän tunnusmerkistöön ja millä tämä teko täyttyisi.

Näin 17 vuoden poliisikokemuksella voisi sanoa tietenkin, että tuo tunnusmerkistö, mitä siinä nyt vähän on kirjattu, taitaisi täyttyä joka toisessa perheessä joka toinen päivä. Kun tässä ei ole rajattu tietenkään aviopuolisoa, avopuolisoa eikä keitään muitakaan perheenjäseniä tästä ulos, niin tämähän johtaisi tietenkin hyvin mielenkiintoiseen asiaan, varsinkin jos ymmärrän oikein, että tämä on tarkoitettu myöskin yleisen syytteen alaiseksi rikokseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kun poliisi saa tietoonsa tämän asian ja lähtee sitä tutkimaan, niin meillä riittää aika paljon sakkojuttuja, jotka koskettavat tämän tyyppisiä rikoksia.

En tiedä, onko tämä ed. Räsäsen tarkoitus, että näin mentäisiin, koska tiedetään, että tämän tyyppisiä aloitteita ja rikosilmoituksia voidaan tehdä myöskin avioerotilanteissa tai parisuhteen purkautuessa kostomielessä. Kun kysymyksessä on ymmärtääkseni sakkojuttu, niin sen vanhenemisaika olisi noin 2 vuotta ja vielä eron jälkeen voisi iskeä sitten tekemällä rikosilmoituksen ja lähtemällä hakemaan itsellensä oikeutta. Toivoisin vaan tietenkin, että tätä tunnusmerkistöä vielä arvioitaisiin vähän, onko tämä nyt ihan kaikkein parhaiten muotoiltu laki tunnusmerkistön osalta ja pitäisikö sen olla asianomistajarikos ja koskisiko se myös vakiintuneita parisuhteita perheissä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Petri Salo pitkän ja kokeneen poliisimiehen kokemuksen pohjalta toi esille hyvin huomionarvoisia näkökohtia, jotka toivon mukaan otetaan huomioon aloitteen jatkokäsittelyssä. Mutta samalla olisin toivonut, että ed. Räsänen olisi harkinnut myöskin aloitteen laajentamista laajemmin ihmisarvoa loukkaavaan käytökseen, kiusaamiseen. Se voi kohdistua jonkun ihmisen johonkin puutteelliseen kykyyn tai puutteelliseen taitoon tai ruumiinolemukseen, johonkin seikkaan, jolla etenkin nuoria nuoruusiässä, jolloin ihminen on herkkä erilaisille vaikutteille, saatetaan henkisesti suurestikin kiusata ja aiheuttaa ehkä pysyviäkin vammoja sekä toveripiirissä että koulupiirissä tehtävällä kiusaamisella jonkun ominaisuuden tai jonkun kyvyn, vajavuuden tai vaikkapa erinomaisuuden vuoksi. Tätä erinomaista teemaa voisi käsitellä myöskin paljon laajemmissa ulottuvuuksissa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Itse en ole törmännyt tässä mainittuihin ongelmatilanteisiin ed. Salon mainitsemissa parisuhdetilanteissa, vaan kyllä nämä ovat nousseet esiin sellaisista oikeusjutuista, joissa on ollut esimerkiksi kyseessä urheiluvalmentaja tai niin kuin totesin lääkäri, hieroja, tämän tyyppisissä tilanteissa.

Lastensuojelun Keskusliitto on nostanut myös tämän ongelman esiin ja vaatinut oikeusministeriötä ryhtymään toimiin lapsen seksuaalisen häirinnän kriminalisoimiseksi. Suomi on myös omalta osaltaan sitoutunut toteuttamaan kansallisella tasolla YK:n neljännessä maailmankonferenssissa hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, jossa todetaan, että naisiin kohdistuva väkivalta sisältää myös seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun, ja samalla sitoudutaan siihen, että sopimusvaltiot julistuksen mukaan säätävät ja tehostavat oikeudellisia seuraamuksia naisiin ja tyttöihin minkä tahansa väkivallan muodossa kohdistuneiden väärinkäytösten rankaisemiseksi ja oikaisemiseksi. Mielestäni tämä aloite palvelisi nimenomaan tätä päämäärää, koska todellakin näitä tilanteita on, joissa uhri jää vaille sitä lain suojaa, jonka hän kokee itselleen oikeutetuksi.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti vielä ed. Räsäselle: Tietenkin jos tässä perusteluosassa tai pykälän muotoilun osalta olisi haluttu rajata tämä joihinkin tiettyihin tapahtumiin, urheilu- tai valmennustilanteisiin tai joihinkin muihin, niin ymmärtäisin varmasti tätä lakialoitetta paljon pidemmälle. Mutta nyt kun se on kirjoitettu näin kuin tässä on, niin toin esiin vaan, mitä tämä tarkoittaisi, jos tämä pykälämuotoilu menisi läpi. Se johtaisi sellaisiin kohtuuttomiin tilanteisiin, kun se koskettaisi myöskin perhepiiriä ja parisuhteita, että tätä pykälää todennäköisesti käytettäisiin väärin, varsinkin kun tällainen sanallinen uhkailu on aika tavanomaista joissakin perheissä perjantai-iltaisin.

Keskustelu päättyi.