Täysistunnon pöytäkirja 151/2014 vp

PTK 151/2014 vp

151. TIISTAINA 10. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

 

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyseessä on kokonaisuudessaan hyvä esitys. Ympäristönsuojelulaissa on menossa kokonaisuudessaan iso kokonaisuudistus, ja tämä on järkevä osa tätä kokonaisuutta. Tässä esityksessä järkevöitetään viranomaistoimintaa, nopeutetaan ympäristölupien käsittelyä, sujuvuutta, ja kevennetään koko prosessia. Ensimmäinen vaihe ympäristölupa-asiasta oli meillä viime kesänä, kesäkuussa, jolloin se hyväksyttiin. Toinen vaihe on nytten, ja kolmas vaihe on toivottavasti meillä sitten seuraavalla hallituskaudella heti sen alkaessa käsittelyssä.

Nyt sitten siitä kolmannesta vaiheesta. Siinähän on tavoitteena vielä tämän jälkeen todellakin, että lupamenettely sujuvoituisi entisestään vielä enemmän, luvanvaraisuuskynnystä tultaisiin nostamaan vielä ennestään, ja erityisesti minä odotan kolmannelta vaiheelta, että siinä keskityttäisiin byrokratian aitoon keventämiseen. Odotan sitä, että viranomaiset voisivat keskittyä työhön, jota varten he ovat olemassa, puretaan todellakin sitä turhaa tekemistä.

Nytten tässä kakkosvaiheessa, joka meillä on käsittelyssä, tässä laissa ensinnäkin yhdistetään maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain menettelyjä, kun on kyse samaa hanketta koskevasta lupamenettelystä. Tähän asti ne ovat olleet erillään, ja on aiheutunut todella paljon sitä turhaa tekemistä. Hyvä esitys siitä, mitä on turhan tekemisen purkaminen. Hyvä, että tämä ratkaisuvalta on pääsääntöisesti nytten jatkossa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja vain eräissä tapauksissa aluehallintoviranomaisilla. Elikkä poistetaan päällekkäistä työtä ja viedään toimintoja lähemmäs sitä todellista toimintaa eli alueelle.

Nyt sitten vielä tästä tarkistusmenettelystä ollaan luopumassa. Tästä on keskusteltu paljon, onko tämä järkevä toimintamalli vai ei. Olen omalta osaltani tyytyväinen tästä esityksestä siitä, että nykymuodossaan siitä ollaan luopumassa. Tässäkin puretaan sitä turhaa byrokratiaa ja turhaa tekemistä, ja viranomaiset voivat keskittyä koko ajan asianomaisen valvontaan ja toimintaan. Sillä, että otetaan käyttöön tarveharkintainen luvan muuttaminen, pystytään elämään enemmän ajan hengessä ja toimintojen mukaisesti.

Sitten on todella tervetullutta, että aluehallintoviranomaisten ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten toimivallan jakoa uudistetaan tässä kokonaisuudessa. Kylläpä tämä meni nyt kehumiseksi, mutta kuitenkin (Ben Zyskowicz: Hyvä!) erityinen kiitos tulee tästä... — No, silloin pitää kehua, kun on kehumisen aika, kyllä se on niin monta kertaa tullut sanottua, ja varmaan tulen vielä seuraavassa pykälässä sanomaan toisinpäin näistä asioista. (Ben Zyskowicz: Puhumattakaan ensi vaalikaudella!) — No niin.

Mutta nyt sitten erityinen kiitos liitteestä 3. Siinä nimittäin on määritelty nämä lupakynnykset, joita on nostettu huomattavasti. Eläinsuojelun ja turkistarhan lupa- ja toimivaltarajan laskemisessa käytettävien eläinyksikkökertoimien osalta on erityisesti muutosta siinä, että tällä hetkellä pitää olla ympäristönsuojelulupa silloin, kun on 30 lypsylehmää, näin yksinkertaistettuna, mutta nyt tämän jälkeen ympäristönsuojelulupa tarvitaan silloin, kun on 50 lypsylehmää. (Keskustasta: Joo, aivan niin!) — Sekin on aivan liian pieni, (Martti Korhonen: Asiantuntija!) ja toivottavasti me pystymme jatkossa kiinnittämään siihen huomiota, että voitaisiin vielä enemmän sitä nostaa.

