Täysistunnon pöytäkirja 136/2004 vp

PTK 136/2004 vp

136. TORSTAINA 9. JOULUKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

 

Matti  Väistö  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä on hallituksen esitys uudeksi lainsäädännöksi poliisikoulutuksesta. Tällä esityksellä on tarkoitus uudistaa ja selkeyttää poliisikoulutusta koskevia säännöksiä ja keskittää ne nimenomaan erikseen poliisikoulutusta koskevaan lakiin. Sinällään sisällöllisiä muutoksia tässä ei paljoakaan tapahdu. Esitys sopeuttaa ne vaatimukset, joita uusi perustuslakimme tuo opiskelijavalintojen tai muiden opiskelijoita ja heidän oikeusturvaansa koskevien kysymysten osalta. Esitys myös selkeyttää valiokunnan näkemyksen mukaan nykyistä tilannetta poliisihallinnon ja poliisikoulutuksen suhteiden ja työnjaon välillä.

Hallintovaliokunta on saanut perustuslakivaliokunnan lausunnon, kuten eduskunta edellytti. Lausuntoon sisältyy kolme valtiosääntöoikeudellista huomautusta, jotka hallintovaliokunta on mietinnössään ottanut huomioon.

Arvoisa puhemies! Poliisioppilaitoksen tehtävien osalta, joista säädetään lakiehdotuksen 2 §:ssä, hallintovaliokunta sai asiantuntijakuulemisessa lausunnon, jossa koettiin, että suhde yleiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään jää jollakin tapaa avoimeksi. Valiokunta pohti tätä kysymystä ja sanamuotoa, ilmaisua "soveltuvin osin", mikä sisältyy tähän 2 §:ään koskien ammattikorkeakoulujärjestelmän ja ammattikorkeakoululain huomioon ottamista. Valiokunta totesi, että nykyinen tilanne ei ole sinällään tuonut ongelmia käytännössä ja sääntely noudattaa voimassa olevaa menettelyä.

Valiokunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että meillä ollaan sisäasiainministeriön periaatepäätöksen mukaisesti siirtämässä Poliisiammattikorkeakoulua Tampereelle. Tässä yhteydessä Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu on tarkoitus yhdistää ja näin muodostaa poliisialan ammattikorkeakoulu. Valiokunnan mielestä tässä yhteydessä on mahdollista tarvittaessa arvioida nykyisen eli nyt säädettävän lain suhdetta yleiseen ammattikorkeakoululainsäädäntöön.

3 §:n kohdalla on yksi valtiosääntöoikeudellinen huomautus. Tämän hallintovaliokunta otti mietinnössä huomioon. Poliisioppilaitosten hallitus nimetään ehdotuksen mukaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen nimittää poliisin ylijohto.

Herra puhemies! Opiskelijaksi ottaminen lakiehdotuksen 6 §:ssä herätti keskustelua ja myös valtiosääntöoikeudellisen huomautuksen. Kysymys liittyy asevelvollisuuslaissa tarkoitetun varusmiespalvelun suorittamiseen. Perustuslakivaliokunnan mielestä tälle ei ole hyväksyttäviä, perusoikeusjärjestelmämme mukaisia perusteita, minkä vuoksi se on syrjintäkiellon vastainen. Tästä syystä valiokunta päätti ehdottaa tämän vaatimuksen poistamista.

Kansalaisuuskysymys on keskusteluttanut myös poliisin osalta. Nythän viime vuosina poliisissa on yleisesti nähty tarpeelliseksi, että poliisiksi voidaan rekrytoida myös muun muassa erilaisista kulttuureista maahamme muuttaneita henkilöitä, ja tämän vuoksi heitä tulee luonnollisesti saada myös koulutukseen. Näin ollen, vaikka vaatimuksena onkin pääsääntöisesti Suomen kansalaisuus, niin erityisistä syistä Poliisikoulu voi myöntää poikkeuksen tästä vaatimuksesta ja ottaa näin ollen koulutukseen myös muita kuin Suomen kansalaisia.

Päihdetestauksen kohdalla on myös kommentoitavaa tässä mietinnössä. Nythän meillä on laki yksityisyyden suojasta työelämässä, joka on varsin uusi lainsäädäntö ja myös pitää sisällään mahdollisuuden huumetestaukseen. Tämän lain säädännön kohdalla päihdetestaus on laaja-alaisempi, ja valiokunta on pitänyt tätä poliisin tehtävän huomioon ottaen perusteltuna. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että on hyväksyttävät perusteet myös lainsäädännön säätämiseen näiltä osin tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Herra puhemies! Opiskelijoiden osallistuminen poliisitehtäviin sisältyy lakiehdotuksen 16 §:ään. Hallintovaliokunta katsoo, että opiskelijan velvollisuudesta suorittaa ehdotuksessa mainittuja tehtäviä tulee säätää lain tasolla, kuten perustuslakivaliokunta on säätämisjärjestyskohdassa edellyttänytkin. Näin ollen tätä koskeva muutos on sisältynyt mietintöön. Edelleen opinnäytetöiden kohdalla on muutos koskien tekijänoikeusasiaa. Hallintovaliokunta on päättänyt ehdottaa 19 §:n poistamista, ja sen sijalle on ehdotettu virkapukua koskeva sääntely otsikolla Virkapuvun käyttö, mikä on katsottu tarpeelliseksi säätää lain tasolla.

