Täysistunnon pöytäkirja 126/2010 vp

PTK 126/2010 vp

126. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on lakiesitys, jossa jälleen kerran heikkoja sorretaan ja vahvempia suositaan. Eli tässähän jatketaan vuosi sitten säädettyä lakia, jolla niille lomautetuille, jotka lomautetaan vain yhdeksi päiväksi ja jotka ovat sovitellun päivärahan piirissä, mahdollistetaan myöskin korvauksen maksaminen siltä yhden päivän lomautukselta.

Perusperiaatteeltaan tämä on oikein hyvä lakiesitys, mutta ongelma syntyy siitä, kuten lakiesityksen perusteluista käy ilmi, että tästä hyötyvät ne, joitten turvan laskennassa huomioon otettava ansio on ollut yli 3 200 euroa, ja kärsivät ne pienipalkkaiset, lähinnä naisvaltaisten alojen työntekijät, joitten palkka on ollut alle 3 200. Syyt siihen, että tällainen lakiesitys on sorvattu, ovat niin sanotusti työehtosopimuspoliittiset. Tämä olisi voitu hoitaa muullakin tavalla.

Siis tämä on myöskin käytännössä tietenkin toiminut positiivisesti lähinnä teollisuudessa, jossa lomautuksia on ollut paljon ja on vieläkin. Siltä osin se on perusteltua, mutta haitta tulee niille, jotka työskentelevät lähinnä kaupan alalla ja hoitoaloilla ja muilla pienituloisilla aloilla. Näillä aloilla yhden päivän lomautuksia ei ole ollut paljon. Niitä on kuitenkin ollut, ja perusteluksi ei riitä se, että kun kärsijöitä on niin vähän, niin voidaan säätää tällainen laki.

Nyt kun tässä on auki vain voimaantulosäännös eli tässä jatketaan vuodeksi säädettyä lakia jälleen yhdellä vuodella ja kun laki on kuitenkin tarpeellinen ja tämän hylkääminen tarkoittaisi sitä, että kovin monet teollisuudessa työskentelevät yhden päivän lomautetut kärsisivät, olemme vastalauseessamme esittäneet lausumaa, jonka mukaan hallituksen pitää ryhtyä toimiin oikaistakseen tämän ongelman. Se nimittäin olisi ollut oikaistavissa hyvin helposti korottamalla sekä ansainta- että aikarajaa sovitellun päivärahan osalta, jolloin aika iso osa sovitellun päivärahan yhteensovittamisongelmista olisi muutenkin poistunut.

Eli vain hieman rahaa lisäämällä tämmöinen pienituloisimpia sortava lakiesitys olisi voitu saattaa muotoon, josta eivät olisi sitten kärsineet myöskään ne, jotka tästä lakiesityksestä nyt hyötyvät. Eli tulemme toisessa käsittelyssä tekemään tuon vastalauseen lausumaehdotuksen mukaisen lausumaehdotuksen.

Maria Guzenina-Richardson /sd:

Arvoisa herra puhemies! On erittäin hyvä, että tätä lakia jatketaan nyt. Nimittäin suotavaa olisi ollut, että tämä laki olisi saatu voimaan jo vuotta aikaisemmin, silloin kun nämä suurimmat lomautusuutiset nähtiin Suomessakin.

Arvoisa herra puhemies! Tässä laissa on kuitenkin yksi ongelmakohta, ja se liittyy näiden 3 200 euroa ja alle ansaitsevien turvaan. Heillä nimittäin tämän muutoksen vaikutuksesta päivärahan määrä laskee, jos he ovat lomautettuna 2—4 päivänä viikossa, ja valiokunta onkin kiinnittänyt tähän huomiota.

Mutta kaiken kaikkiaan kyseessä on hyvä laki, jolla pystytään työllistämään ja estämään lomautuksia tässä maassa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä laki, jonka voimassaoloaikaa nyt ollaan jatkamassa, oli kyllä ajoitukseltaan oikeaan osunut, ja se on tuonut helpotuksen monen lomautetun kohdalle ja myös mahdollistanut yritysten kohdalla sen, että ne voivat käyttää näitä kevyempiä ratkaisuja. Ei tarvitse irtisanoa henkilöitä, kun voidaan lomauttaa, ja siinä mielessä kannatan periaatteessa tätä lakia.

Mutta kieltämättä tässä on sisäänrakennettu se ongelma, että niiden osalta, joiden kuukausiansiot ovat alle sen 3 200 euroa kuukaudessa ja jotka lomautetaan 2—4 päiväksi, tämä oli heikennys. Se on ihan rehellisesti tunnustettava. Se selitys, minkä valiokunnassa saimme, oli, että tämän korjaaminen olisi ollut niin monimutkaista ja vaikeaa, että se olisi tehnyt tämän lain toteuttamisen mahdottomaksi. Näin meille selitettiin.

