Täysistunnon pöytäkirja 155/2006 vp

PTK 155/2006 vp

155. TORSTAINA 8. HELMIKUUTA 2007 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tämäkin hallituksen esitys liittyy ulkomaalaisasioihin. Kysymys on siitä, että kotikuntalakiin tehtävällä 4 §:n muuttamisella on tarkoitus säännellä nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin maahanmuuttajan kotikunnan saamisen perusteet.

Lähtökohdaltaanhan kotikuntalaki on yleislaki, ja sitä soveltavat sekä maistraatit että itsenäisesti muut julkishallinnon viranomaiset. Tavoitteena on täsmentää sääntelyä niin, että tulkinnat olisivat mahdollisimman yhtenevät kotikuntaa koskevien ratkaisujen osalta. Edelleen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien tasapuolista kohtelua näissä tilanteissa. Hallintovaliokunta on pitänyt hallituksen esityksen tavoitteita kannatettavina. Samalla on todettu, että kotikuntalaissa ei säädetä henkilöiden oikeudesta julkisiin palveluihin tai muihin etuuksiin. Näitä koskevat erityislainsäädännön säännökset ja määräykset.

Kotikunnan saamisen edellytyksiä yhdenmukaistetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain säännösten kanssa. Nykyistä kiinteämmin on tavoitteena sitoa ulkomaan kansalaisen kotikunnan saamisen edellytykset hänelle myönnetyn oleskeluluvan sisältöön. Valiokunta on todennut myönteisenä, että myös tilapäisen oleskeluluvan haltijalla, esimerkiksi opiskelijalla ja ulkomaalaislain 51 §:n perusteella oleskelevalla, on laissa säädetyin edellytyksin mahdollisuus saada kotikunta Suomesta. Hallituksen esitys tukee osaltaan maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan sisältyviä työperusteisen maahantulon edistämistavoitteita.

Arvoisa puhemies! Esityksellä on arvioitu olevan ensisijaisesti kuntataloudellisia vaikutuksia. Ne liittyvät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin että myös opetustoimen kustannuksiin. On kuitenkin arvioitu, että muutokset heijastuvat suhteellisen vähän valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon. Hallintovaliokuntahan toteaa myös tässä yhteydessä, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana on, että taloudelliset suhteet valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon osalta pysyvät entisellään. Niitä ei siis muuteta, eikä tarkoituksena ole myöskään tällä lakiehdotuksella muuttaa kustannusjakoa. Hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli esille kuitenkin näkemyksiä, joiden mukaan tällä saattaisi olla vaikutuksia kustannusjakoon, ja siitä syystä hallintovaliokunta toteaa, että kotikuntalain muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia on syytä seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin rahoitussuhteen korjaamiseksi. Tässä yhteydessä taloudellisten vaikutusten arviointi on kuitenkin ollut suhteellisen vaikeaa. Se kävi ilmi myös asiantuntijakuulemisessa.

Valiokunta on ollut yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyy.