Täysistunnon pöytäkirja 126/2013 vp

PTK 126/2013 vp

126. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2013 kello 14.16

Tarkistettu versio 2.0

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Metsänhoitoyhdistyslain muutos on nyt loppusuoralla. Uskon, että tämä muutettu, uudistettu metsänhoitoyhdistyslaki on sellainen, että metsänhoitoyhdistykset voivat aikaisempaa paremminkin toimia jäsentensä asioiden hyväksi siitäkin huolimatta, että pakollinen metsänhoitomaksu nyt poistuu.

Pyysin tämän puheenvuoron sen vuoksi, että valtioneuvoston käsittelyssä aivan loppusuoralla oli hallituksen esityksen perusteluihin putkahtanut metsänhoitoyhdistyskenttää laajasti hämmentänyt lause, jonka mukaan "hallitus seuraa esitettyjen muutosten vaikutusta metsäalan palveluntarjoajien toimintaan ja kilpailuneutraliteetin toteutumiseen sekä arvioi erityislain säilyttämisen tarvetta viiden vuoden siirtymävaiheen jälkeen". On tietysti ihan tavallista, että lakien toimivuutta aika ajoin tarkastellaan, mutta viisi vuotta vaikuttaa kyllä aika lyhyeltä periodilta näin perusteellisen valmistelutyön jälkeen kuin tämänkin lain kohdalla on ollut. Maa- ja metsätalousvaliokunta pani tämän perustelujen lausuman omalle paikalleen ja omaan arvoonsa toteamalla, että "tämä esityksen perusteluissa oleva maininta on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta metsänhoitoyhdistyskentässä ja se voi haitata yhdistysten toiminnan kehittämistä". Valiokunta totesi: "Ehdotettu metsänhoitoyhdistyslaki on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Metsänhoitoyhdistyslakia, kuten kaikkia lakeja, tulee muuttaa tarvittaessa. Siten perustelujen maininta on tarpeeton." Tästä tekstistä maa- ja metsätalousvaliokunta ansaitsee kiitoksen, ja metsänhoitoyhdistykset pääsevät nyt toimimaan sitten ihan pitkällä tähtäyksellä tämän uuden lain puitteissa.

Keskustelu päättyi.