Täysistunnon pöytäkirja 128/2009 vp

PTK 128/2009 vp

128. TORSTAINA 17. JOULUKUUTA 2009 kello 10.01

Tarkistettu versio 2.0

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 33

 

Tuula Väätäinen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Valiokunta on laajasti käsitellyt mietinnössään kuntien sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluiden tilannetta ja nostanut esille useita erityisryhmiä, heidän tarpeitaan. Aluksi kerron valiokunnan tekemät määrärahaesitykset.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on valtakunnan erityistason hoitopalvelu päihdeongelmaisille, odottaville äideille ja vauvaperheille. Se koostuu seitsemästä päihdeongelmien hoitoon erikoistuneesta ensikodista ja niiden avopalveluyksiköistä. Ennakkotietojen mukaan Raha-automaattiyhdistyksen tuki vähenee ensi vuonna 3 miljoonaan euroon, joten vähennystä on 400 000 euroa, ja loppuu sen jälkeen kokonaan. Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa Pidä kiinni -hoitojärjestelmän jatkuvuuden turvaamiseen. Valiokunta pitää välttämättömänä, että hoitojärjestelmän vaatima rahoitus otetaan huomioon seuraavassa kehyspäätöksessä.

Työttömyysturvalain muuttamista koskevan esityksen eduskuntakäsittelyssä lakiin lisättiin säännös, joka parantaa yrityksissä työllistettyjen perheenjäsenten työttömyysturvaa. Näin ollen kahdelle momentille lisätään yhteensä miljoona euroa.

Mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää huolehtia paitsi lasten myös nuorten mielenterveysongelmien varhaisesta tunnistamisesta. Valiokunta lisää nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseen 300 000 euroa.

Laitoskustannuksia voidaan vähentää myös vanhusten perhehoidolla, joka sopii hyvin esimerkiksi dementoivia sairauksia sairastaville tai turvattomuutta tai yksinäisyyttä kokeville ikäihmisille. Vanhusten perhehoidon edistämiseksi valiokunta on lisännyt 100 000 euroa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaedellytykset ovat edelleen tarkastelun kohteena, sillä taantuman johdosta valtuuksien ja resurssien riittävyydestä täytyy erinäisin keinoin huolehtia tulevaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos joutuu supistamaan henkilöstöään talousarviomäärärahojen niukkuuden vuoksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että laitoksen talous pitkällä aikavälillä turvataan.

Veteraanien kuntouttaminen on tärkeää, ja valiokunnan mielestä määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi on välttämätöntä, että kunnat noudattavat annettuja ohjeita, jolloin kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä vuosittaiseen kuntoutukseen.

Kuntatalouden heikentyessä kuntien mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ovat vaarassa heikentyä. Etenkin ikääntyvän väestön määrän kasvu asettaa haasteita, kun samaan aikaan perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun, päihdehuoltoon ja mielenterveystyöhön kohdistuvat palvelutarpeet ovat kasvaneet. Kunnat joutuvatkin parantamaan toiminnan tehokkuutta uudistamalla palvelurakenteitaan ja sopeuttamaan toimintaansa heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Edellisen laman jälkeen suuri määrä lapsiperheitä ja muita kotita- louksia jäi suhteellista köyhyyttä kuvaavan rajan alapuolelle ja etenkin lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on kasvanut aina viime vuosiin asti.

Edellisen taantuman aikana vähennettiin myös useita sosiaali- ja terveydenhuollon ennalta ehkäiseviä palveluja, mikä on myöhempinä vuosina ollut osaltaan kasvattamassa kalliiden erityispalveluiden tarvetta. Valiokunta korostaa, että talouden kireästä tilanteesta huolimatta on tärkeää huolehtia riittävästä perusturvasta sekä toimista, joilla torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Päihdehaitat ovat alkoholinkulutuksen kasvun myötä lisääntyneet ja vaikeutuneet. Valiokunta on huolissaan myös A-klinikkasäätiön ylläpitämän Järvenpään sosiaalisairaalan toimintamahdollisuuksista. Valiokunnan mielestä on selvitettävä mahdollisuudet osoittaa sosiaalisairaalalle valtakunnallisia erityistehtäviä.

Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut. Lastensuojelun resurssit eivät anna vielä mahdollisuutta huolehtia niistä kaikista lastensuojelulain asettamista tavoitteista, jotka ovat olemassa. Valiokunta korostaa toimia, joilla kehitetään lapsiperheiden kokonaisvaltaista ja sektorirajat ylittävää kotipalvelua.

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös lasten ja nuorten syöpähoitojen vaikutuksiin ja niiden seurantaan. Lasten ja nuorten syöpähoidot ovat kehittyneet voimakkaasti, ja jo valtaosa syöpään sairastuvista lapsista ja nuorista paranee. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä ehdotukset, joiden tarkoitus on parantaa syöpäsairauksien hoitojärjestelmää. Valiokunta pitää tärkeänä, että samalla selvitetään mahdollisuudet syövästä aiheutuneiden haittojen seurantajärjestelmän kehittämiseen.