Mutta todellakin meillä, oppositiolla, on tämä vastalause, jossa kannatamme kyllä sinänsä lain hyväksymistä mutta edellytämme, että hallitus ryhtyisi toimiin lakiehdotukseen liittyvän tasa-arvo-ongelman poistamiseksi ja vajaatyöllistettyjen työttömyysturvaoikeuden yhdenmukaistamiseksi korottamalla sovitellun päivärahan työaikarajan 75 prosentista 80 prosenttiin ja ansaintarajan 95 prosenttiin.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Minä kyllä ihmettelen, kun kuuntelin ed. Erkki Virtasen puheenvuoroa ja olen kuullut näitä perusteluita aikaisemmin, kuinka kaksi nais-edustajaa, ed. Räsänen ja ed. Guzenina-Richardson, voivat hyväksyä semmoisen mallin, mikä on voimakkaasti sukupuolivalikoiva, kohtelee äärimmäisen hankalasti nimenomaan naisvaltaisia palvelualoja. Heidän asemansahan tässä heikkenee.

Aivan käsittämätön on se puhe, että tämä järjestelmä olisi ollut hankala korjata. Siihen olisi aivan hyvin voinut ottaa sen mallin, että asiakas voi valita joko uuden tai vanhan sovittelumallin, jolloinka hän olisi itse voinut arvioida sen, kumpi malli on hänelle edullisempi, tai niin kuin ed. Virtanen on esittänyt, että tarkennetaan näitä rajoja.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä laki on nimenomaan Metallityöväen Liiton työntekijöitä varten, joilla oli vielä viime vuonna ja tänä vuonna vähemmän lyhytaikaisia lomautuksia. Näitä on näissä pienipalkkaisissa henkilöissä tosi vähän. Minusta on ihan tarpeeton tämä teidän vastalauseenne.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Voi olla, ed. Asko-Seljavaara, että tämä on todellakin metallimiehiä varten, niin kuin tietysti onkin, koska heidän joukossaan tästä laista hyötyviä on eniten. Mutta ei se silti pyhitä sitä, että heidän asemansa korjaaminen tehdään pienempää palkkaa saavien kaupan, hoitoalojen, naisvaltaisten alojen työntekijöitten kustannuksella, kun se olisi voitu tehdä ilman, että sitä olisi täytynyt tehdä kenenkään kustannuksella.

Nostamalla ansaintaraja 95 prosenttiin ja aikaraja 80 prosenttiin tämä ongelma olisi kokonaan poistunut. Näin se olisi pitänyt tehdä eikä sillä tavoin, että nyt säädetään laki, joka syrjii, toki ei kovin montaa, koska siellä ei ole kovin paljoa ollut lomautuksia, mutta joitakuita kuitenkin, kun se olisi voitu tehdä syrjimättä yhtään ketään.

Maria Guzenina-Richardson /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä valiokunnassa käytiin hyvin kiivasta keskustelua juuri näiden epäkohtien johdosta, jotka tässä vasemmistoliiton edustajat nostivat esille. Mutta valiokunta on reagoinut myöskin näihin ongelmakohtiin, ja juuri sen vuoksi täällä on lausumaehdotus, jossa puututaan tähän epäkohtaan. Ja kun tämä on valiokunnan yhteinen näkemys, silloin tällä on painoarvoa. Mutta me emme voi myöskään sivuuttaa sitä tosiasiaa, että Suomessa irtisanomiset ovat olleet todella laaja ongelma, lomauttamiset ovat olleet todella laaja ongelma, ja juuri tässä tilanteessa, kun Suomi pitää saada nousuun, meillä pitää ottaa käyttöön kaikki sellaiset mekanismit, joilla me voimme auttaa sitä, että ihmiset pysyvät työn syrjässä kiinni ja yritysten toimintaedellytykset pysyvät huolimatta siitä, että tilauskanta pienenee, huolimatta siitä, että meillä on vaikea globaali tilanne myöskin taloudessa. Huolimatta näistä kaikista ongelmista meidän täytyy pystyä turvaamaan meidän työntekijöiden etuja.

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Kyllä tässä tehdään semmoista lakia, jossa käveltiin tosi rankasti pienituloisten naisten yli. Heitä tuskin sitä paitsi kuunneltiin tässä. Kyllä tässä haluttiin pelastaa nimenomaan metallimiehet ja isotuloiset teollisuustyötä tekevät miehet. Tämä on suorastaan aika ruma juttu.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Edellisen kerran, kun työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsitteli tätä asiaa, yksiselitteisesti todettiin, että tämä on nimenomaan sukupuolivalikoiva, epätasa-arvoinen ja syrjivä menettely. Mutta järkyttävää oli, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa otettiin sitten perusteeksi se, että koska tämä kohdistuu pieneen kohderyhmään, pieneen osaan naisia, ja on määräaikainen, silloin tämmöinen menettely on hyväksyttävä. Kyllä siinä mielessä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta unohti sen, että kyseessä on myöskin tasa-arvovaliokunta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Mustajärvelle vaan huomautan, että kyllähän tämä vastalauseen lausumaehdotus, jossa ehdotetaan juuri tuo ed. Virtasen malli, jolla asia korjattaisiin, auttaisi juuri näitä pienituloisia, ja tämän takana me naisedustajat myös olimme.

