Täysistunnon pöytäkirja 140/2002 vp

PTK 140/2002 vp

140. TORSTAINA 21. MARRASKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

 

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä ilmailulain 66 §:n muutosasiassa on syytä kertoa edustajille, jotka eivät ole olleet liikennevaliokunnan toiminnassa mukana, siitä, mitä tässä ollaan itse asiassa päättämässä.

Nykyisen lain mukaanhan ilma-aluksen omistaja ja haltija ovat aluksen käyttäjän ohella aina vastuussa kolmannelle aiheutuneesta vahingosta. Tässä esitetään nyt sellaista mallia, että leasing-tilanteessa liisaaja vapautetaan vastuusta. Ensin tämmöinen tietysti näyttää varsin yksinkertaiselta asialta, kunnes sitten asiaan perehtyy. Kuluttajavirasto kiinnitti huomiota siihen, että lainmuutoksen jälkeen vain rekisteriin merkitty käyttäjä olisi ankarassa vastuussa, kun taas leasing-rahoittaja tai muu vuokralle antaja olisi vain vahingonkorvauslain mukaisessa huolimattomuusvastuussa, mikä siis merkitsee kuluttajansuojelun näkökulmasta huononnusta nykytilanteeseen. Tätä katsottiin parhaaksi selvittää, miten merkittävästä ja mahdollisesti toteutuvasta tilanteesta tässä saattaisi olla kysymys. Selvittely osoitti, että vahingon kärsineen aseman heikentyminen on kuitenkin käytännössä varsin teoreettista laatua. Vielä todetaan se, että tässä ylipäätään nämä vastuuvakuutukset ovat sitä luokkaa näillä operaattoreilla, että tässä tämmöistä todellista menetystilannetta ei synny. Tässä yhteydessä valiokunnassa kiinnitettiin keskusteluissa huomiota siihenkin, että itse asiassa jo omistajakin olisi voinut olla samalla vapautettu tästä vastuusta, kun liisaajakin tulee olemaan näin vapautettu.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​