Jotkut ovat sanoneet, että tämä nyt nostetaan niin korkealle, ettei pystytä valvomaan. Totta kai se valvonta on tällä hetkellä aivan järjetöntä, sillä maatilojen osalta siellä on niin paljon eri valvojia, ja sitten maatilat ovat EU-tukiohjelmissa sitoutuneet niin vahvasti kaikennäköisiin asioihin, että ei yhdelläkään maatilalla kestä tehdä enää mitään ympäristöä pilaavaa asiaa, sillä valvonta on niin tarkkaa, että vaikkei sitä ympäristönsuojelulupaa käytännössä olisi ollenkaan, niin minä uskon, että nämä toiminnat hoituisivat ilman minkäänlaista rajaakin tällä hetkellä.

Sitten tässä laissa ei vielä tarkasti määritelty, mutta ilmeisesti tulevat nämä viranomaisohjeistukset määrittelemään sen, mikä on avin ja kunnan viranomaisten välinen raja, millä kohdalla menevät kunnasta avien päätettäväksi nämä asiat. Toivottavasti se kyseinen määrä on riittävän korkealla.

Sitten kolmas vaihe. Voi olla, että vielä myöhemmin vähän keskustelen lisää siitä, mutta nyt sitten, kun lupasin, niin kyllä minä sanon, että kiitos valiokunnalle ja valiokunnan puheenjohtajalle tästä hyvästä asian käsittelystä. Meillä meni tämä asia mukavasti eteenpäin. — Kiitoksia.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Yleinen hokema tänä päivänä sekä mediassa että kansalaisten keskuudessa on valitettavasti se, että tämän vaalikauden aikana istunut hallitus, vai pitäisikö sanoa hallitukset, on niitä kaikkein surkeimpia ja mitään päätöksiä ei ole saatu aikaan ja mitään asioita ei ole saatu tehtyä.

Herra puhemies! En nyt puutu siihen, että hallitus on pystynyt tekemään yli 6 miljardin euron sopeutustoimet, en siihen, että esimerkiksi työttömille on tullut 300 euron suojaosuus, joka mahdollistaa väliaikaisen työn vastaanottamisen. En puutu siihenkään, että eläkeuudistus on saatu eteenpäin, sote-uudistus on saatu eteenpäin, uudistukset, joihin olisi pitänyt ryhtyä jo kauan sitten, vaan nyt puutun nimenomaan kysymykseen byrokratiasta ja normien purusta. Keskusta varsinkin on nostanut tämän keskeiseksi vaaliteemakseen. Tietysti herää kysymys, kun puolue oli kahdeksan vuotta pääministeripuolue, miksei silloin asioissa edetty mutta nyt edetään. Tämä kaikkien kelvottomaksi jo tuomitsema hallitus on pystynyt tuomaan eduskunnalle esityksen, jota nyt käsittelemme, jossa puretaan turhaa byrokratiaa ja normeja.

Edustaja Maijala asiantuntijana jo kertoi siitä, mitä tässä todella tapahtuu — vähemmän lupia, vähemmän byrokratiaa — mutta luen, herra puhemies, suoran sitaatin talousvaliokunnan tästä asiasta antamasta lausunnosta ympäristövaliokunnalle. Sitaatti kuuluu näin: "Valiokunta pitää esityksen tavoitteita erittäin kannatettavina. Ne myötäilevät valiokunnan useissa aiemmissa kannanotoissa esille nostettuja tarpeita karsia turhia lupia, virtaviivaistaa lupaprosesseja ja käsitellä samaan hankkeeseen liittyvät lupa-asiat mahdollisimman pitkälle ’yhden luukun’ periaatetta noudattaen." Edelleen: "Hallituksen esitys on ensimmäinen askel edellä mainittuun suuntaan. Esitys vähentää jossain määrin tarvittavien lupien määrää ja virtaviivaistaa lupaprosessia."