Se, mitä asiantuntijoilta valiokunnassa kuulimme, oli, että kyllä tätä lakia on sovellettu ja se on hyödyttänyt pääosin juuri näitä ryhmiä, hiukan paremmin tienaavia lomautettuja, ja julkisilla palvelualoilla ei ole lomautuksia tarvinnut harrastaa. Onneksi ei ole käynyt niin, että tästä lainmuutoksesta olisivat nämä pienipalkkaiset naiset joutuneet kärsimään.

Maria Guzenina-Richardson /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä se on juuri niin kuin ed. Räsänen totesi. Me saimme PAMilta lausunnon, jossa todettiin, että sillä ei ole mitään huomautettavaa tähän lakiin johtuen siitä, että siellä palvelualojen puolella ei näitä lomautuksia ole ollut.

Nyt kysyisin sitten vasemmistoliiton edustajilta, ihanko te nyt tosissanne vastustatte tätä vastalauseen lausumaehdotusta, jossa vaaditaan tämän asian korjaamista. Oletteko te siis sitä vastaan? Täytyy nyt jotain johdonmukaisuutta tässä teidänkin politiikassanne olla.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Vaikka päätin aluksi, etten provosoidu tästä keskustelusta, sen verran kuitenkin totean, että tässä on kuunneltu niin sanotusti työmarkkinajärjestöjä ja järjestöjen ääntä. Tähän lopputulokseen on tultu ja on todettu, että tämä on paras vaihtoehto niistä, mitä on tarjolla ollut; tämä palvelee kaikkia niitä tahoja, joihin tässä lakiesityksessä on viitattu.

Eri asia ovat sitten erilaiset Metallityöväen Liitot, SAK:t ja muut, jotka edunvalvonnassaan huolehtivat tiettyjen ryhmiensä eduista. Me tietysti kuuntelemme näitäkin herkällä korvalla mutta vedämme lainsäädännön siitä kohtaa, missä se palvelee suurta yleisöä, heidän ääntänsäkin kuunnellen. Tällä perustella tämä lakiesitys on määräaikaisena tehty.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! No, ehkä minun nyt ei ed. Guzenina-Richardsonille välttämättä tarvitsisi sanoa, että kyllä minä nyt kuitenkin oman vastalauseeni lausumaehdotusta, jonka itse olen kirjoittanut, tulen kannattamaan. En ole sitä hirveästi täällä vastustanutkaan, koska kysymys ei ole todellakaan ... Siis se ongelman ydinhän on siinä, että kun vuosi sitten tätä käsiteltiin, niin silloin jakauma oli vähän samanlainen kuin täällä puheissa, kun oikeasti käsiteltiin pykäliä. Nyt pykäliä ei ole voitu käsitellä, koska tässä jatketaan vain tätä lakia. Siis tämä voitaisiin vain hyväksyä tai hylätä.

Mutta siis se periaatteellinen kysymys on siitä, miksi tämä, mistä olemme kaikki yhtä mieltä — näitten yli 3 200 ansaitsevien yhden päivän lomautuksista voidaan ryhtyä maksamaan kor-vausta — ja mitä me kaikki kannatamme, piti tehdä niin, että siitä käytännössäkin mutta joka tapauksessa teoriassa kärsivät haittaa ne, jotka tarvitsevat itse asiassa enemmän apua tässä, kun se olisi voitu hoitaa toisella, paremmalla tavalla. Kysymys on siis juuri siitä, mitä te oikeasti kannattaisitte, jos nyt päästäisiin siihen asiaan, jota käsiteltiin viime vuonna, ottamaan kantaa.

Maria Guzenina-Richardson /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ei minulla eikä SDP:llä ole mitään sitä vastaan, että ed. Erkki Virtanen kirjoittaa itse omat vastalauseensa. Tämä on itse asiassa oikein suotavaa.

Nyt käsitellään lain jatkoa, ja se on hyvä asia. En usko, että vasemmistoliitonkaan kannattajat olisivat kovin hyvillään siitä, että te nyt poistaisitte tämän lain ja veisitte meidän tietyltä yrityssektorilta toimintaedellytyksiä ja aiheuttaisitte irtisanomisia.

Yleiskeskustelu päättyi.