Täysistunnon pöytäkirja 142/2006 vp

PTK 142/2006 vp

142. TIISTAINA 16. TAMMIKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

 

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin ensimmäisessä esittelyssä totesin, emme pidä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan suuntaamisesta sillä tavalla kuin täällä on esitetty. Suorien sijoitusten tulisi säilyä valtion muiden yksiköiden tehtävänä, ja sen johdosta ehdotan, että valiokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hylätään eli toimitaan vastalauseen mukaisesti.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Saarikankaan ehdotusta.

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä asiahan oli valiokunnassa syvän pohdinnan alaisena, ja siinä käytiin läpi niin Finnveran osuutta yrityssijoitustoiminnassa ja takauksien antajana kuin myös sitten tätä Teollisuussijoitus-rahastoa. Tässä suhteessa niin sosialidemokraattien, keskustan kuin Rkp:nkin edustajat katsoivat, että tämä asia tulisi selvittää siitä näkökulmasta, että Teollisuussijoitukselle annettaisiin liikkumavaraa nykyistä enemmän, kuitenkin niin, että toiminnan tulee olla riskeistä huolimatta pitkällä tähtäyksellä kannattavaa. Tämä liittyy siihen valtionyhtiöitten voitoista käytävään keskusteluun siinä mielessä, että valtiolla pitää olla sellainen yhtiö, joka voi olla myös sijoittajana ja toimijana. Ei niin, että valtionyhtiöpolitiikka tarkoittaa käytännössä ainoastaan sitä, että valmistaudutaan myymään valtion osakkeita, vaan niin, että valtio voi myös tämän yhtiön kautta, niin kuin on nyt jo tapahtunutkin, olla mukana järkevässä sijoitustoiminnassa ei ainoastaan Pääkaupunkiseudulla vaan myös muualla, missä tarvitaan uskoa siihen, että voidaan tulevaisuudessa pärjätä.

Tässä suhteessa Teollisuussijoitus tulee olemaan varmasti sellainen, joka seuraavissa hallitusneuvotteluissa tulee nousemaan esille. Lipposen toisen hallituksen aikanahan siihen sijoitettiin joka vuosi lisää pääomia, mutta tämän hallituksen aikana enemmänkin on keskitytty Finnveran toiminnan kehittämiseen. Teollisuussijoitus on saanut olla sellaisena kuin se hallituksen aloittaessa oli.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Me lähdemme tässä vastalauseessamme siitä, että Finnveralla on jo selkeä tehtävä maassamme. Ei tarvita kahta valtiollista yritystä kilpailemaan näissä kohdissa, ja ennen kaikkea tuolla vapailla markkinoilla tämä on ylimääräinen ja turha kilpailija. Markkinat ratkaiskoot, mistä ne ottavat ne palvelut.

Keskustelu päättyy.

​​​​