Meillä on tässä suhteessa hyvä hallitus, joka vihdoin on näissäkin asioissa päässyt eteenpäin verrattuna siis muihin hallituksiin.

Eero Reijonen /kesk:

Herra puhemies! En halua millään tavalla nostaa esille sitä, että media nyt on arvioinut tämän hallituksen ehkä historian huonoimmaksi, enkä sitäkään halua nostaa esille, että neljän vuoden aikana nyt yksi laki on tullut hallitukselta, joka byrokratiaa vähentää ja lupamenettelyä nopeuttaa. (Ben Zyskowiczin välihuuto) En missään tapauksessa tätä halua nostaa.

Viittaan tähän maa- ja metsätalousministeriön lausuntoon. Sinänsähän asia on ihan hyvä ja se, että harkintavaltaa käytetään. On kysymys tietysti siitä, kuka harkintavaltaa käyttää ja miten se sitten oikeastaan toteutuu. Minusta täällä on maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa erittäin hyvin nostettu esille se keskeinen asia tällä hetkellä, että näitä lupamenettelyjä pitäisi saada nopeammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Tämä varmaan on se yleinen tapa. Tässä on oikeansuuntainen liike nyt olemassa mutta riittämätön. Mehän kaikki tiedämme tällä hetkellä sen, että nämä valitusmenettelyt saattavat kestää vuosia, ja tähän pitäisi jollakin tavalla puuttua. Hallitus ei ole siihen kyennyt. Toivottavasti tulevat hallitukset kykenevät vähän parempaan. Mutta tunnustusta on annettava, että on nyt sitten, kun vaalikausi alkaa olla lopullaan, saatu yksi askel oikeaan suuntaan.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kehut on kehuttu, nyt puhutaan muita asioita.

Nyt sitten tämä jätevesiasia, eli kokoomuslainen ministeri on tällä hetkellä vastaamassa ympäristönsuojelupuolen asioista, ja tähän ympäristönsuojelulakiuudistuskokonaisuuteen olisi voinut ottaa mukaan myöskin tämän jätevesiasian, mitä kyseinen puolue on tällä hetkellä hehkuttanut todella paljon. Hyvin yksinkertaista ja helppoa olisi ollut jo tässä vaiheessa laittaa esimerkiksi muutos 157 §:ään, joka on talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen. Yksinkertaisesti, jos hallituspuolue olisi halunnut, olisi voinut lisätä tähän pykälään sellaisen kohdan, jonka mukaisesti olisi laitettu, kenen ei tarvitse tämän jätevesiasetuksen mukaisesti toimia. Kyseiseen pykälään olisi voitu laittaa tässä hallituksen esityksessä suoraan se, että tätä lupaa ei tarvitse hakea erikseen muulloin kuin silloin, kun on kyse rakennusvaiheesta tai sitten kun rakennetaan ranta- tai pohjavesialueelle, elikkä koskettaa vain näitä kahta tapausta tämä kyseinen asetus. Muissa tapauksissa asetusta ei tarvitse välttämättä alkaa noudattamaan. Hallitus ei näemmä halunnut sitä tehdä, mutta kiitos kuitenkin siitä, että nämä asiat saatiin vietyä byrokratian purkutalkoissa eteenpäin, että ei tämä ihan toivoton hallitus sitten ollutkaan, pystyi tekemään yhden lain ainakin.

