Täysistunnon pöytäkirja 129/2005 vp

PTK 129/2005 vp

129. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Riikka Moilanen-Savolainen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ilta on jo pitkällä, mutta muutama ajatus työsuojelusta.

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys selkiyttää nimensä mukaisesti työsuojelun viranomaisvalvontaa ja vahvistaa työntekijöiden osallistumista. Lain sisältämillä toimenpiteillä pyritään parantamaan työoloja ja saamaan aikaan työntekijöiden entistä parempaa suojelua. Nämä tavoitteet ovat kaikilta osin kannatettavia.

Kuten valiokunnan mietinnöstä käy ilmi, työtapaturmat ovat selvästi vähentyneet viime vuosikymmenien aikana. Perusta nykyiselle työsuojelulle on luotu pitkällä aikavälillä, ja lainsäädännöllä on ollut merkittävä rooli. Tästä huolimatta työkyvyttömyyseläkkeet ovat edelleen lisääntyneet viime vuosina. Huolestuttavin tieto on se, että useimmiten syynä ovat joko mielenterveysongelmat tai tuki- ja liikuntaelinsairaus.

Työelämään on hiipinyt siis pikkuhiljaa uudenlaisia ilmiöitä ja oireita, jotka näkyvät vakavina työuupumuksina. Tämä kehitys asettaa ikääntymisen ja vähenevän työvoiman kanssa työsuojelulle aivan uudenlaisia haasteita. Jotta työsuojelun tavoitteissa onnistutaan, on työpaikan työsuojelun yhteistoiminnalla suuri merkitys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä työnantajan että työntekijöiden on sitouduttava työsuojeluun. Tämän tulee näkyä yhteisenä tavoitteena ja ennen kaikkea epäkohtiin puuttumisena. Toisaalta onnistunut työsuojelu edellyttää joustavaa ja avointa tiedonkulkua.

Käsittelyssä olevassa laissa määritellään entistä selkeämmin muun muassa työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön tehtävät. Laki korostaa myös henkilöiden pätevyyttä ja koulutustarvetta tehtävän hoitamiseen.

Useista asiantuntijakuulemisista minulle tuli käsitys, että näiltä osin on vielä paljon kehitettävää. Erityisen haasteellista työpaikoilla on riittävän ajan järjestäminen työsuojelutehtävän hoitamiseen ja koulutuksen hankkimiseen. Jotta työsuojelun tavoitteissa onnistutaan, nämä epäkohdat on työpaikoilla korjattava.

Arvoisa puhemies! Ennen kansanedustajan tehtäviä työskentelin palo- ja työturvallisuusalalla. Noiden kokemuksien perusteella voin todeta, että asenteet työsuojelukysymyksiin ovat muuttuneet myönteiseen suuntaan. Siitä huolimatta usein törmätään varsin rajoittuneisiin mielipiteisiin. Aina ei jakseta ymmärtää, että työsuojelulla edistetään työntekijöiden ja työympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Olen myös erittäin harmissani siitä, että työsuojelua lähestytään usein hyvin kapea-alaisesti lähinnä valvonnan ja lain toteuttamisen pakkona. Mielestäni olisi hyvin luontevaa, jos edes käsitteiden tasolla esimerkiksi työsuojelu, työturvallisuus ja työterveys voitaisiin asettaa turvallisuuden yläkäsitteen alle. Nokkelimmat tämän ovat oivaltaneet. Yhä useammalla työpaikalla on alettu käyttää turvallisuusjohtamista sekä siihen liittyvää riskien arviointia. Toisaalta laatujohtamisen yleistyminen on tukenut uudenlaista suhtautumista henkilöstön terveyden ja turvallisuuden merkitykseen tehokkaan toiminnan edellytyksenä. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että on opittu, että työntekijöiden terveydellä ja hyvinvoinnilla on selkeä yhteys yritysten menestymiseen. Hyvien työolojen on useilla mittareilla todettu tukevan muun muassa tuottavuutta.

Arvoisa puhemies! Valiokunnalla oli mielenkiintoinen mahdollisuus kuulla eduskunnan työsuojelun asiantuntijoita. Valiokunta kiinnittääkin huomiota mietinnössään lainkohtaan, joka käsittelee sopimisoikeutta. Kuuleminen osoitti, että eduskunnassa, tuhannen henkilön työyhteisössä, ilmenee saman kaltaisia ongelmia kuin muissakin työpaikoissa. Eduskunnan poikkeuksellinen asema huomioon ottaen on kuitenkin muistettava, että työsuojelulla ja turvallisuudella saattaa olla poikkeuksellisen suuri merkitys. Valiokuntakuuleminen oli hyvin avartava, ja toivonkin, että kehittämistarpeet työsuojelun ja turvallisuuden näkökulmasta otetaan vakavasti. Mielestäni erityistä huomiota ja toimenpiteitä eduskunnassa kaipaisivat esimerkiksi työaikaseurannan kehittäminen, organisaation uudelleenarviointi, työterveyshuollon toimeenpanovalta ja työsuojelutoimikunnan kokoonpano.

Arvoisa puhemies! Tähän onkin luontevaa päättää, ja näiltäkin osin, kun ilta on jo hyvin pitkällä, toivon, että tämä laki omalta osaltaan haastaa meidät kaikki edistämään työntekijöiden ja työpaikkojen turvallisuutta.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​