Täysistunnon pöytäkirja 134/2004 vp

PTK 134/2004 vp

134. TIISTAINA 7. JOULUKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämäkin lakiesitys on tavallaan jatkoa suurelle eläkepaketille. Sen keskeinen sisältö on siinä, että jos suuren eläkeuudistuksen pyrkimys työntekijöiden työuran jatkumisesta toteutuu ja työntekijät saadaan jatkamaan työuraansa yli normaalin eläköitymisikänsä eli käytännössä yli 65 vuoden, niin jos he tällä ikään kuin jatkotyöajalla jäävät työttömiksi, heille maksetaankin työttömyyskorvausta ainoastaan siinä tapauksessa, jos kysymys on lomautuksesta. Näin heidän asemansa tulee poikkeamaan tavallisiin työttömiin verrattuna, koska nämähän tietenkin normaalin lainsäädännön mukaisesti saavat työttömyyskorvausta riippumatta siitä, millä tavalla heidän työttömyytensä on syntynyt. Kun yritimme saada valiokunnassa selvyyden asiantuntijoina kuulluilta, sekä ministeriöltä että erityisesti kolmikannalta, miksi tämmöinen erityinen kohtelu ollaan säätämässä, niin kävi ilmi, että kysymys oli näistä kuuluisista kolmikannan aikaansaannoksista, eli työnantajajärjestöt eivät olleet hyväksyneet sitä, että yli 65-vuotiaille työttömille maksettaisiin työttömyyskorvausta muutoin kuin lomautukselta.

On sanottava, että tämä lakiesitys on erittäin ongelmallinen juuri tästä syystä. Se on loogisestikin vähintään kyseenalainen. Nimittäin ensiksi houkutellaan ihmisiä, että olkaa nyt reippaita, terveitä ja työteliäitä edelleenkin ja jatkakaa työuraanne yli eläkeikänne ja turvatkaa sillä tavalla suomalaisen eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys. Sitten samanaikaisesti sanotaankin, että jos nyt sitten kuitenkin jatkatte sitä työuraanne ja jäätte normaalisti työttömäksi, ette saakaan työttömyyskorvausta. Sen sijaan meillä on tarjolla teille kyllä toinen toimeentulon turvaamisvaihtoehto: jääkää eläkkeelle. Ei tätä nyt oikein noin äkkiseltään ajatellen voi pitää, sanoisinko, loogisesti kestävänä: Ensin houkutellaan jäämään paremmin tulevin eläke-eduin työhön ja sitten, kun tähän suostutaan ja jäädäänkin itsestä johtumattomista syistä työttömiksi, sitten ei maksetakaan normaalia työttömyyskorvausta, vaan kehotetaan jäämään eläkkeelle, eli älä jää, mutta jää nyt kuitenkin eläkkeelle.

Sekä työ- ja tasa-arvovaliokunta että myöskin sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään ovat pohdiskelleet tätä problematiikkaa varsin perusteellisesti, ja ainakin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa näytti olevan erittäin lähellä sekin vaihtoehto, että tämä erityisehtoa tarkoittava lainsäädäntö olisi saattanut saada uudenkin muodon. Mutta lopulta nyt kuitenkin päädyimme tällaiseen ratkaisuun ja teimme sen yksimielisesti, kun valiokunnassa tässä viimeisessä pinnistyksessä, kiitos erityisesti puheenjohtaja Valto Kosken joustavan ja yksimielisyyteen pyrkivän toiminnan, pystyimme saamaan tekstin sellaiseksi, että tämä toivon mukaan sitten velvoittaa, kun tämä koko uudistus kuitenkin joudutaan panemaan ikään kuin yhteen pakettiin vielä kerran, siihen, että siinä yhteydessä nyt sitten katsottaisiin kaikki nämä arveluttavatkin kohdat parin vuoden seurantajakson jälkeen, mitä tässä tapahtuu. Jos silloin näyttää, että tämä johtaa kohtuuttomuuksiin eikä edistä sitä pyrkimystä, että ihmiset voisivat työnsä ehtojen vuoksi jatkaa työuraansa pitemmäksi, niin kyllä tämä viimeistään sitten on syytä muuttaa.

Yleiskeskustelu päättyy.