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muutos on ilman muuta hallitukselta askel oikeaan suuntaan kohti sujuvampia ja juohevampia, yksinkertaisempia lupamenettelyjä. Se pitää kuitenkin heti todeta, että tällä vaalikaudella kyllä on monin osin hankaloitettu, monimutkaistettu, tuotu lisää byrokratiaa, korotettu maksuja ja käsittelyajat ovat jatkuneet, viranomaisten tiedonkulku on entisestään vain heikentynyt. Nyt on hyvä, että edes tältä pieneltä osin hallitus ryhtyy purkamaan tätä sumaa, joka on syntynyt. Se on hyvä asia, mutta ne teot, joita tähän asti on tehty tällä vaalikaudella, ovat vieneet aivan eri suuntaan, ja tämä on yksi niitä asioita, joita keskusta on pitänyt tärkeänä, jotta me saamme sitä patoutunutta kasvua ja investointeja aikaiseksi, joita tämä maa huutaa.

Me tarvitsemme myöskin viranomaistoimintoihin sujuvuutta ja uudenlaista ajattelua ja sitä, että lähdetään sieltä yrityksistä käsin, lähdetään investoijista käsin eikä lähdetä hallinnosta käsin niin kuin on tehty varsinkin tällä vaalikaudella. Siis lupa-ajat, käsittelyt, ovat jatkuneet, ja lupien tarkistamiset ja tiedonkulut ovat olleet aivan ylimitoitettuja, ja keskimääräinen aluehallintovirastossa oleva ympäristönsuojelulaki on kestänyt 16 kuukautta. 16 kuukautta investoija joutuu odottamaan keskimäärin lupaa. Se ei ole kohtuutta, ja siksi siihen on välttämättä saatava muutosta.

Vielä kerran: tämä laki vie oikeaan suuntaan tilannetta, mutta ei ole vielä läheskään riittävä. Ja niin kuin täällä edustajat Reijonen ja Maijala ovat viitanneet, täällä on monissa varsinkin maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnoissa monta sellaista kohtaa, joita halutaan edelleenkin virtaviivaistaa ja tehdä tätä lupamenettelyä sujuvammaksi eikä kangistaa, niin kuin nyt on tapahtunut.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Mitä ensin tulee siihen, että media todellakin tänä päivänä hokee sellaista hokemaa, että tämä hallitus on erityisen päätöksentekokyvytön ja erityisen aikaansaamaton: no, tämäkin nyt esillä oleva asia on tietysti sen verran monimutkainen ja ehkä ei ole niin kiinnostava kuin translait ja kaikki muut, joista media jaksaa olla huolissaan, kun niitä ei ole tänne tuotu, että ehkä toimittajat eivät ole jaksaneet näin tylsään asiaan paneutua.

Mutta se, mitä edellä kerroin tästä hallituksesta, pitää paikkansa, jos verrataan vaikka edelliseen hallitukseen, siihen, missä pääministerinä oli Vanhanen ja sitten Kiviniemi: ei edennyt eläkeuudistus, ei edennyt sote-uudistus, ei syntynyt säästöjä, velkaannuttiin, ei tullut suojaosuutta työttömille, ei purettu byrokratiaa ja niin edelleen. Mitä tähän asiaan tulee, edustajat Leppä ja Maijala ja muut: keskusta oli kahdeksan vuotta pääministeripuolue, ehkä teillä olisi ollut silloin mahdollisuus tehdä jotain näille asioille, mutta ettepä tehneet. Sanotte, että tämä on ainoa asia: No, ei todellakaan ole. Meillä on tälläkin hetkellä eduskunnassa oikeusministeriöstä semmoinen muutaman sentin paksuinen esitys, jossa nimenomaan näitä valitusprosesseja hallintoprosesseissa sujuvoitetaan ja valituslupamenettelyjä laajennetaan.

Edelleen on asetettu ministeri Tarasti selvittämään, miten voidaan ympäristöhallintolupia, ympäristöhallinnonalan lupia, jatkossa sujuvoittaa ja turhaa byrokratiaa karsia. Edelleen on pääministeri Stubbin pyynnöstä ministeri Grahn-Laasonen perustanut työryhmän, johtamansa työryhmän, jossa kaikkien puolueiden edustajat ovat yhdessä valmistelemassa normien purkua.