Herra puhemies! Hallintovaliokunta on ollut ehdotuksessaan yksimielinen ja pitää esitystä tarpeellisena.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tänään käsittelemme hallintovaliokunnan mietintöä 24/2004 vp. Siellä käsitellään muun muassa 7 §:ää koskien päihdetestausta. Luen ihan suoraan tästä mietinnöstä: "Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeutuva on 7 §:n 1 momentin perusteella velvollinen osallistumaan päihdetestiin ennen koulutukseen hyväksymistä. Perustutkintoa suorittavan on osallistuttava testiin poliisioppilaitoksen määräyksestä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hän esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai harjoitteluun liittyvässä työssä.

Lakiehdotuksessa päihdetestauksella tarkoitetaan huumeiden käytön testauksen ohella lääkeaineiden ja alkoholin käytön testausta. Sääntely on laajempi kuin yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (759/2004), jossa säädetään vain huumetestauksesta. Valiokunnan mielestä laajempi sääntely on perusteltua. Poliisin perustutkintokoulutuksessa koulutetaan poliisimiehiä. Poliisimiehen työn luonne huomioon ottaen on perusteltua, että perustutkintokoulutuksen aikana pyritään mahdollisimman kattavasti puuttumaan mahdollisiin ongelmatapauksiin ja saamaan henkilöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asianmukaiseen hoitoon. Hallituksen esityksen mukaan päihde- tai huumeriippuvuus voi olla myös peruste koulutuksesta erottamiselle. Alkoholin käytön testauksen osalta valiokunta toteaa, että alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä epäiltäessä puhalluskokeen suorittaminen perustuu opiskelijan suostumukseen. Jos opiskelija kieltäytyy puhalluskokeesta, voidaan hänet ohjata lakiehdotuksen 7 §:ssä tarkoitettuun päihdetestiin."

Arvoisa herra puhemies! Huumeiden käytön lisääntyessä myös hoitoalalle pyrkii alalle soveltumattomia henkilöitä. Niin ikään koulutuksenaikaisesta huumeiden käytöstä on raportoitu. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on työssään monia muita ammattihenkilöitä suuremmat mahdollisuudet lääkkeiden väärinkäyttöön. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkkeiden väärinkäytöstä on raportoitu monissa eri yhteyksissä. Terveydenhuollon ammattihenkilöt tulisi voida koulutuksen aikana testata siten, että selvitettäisiin mahdollinen huumeiden käyttö sekä lääkkeiden ja alkoholin väärinkäyttö. Terveydenhuollon koulutukseen hakeutuvien määrä on niin suuri, ettei ole tarkoituksenmukaista testata kaikkia opiskelijaksi hakeutuvia.

Olen tehnyt tästä asiasta sekä toimenpidealoitteen, kirjallisen kysymyksen että lakialoitteen. Kirjalliseen kysymykseen, joka on n:o 381/2004 vp, vastaa toukokuun 31. päivänä ministeri Tuula Haatainen näin: "Hallitus on syksyllä, joulukuussa 2003, antanut eduskunnalle esityksen laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 162/2003 vp). Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä. Hallitus on antanut eduskunnalle joulukuussa 2003 myös esityksen laiksi poliisikoulutuksesta sekä laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta. Laissa poliisikoulutuksesta ehdotetaan säädettäväksi päihdetestauksesta poliisin perustutkintokoulutukseen valinnan yhteydessä ja perustutkintokoulutuksen aikana. Molemmat hallituksen esitykset ovat edelleen eduskunnan käsiteltävinä.

Hallitus katsoo, että koulutuksen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvan huumetestauksen jatkovalmisteluun voidaan ryhtyä sen jälkeen, kun edellä mainittuihin hallituksen esityksiin sisältyvien huumetestausta koskevien säännösten sisältö on selvillä."

Nyt ne ovat molemmat selvillä.

Toivoisinkin nyt, että ministeri Haatainen ottaisi tämän asiakseen ja lähtisi ajamaan semmoista asiaa, että terveydenhuollon koulutuksessa olisi myöskin mahdollisuus tehdä huumetestaukset aivan samoilla perusteluilla kuin näille poliisikoulutuksessa oleville. Vetoankin teihin, hyvät kollegaedustajat, täällä on sekä terveydenhuollon henkilöitä että teitä, jotka voitte katsoa tätä asiaa myöskin potilaan näkökulmasta. Kun opiskelija on huumeiden vaikutuksen alaisena, hän ei ole työelämässä siellä harjoittelussa, hän on sen koulutuksen vastuulla. Minä olen ollut itse sellaisessa tilanteessa, jossa on jouduttu toimenpiteisiin ja käyty keskustelua siitä, mitä todella koulutuksen aikana voidaan tehdä, jos tällainen epäily on. Valitettavasti niitä toimenpiteitä ei ole mahdollisuus tehdä, mitä nyt voidaan tehdä poliisikoulutuksessa. Minä todella toivon, että tämä asia menee nyt eteenpäin terveydenhuollon koulutuksessa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​