Täysistunnon pöytäkirja 130/2001 vp

PTK 130/2001 vp

130. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 

Matti  Saarinen  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Siitä huolimatta, että yhdeksän tunnin puheenvuoron odotus motivoisi puhumaan aika pitkäänkin, koetan kuitenkin tiivistetysti sanoa asiani.

Ensinnäkin nämä asiat, joista nyt on kysymys, ovat täällä olleet säännönmukaisesti usean vuoden ajan esillä. Tämä on tietynlaista rutiinia, ja nytkin näyttäisi siltä, että jälleen kerran nämä olisivat menossa ikään kuin läpihuutojuttuna täysistunnon lävitse. Eräänä esimerkkinä siitä, mitenkä läpihuutojuttuna näitä pidetään, on sekin, kun katsoo asiantuntijalistaa valiokunnan mietinnöstä. Täällä on peräti yksi ja sama ja ainoa asiantuntija ollut näistä tärkeistä asioista jotain valiokunnalle lausumassa. Hänkin on edustanut opetusministeriötä, jolla tässä on tietynlainen intressi. Olisi joskus varmaa hyödyllistä kuulla vähän muitakin tahoja ja muitakin näkemyksiä ja näkökulmia näissä asioissa.

Nämä päiväjärjestyksessä olevat kohdathan käsittelevät muun muassa veikkausvoittorahoista myönnettäviä apurahoja ja avustuksia kirjailijoille, kääntäjille, taiteilijoille, taitelijaprofessoreille, kuntien lakisääteisiin kulttuurimenoihin ja kirjastojen käyttö- ja perustamiskustannuksiin.

Luettelin tämän sen vuoksi, että tässä näkyy jonkinlainen ristiriita veikkausvoittovarojen ja Veikkaus Oy:n toimiluvan suhteen. Veikkaus Oy:n toimilupa lähtee siitä ja sen koko olemassaolo ja monopoliasema perustuu siihen, että sen voittovaroja käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin, ei siis lakisääteisiin peruspalvelutyyppisiin tarkoituksiin. Näitä perinteisiä edunsaajatahoja ovat olleet jo pitkään tiede, taide, nuorisotyö ja liikuntakasvatus. Näillä esityksillä, mitä tässä käsitellään, haetaan siis laajennusta Veikkaus Oy:n keräämien voittovarojen, siis yli kahden miljardin markan vuotuiseen tuottoon.

Tässä ajassa erityisesti kannattaa miettiä, mitenkä paljon ja mitenkä pitkään näillä asioilla kannattaa leikitellä. Tässä on vähän niin kuin tulitikuilla leikittäisiin, kun otetaan huomioon se paine, joka kohdistuu koko EU:ssa monopoliasemassa olevien yritysten toimintaedellytysten murtamiseen. Ja tämä ei ole leikin asia.

Täällä on ollut esimerkiksi Veikkauksen ja ahvenanmaalaisen rahapeliyhtiö PAF:n välinen kärhämä, mutta tosiasiallisesti kysymys on paljon suuremmasta. EU:n kammareissa ovat suurten kansainvälisten peliyhtiöitten lobbarit päivä päivältä tulleet aktiivisemmiksi ja yrittävät murtaa EU-alueella olevien monopoliyhtiöitten, kuten esimerkiksi Veikkaus tai Raha-automaattiyhdistys tai Fintoto, monopoliasemaa.

Tämän vuoksi nämä esitykset ovat tuiki tärkeitä, nämä toiminnat tarvitaan, ne tarvitsevat rahoituksensa, ne ovat arvokasta työtä tekeviä tahoja, mutta niitten rahoitusrakenne tulisi hoitaa kestävällä tavalla ja myös näitä toimintoja, ehkä vielä voisi sanoa, paremmin kunnioittavalla tavalla ja myös sillä tavalla, että ei vaaranneta näitä Suomessa toimivia ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin miljarditolkulla rahaa keräävien rahapeliyhtiöitten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Nämä esitykset pitävät sisällään sellaisia elementtejä, jotka saattavat herättää nukkuvan karhun, antavat juuri näille monopolien murtajille kättä pitempää, ja sen vuoksi tästä asiasta halusin muun muassa tänä iltana korokkeelle tulla puhumaan. Näiden Suomen kannalta tärkeiden monopolien toimintaedellytyksiä ei saa eikä kannata vaarantaa. Meidän on huolehdittava siitä, että Suomessa rahapelejä pelaamalla voidaan tulevaisuudessakin turvata se, että suomalainen voittaa aina.

Eduskunta on ollut todella johdonmukainen jo pitkään näissä asioissa. Eduskunnan eri valiokuntien mietinnöistä löytyy linjauksia ja kannanottoja vaikka kuinka paljon. Tässä mielessä en moiti kollegoja enkä eduskuntaa instituutiona. Eduskunta on kantanut tästä huolta aikaisemminkin ja esimerkiksi kirjastojen valtionosuus, joka on luokkaa 500 miljoonaa, ei ole enää mikään marginaalinen tai symbolinen erä noin kahden miljardin markan vuosituotosta — tarkkaan ottaen 2,2 miljardia. Noin 500 miljoonan osuus siitä on suuri osuus ja tämä on jälleen tällainen uhkatekijä sille, että kun tämä kohdistuu kunnalliseen peruspalveluun eli kirjastotoimen valtionosuuksiin, niin tällä kyllä toimintaedellytyksiä monopoliyhtiöltä heikennetään.