Keskustalle pitää sanoa, että tämä teidän aloitteenne tässä normipurkuasiassa, eli tämä keski-oluen siirtäminen pois kaupoista, ei tainnut mennä ihan nappiin.

Mitä lopuksi, herra puhemies, tulee tähän jätevesiasetukseen, niin pitää sanoa, että ministeri Grahn-Laasosella on lyhyt ministeriposti eikä hän millään voi sinä aikana ehtiä kaikkia keskustan mokia korjata.

Jari Leppä /kesk:

Puhemies! Pääministeri on tavan takaa, lähes jokaisessa puheenvuorossaan, tässä salissa sanonut ja ilmoittanut hallituksen tavoittelevan investointeja liikkeelle tähän maahan. Kuitenkin tässä maassa on, edustaja Zyskowicz ja hyvä kokoomus, yli 2 miljardin euron arvosta investointeja, jotka odottavat viranomaispäätöksiä. Siis viranomaispäätöksiä, jotka eivät ole kiinni yrittäjästä, eivät ole kiinni elinkeinoelämästä, vaan ne ovat hallinnosta kiinni. Tällaista määrää näitä odottavia en muista olleen milloinkaan Suomen historiassa — ja tilanteessa, jossa Suomen talous on mikä on. Me haemme kasvua, me haemme uusia investointeja, sitä kautta uutta työpaikkaa, uutta nousua ja uutta hyvinvointia, ja teidän ansiostanne niitä jarrutetaan, hallinto jarruttaa. Onhan se nyt ihan kohtuutonta, että näin on tapahtunut. Elikkä tässä olisi pitänyt paljon räväkämmin edetä eikä antaa mennä tämän asian tällaiseen tilanteeseen niin kuin se nyt on mennyt.

Hyvää, edustaja Zyskowicz, on se, että olette nyt vihdoin viimein aivan loppumetreillä kuitenkin tulleet järkiinne ja saaneet aikaan edes jonkunlaisia ensiaskeleita oikeaan suuntaan. Hyvä niin.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen edustaja Lepän kanssa ihan samaa mieltä siitä, että se on suorastaan skandaalimainen tilanne, että eri laskelmien mukaan meillä on parin miljardin euron investoinnit odottamassa erilaisissa lupakäsittelyissä. Se, että se olisi kokoomuksen ansiota, että nämä byrokratia- ja lupaprosessit ovat tällaisia — siitä kunniasta meidän on pakko kieltäytyä. Kuten kerroin, kun kahdeksan vuotta keskusta oli pääministeripuolue, niin silloin teidän johtamanne hallitukset eivät pystyneet lähtemään tätä asiaa purkamaan.

Nyt hallitus, tämä hallitus nimenomaan, on lähtenyt purkamaan. Parhaillaan meillä on käsiteltävänä oleva esitys, jossa maa-aineslupa ja ympäristölupa yhdistetään ja muutenkin sujuvoitetaan näitä prosesseja. Sen lisäksi on asetettu Lauri Tarasti selvittämään, miten jatkossakin näitä ympäristöprosesseja voitaisiin sujuvoittaa. Sen lisäksi on kutsuttu pääministerin toimesta, ministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla kaikki puolueet pohtimaan, miten voitaisiin näitä lupaprosesseja ja turhia normeja karsia, ja tämä työryhmä käsittääkseni tekee yhdessä pohjatyötä seuraavaa hallitusta varten.

Eli, edustaja Leppä, jos kysytään rehellisesti, minkä hallituksen aikana on todella ryhdytty, edes ryhdytty, purkamaan turhaa byrokratiaa erilaisten valitus- ja vetkutusmadollisuuksien karsimiseen, ryhdytty yhdistämään näitä lupamenettelyjä, ryhdytty purkamaan turhaa byrokratiaa, väljentämään normeja, niin, edustaja Leppä, rehellinen vastaus on se, että nimenomaan tämän vaalikauden hallitusten aikana, joita kokoomus on johtanut.