Terveyden edistämisen hankkeisiin on käytetty saman verran rahaa kuin kuluvana vuonna, mutta käytännössä aikaisemmin valtion budjetista tullut 3,2 miljoonaa rahoitetaan ensi vuonna Ray:n varoista, mikä tarkoittaa sitä, että järjestöille myönnettäviin avustuksiin tulee noin 20 miljoonan vähennys. Tämä on järjestötoiminnan kannalta valitettavaa, sillä Raha-automaattiyhdistyksen avustukset ovat muutoinkin vähenemässä. Valiokunta pitää terveyden edistämisen keskeisenä epäkohtana sitä, että siihen suunnattu rahoitus on kaiken kaikkiaan erittäin vähäistä.

Tässä tiivistettynä kunta- ja terveysjaoston mietintö. Kiitokset valiokunnalle, jaostolle ja ministereille yhteistyöstä ja valiokuntaneuvokselle hyvästä kirjauksesta.

Toinen varapuhemies:

Ministereiden esittelypuheenvuoroista ministeri Hyssälä ehtii puhua ennen taukoa, ja sitten on sovittu, että ministeri Risikko avaa keskustelun kyselytunnin jälkeen. Pyydän tekemään muistiinpanoja, jos on kommentoitavaa ministeri Hyssälän puheenvuoroon.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Varmasti tästä syntyy laaja muistiinpanojen sarja edustajilla.

Pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jos punaista lankaa etsii meidän budjettihaasteista tai -kirjastamme, niin se on tämä väestön ikääntyminen.

Huolimatta siitä, että finanssikriisi on laukaissut hallinnon alalla myös koettavan taloustaantuman, me olemme etenemässä hyvin niitä tavoitteita kohti, joita me olemme asettaneet, elikkä sosiaaliturvan avulla haluamme hidastaa työttömyyden kasvua, siis suuntaamme panoksia aktiivitoimiin. Haluamme turvata työttömien asemaa ja ylipäätänsä sosiaaliturvan varassa olevien toimeentuloa.

Meillähän vuonna 2010 budjettiosuus on 11,5 miljardia euroa, joka on 2 miljardia euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota suurempi, ja tässä ovat, totta kai, taustalla työttömyys- ja asumistukimenot, jotka ovat kasvamassa. Erityisestihän meillä suunnataan nyt lisäystä työttömyysturvaan, eläkkeisiin ja lapsilisiin ja näiden ohella sairausvakuutukseen. Eläkkeisiin suunnattavat määrärahat ovat 1,1 miljardia euroa suuremmat kuin viime vuonna ja työttömyysturvaan 0,7 miljardia euroa.

Me olemme kyenneet huolehtimaan myöskin sosiaaliturvan varassa olevista. Tarkoitan nyt näitä kuluttajahintojen ennusteita tukien alentumisesta, elikkä meillä eivät alene nämä, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, vammaisetuudet ja rintamalisät, vaikka kuluttajahinnat alenevat, indeksit siis. Otettiin 33 miljoonaa euroa tähän määrärahaksi, ja se on suoraan pienituloisille menevää rahaa kaiken kaikkiaan varmastikin.

Arvoisa puhemies! Haluan nostaa esille muutamia sellaisia asioita, joista koen, että ne ovat nyt keskeisiä. Yksi suuri uudistus on perusturvaan maksettava aktiiviraha työttömyysturvassa, työmarkkinatuessa ja peruspäivärahassa. Se on noin 100 euroa kuukaudessa, ja se on aivan uutta ja uusi avaus siihen, että voidaan tukea myöskin siellä päässä näitä aktiivitoimia. Kaiken kaikkiaan sosiaalitupossa myöskin tuli hyvin paljon näitä aktiivisuutta korostavia elementtejä ja myöskin siihen sitten rahoitusta, kuten tiedetään.

Työttömien koulutusetuuksia on haluttu parantaa hyvinkin paljon. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluuta tuetaan, helpotetaan. Sitten, jos nostaa vielä, niin veteraanietuus, veteraanilisä, joka tulee sitten ylimääräistä rintamalisää saavalle, 50 euroa kuukaudessa 1.9. alkaen. Tämä on myöskin vuoden mittaan aika merkittävä näille pienituloisille veteraaneille.

Opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta muutetaan. Tiedetään, että tästä ovat opiskelijat vuosikausia taittaneet peistä, ja nyt se saadaan. Tämä on suuri uudistus heidän näkökulmastaan, korjataan näitä nykykäytännön epäkohtia.

Isäkuukautta pidennetään 2 viikolla 1.1.2010 alkaen, ja tällähän halutaan kannustaa myöskin isiä perhevapaiden käyttöön. Tässähän meillä on menossa Maria Kaisa Aulan vetämä työryhmä, joka selvittää koko tämän järjestelmän toimivuutta myöskin pitkällä tähtäimellä, miten vanhempainvapaajärjestelmää voitaisiin jatkossa kehittää.

Suuhygienistin hammaslääkärin määräyksestä itsenäisenä ammatinharjoittajana antama hoito korvataan sairausvakuutuksesta ensi vuoden alusta alkaen.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntien väliaikaisjärjestelyä ehdotetaan pysyväksi ensi vuoden alusta alkaen. Näin sitten Mela voi suorittaa työterveyshuollon tilakäynnin maatalouden asiantuntijana työterveyshuollon toimeksiantona. Tämä esitys on kustannusneutraali, tässä tapahtuu erilaisia järjestelyjä, mutta tämä on varmasti maatalousyrittäjien terveyden kannalta hyvä asia.

Näillä eteenpäin.