Rouva puhemies! Aivan lopuksi vielä: Nyt käsittelyn kohteena olevat toiminnat ovat siis niin tärkeitä, että niiden rahoitus tulisi ehdottomasti turvata tulevaisuuden kannalta nykyistä kestävämmällä tavalla. Silloin tuo nykyistä kestävämpi tapa ja myös näitä toimintoja arvostava tapa olisi se, että palattaisiin entiseen käytäntöön, ennen lamaa olevaan tasoon, että nämä toiminnat rahoitetaan budjettivaroin. Siinä on ollut omat perustelunsa laman aikana pikkuisen livetä linjasta, mutta nyt ollaan eletty lihavia vuosia, eivätkä olosuhteet vieläkään ole sellaiset, että näillä mentäisiin johonkin laman syöksykierteeseen ja pitäisi tehdä joitain säästöohjelmia, että tulisi näin toimia.

Toivon, että hallitus ottaa näistä yön myöhäisinä hetkinä mainituista ajatuksista jotakin onkeensa ja että tulevaisuudessa päästään hyvän hallintotavan mukaiseen käytäntöön.

Kaarina  Dromberg  /kok:

Arvoisa puhemies! Haluaisin vain sikäli ed. Saariselle sanoa, että hän sanoi, että olisi pitänyt kuunnella laajemmin asiantuntijoita. Jos nyt joistakin asioista, niin nimenomaan Veikkauksen määrärahoista ja niiden prosentuaalisesta jakautumisesta ja niiden kulttuuriosuuksista on sivistysvaliokunta kuunnellut laajasti asiantuntijoita, ei nyt juuri näiltä kohdin, mutta kun arpajaislakia tehtiin, ja saman tyyppiset asiat ovat vuodesta vuoteen olleet valiokunnan käsiteltävänä. Tuntuu kohtuuttomalta se, että vaadittaisiin vielä lisää asiantuntijoita, koska lait ovat olleet tässä muodossa useamman vuoden ja koko prosessi on käyty useampaan kertaan myös tämän vaalikauden aikana. Niin kuin sanoitte itsekin, kirjastomäärärahat jo selkeästi tullaan palauttamaan budjettiin takaisin. Siinä mielessä me olemme tehneet suuriakin edistysaskeleita. Toki nämä ovat sellaisia toimintoja, jotka kuuluvat nimenomaan sen peruselementin piiriin, elikkä ne olisivat valtion budjetista tulevia määrärahoja. Nämähän eivät ole kovin suuria määrärahoja, jotta ne järkyttäisivät Veikkauksen määrärahojen jakoa.

Matti  Saarinen  /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Kyllä minun on kiittäminen sivistysvaliokuntaa kaikesta siitä, mitä se on edunsaajiensa hyväksi tehnyt mietinnöissään. Niin kuin totesin, eduskunta on ollut linjakas.

Mutta kiinnitän huomiota siihen, että hyvän hallintotavan mukaista ei ole vuodesta toiseen tuoda tämmöisiä poikkeusesityksiä eduskunnalle. Jos tilanne on muuttunut sellaiseksi, että näin tehdään vuodesta toiseen, sitten täytyy tuoda hallituksen esitys ja korjataan lakia. Mutta on huonoa hallintotapaa roikottaa näitä erillisinä esityksinä joka vuosi. Jotakin kuvaa se, että tästä on tullut tällainen läpihuutojutun ja rutiinijutun tapainen asia, että vain Erkki Norbäck opetusministeriöstä on ollut näissä asioissa asiantuntijana. Tästä olisi voinut tulla suurempi ja laajempi keskustelu, jos olisi kysytty vähän muiltakin. Olisi kysytty esimerkiksi edunsaajilta, mitä mieltä he ovat näistä asioista. Mutta kaikki kunnia sille hyvälle, mitä sivistysvaliokunta on monessa muussa asiassa tehnyt. Nämä ovat, voisiko sanoa, vähän lillukanvarsia kuitenkin.

Kaarina Dromberg /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Siis täytyy sanoa, että kun näistä samoista ja saman tyyppisistä asioista eri yhteyksissä olemme aika laajasti kuunnelleet asiantuntijoita, katsoimme, että siihen ei enää tällä kertaa ollut tarvetta.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Saarinen pelkäsi, että tämä asia menee läpihuutojuttuna, mutta tästähän syntyi innostunut debatti, ja vielä minäkin tulin alakerran uumenista tänne saliin. Tahdon yhtyä ed. Saarisen ajatukseen siltä osin, että meidän on pidettävä huoli, että Suomessa Veikkaus ja Raha-automaattiyhdistys ovat sellaisia, että suomalainen voittaa niissä aina.

Matti  Saarinen  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Vielä täytyy menettelytapaan kiinnittää huomiota. En yleensä tee prosessiväitteitä enkä haasta riitaa sen paremmin valiokunnan puheenjohtajan kuin koko valiokunnan kanssa vaan toteaisin, että jos tällainen tarve on, sitten pitää normeja muuttaa ihan nätisti näissäkin asioissa, koska tämä ei ole hyvän hallintotavan mukaista menettelyä, että nämä vuodesta toiseen ovat. Kannattaa kuunnella laajemmin asiantuntijoita.

Yleiskeskustelu päättyy.