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Tämä menee nyt tietenkin vähän jankkaamisen puolelle jo, mutta pitää samaan aikaan, edustaja Zyskowicz, kysyä myöskin, minkä hallituksen aikana on näin paljon lisätty normeja kuin nyt on tapahtunut. (Ben Zyskowiczin välihuuto) Tämä on tapahtunut. Vaikka kaikkia lakejakaan ei ole muutettu, siellä lakien soveltamisalalla asetuksissa, viranomaissäädöksissä ja -määräyksissä on tapahtunut erittäin voimakas säädösten lisääntyminen, monimutkaistuminen ja maksujen kallistuminen. Se on muuten fakta, ja se on tämän hallituksen aikaansaannoksia. Mutta se on ihan totta, niin kuin sanoitte lopuksi tuossa, että nyt on päästy alkuun vihdoin viimein. Eli nyt korjataan niitä, mitä te olette alkuvaalikaudesta tehneet. Hyvä niin, ja siitä on hyvä seuraavan hallituksen sitten jatkaa. Mutta tätä ei olisi kuunaan pitänyt tehdä, lisätä näitä normeja, niin kuin olette tehneet.

Johannes Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ihan historiankirjoitusta varten täytyy kyllä todeta, että 1987 alkaen, Holkerin hallituksen aikana, oli massiivinen ensimmäinen normienpurkutalkoo, jota varten oli ihan oma organisaationsa. Valtioneuvoston kanslian vetämänä käytiin järjestelmällisesti läpi kaikkien ministeriöiden alainen lainsäädäntö ja koetettiin hakea silloin sitä putsaamisreittiä — ja jossakin määrin onnistuttiinkin. Sen yhtenä osana oli muun muassa tämä niin sanottu vapaakuntakokeilu, että kunnille annettiin laajemmin päätösvaltaa järjestää organisaationsa ja myös toimintojaan. Se vain on ollut syntiä, että sen jälkeen tätä ei ole pidetty jatkuvasti työn alla, on ollut sitten useampia matalamman tason projekteja, mutta varmaan olisi hyvä, jos seuraavalle vaalikaudelle tulisi kunnolla suunniteltu — ei tämmöinen toispuolinen poliittisesti valikoitu reset-ohjelma, niin kuin esimerkiksi Euroopan unionin puolella on nähty, jossa on aika lailla yksipuolisesti esimerkiksi työelämän ja ympäristönsuojelun normistoa lähdetty purkamaan. Pitäisi hakea tasapuolisesti eri keinot, joilla pystytään järkevämmin, tehokkaammin toimimaan. Silloin pitää aika avoimin mielin ja tasapuolisesti lähteä sitä projektia toteuttamaan.

Mikko Savola /kesk:

Herra puhemies! Kyllä tämä byrokratian määrä on se, joka tuolla näännyttää, niin yrityselämän kuin sitten maatalouden puolella, laajemminkin. Toivon todella, että edustaja Zyskowicz pysyy täällä tämän koko keskustelun ajan ja seuraavan pykälän aikana, kun keskustellaan jälleen byrokratiasta, kun sitä lisätään — toivon, että olette yhtä intohimoisesti meidän kanssamme kaatamassa tuota seuraavaa esitystä.

Mutta mitä tulee tähän byrokratiaan ja näihin valituksiin ja näihin lupiin, jotka siellä jarruttavat, eivät tule, niin se on aivan valtava menetys: investoinnit ovat jäässä tuolla maaseutupuolella, navettoja ei saada rakennettua. Valituksia useimmiten esimerkiksi navettarakennuksista saattavat tehdä joko mökkinaapurit tai vastaavat, jopa kiusalla jarruttavat näitä investointeja ja niin edelleen. Kyllä tämä on se kokonaisuus, johon pitäisi muutosta saada. Tietysti hyvä, kun siihen nyt on osittain tartuttu, mutta kyllä tällä salilla on aika paljon tekemistä myös seuraavalla vaalikaudella näitten byrokratiaesteitten karsimiseksi.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​