Täysistunnon pöytäkirja 156/2006 vp

PTK 156/2006 vp

156. PERJANTAINA 9. HELMIKUUTA 2007 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

 

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Värderade ledamöter! Det här förslaget har vi behandlat i utskottet och för det framåt med en stor ödmjukhet och en viss tvekan. Det är viktigt att vi får principer om betalningsstörningar och att man kan ta reda på alla åtgärder som hindrar en ytterligare skuldsättning.

Mutta tavallaan tähän ehkä on kuitenkin ensi kauden aikana syytä vielä palata ja harkita perusteellisesti, ovatko kaikki esitetyt ratkaisut — valitettavasti meidänhän on pakko puhua luottoyhteiskunnasta — nykyisen luottoyhteiskunnan tarpeisiin riittäviä. Tähän on varmaan palattava. Toivon todellakin, että esitettyjä toivomuksia oikeusministeriöön päin pystytään oikein seuraamaan ja kohdentamaan. Mielestäni tässä yhteydessähän on todettava tärkeä yhteys myöskin siihen jättimäiseen urakkaan, mikä suoritettiin ulosottolainsäädännön uudistamiseksi.

Syy, miksi halusin seurata tämän asian käsittelyä myöskin tässä täysistunnossa, olivat ne hämmästyttävät kommentit ja hämmästyttävä eriävä mielipide, joka jätettiin siitä, ettei saisi mukamas asettaa velvoitetta luottolaitoksille palvella molemmilla kotimaisilla kielillä asiakkaita. Väitettiin, ettei voi asettaa tällaisia velvollisuuksia yksityisille liikkeenharjoittajille tai yrityksille.

Nu är det nu bara så att det finns många andra exempel på den här typen av förpliktelser sedan gammalt. I konsumentskyddslagstiftningen finns den här typen av exempel och det är viktigt att de finns med också i det här sammanhanget.

En person blir registrerad i det här sammanhanget oberoende om han vill det eller inte. Vid andra tillfällen kan en kund välja utgående från vilken service någon privat näringsidkare erbjuder, men i det här sammanhanget går det inte och det är därför som den här skyldigheten finns. Samma skyldigheter som exempelvis datasekretesslagstiftningen förutsätter ingår också i den här lagstiftningen.

Jag beklagar att det här ärendet kanske var lite bristfälligt berett och det blev ett oenigt utskott som gjorde framställningen, men när vi ser på produktmärkningen och när vi ser på övrig lagstiftning som gäller konsumentskydd så har vi motsvarande stadganden i speciallagstiftningen. Det är viktigt att notera att det givetvis inte är språklagstiftningen som helt reglerar vilka skyldigheter och rättigheter någon har, utan utgående från grundlagens stadganden tycker jag att vi har förverkligat det som lagen säger att det allmänna skall se till att de språkliga rättigheterna kan förverkligas.

Timo Soini /ps:

Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kysymys sinänsä tärkeästä luottotietolaista ja siihen liittyvistä laeista. Tämä itse asiahan meni hyvin pitkälle asiallisesti ja yksimielisesti, kunnes jälleen kerran Rkp iski ja lähti täysin ylimitoitetulle linjalle. Tässä olisi voitu, jos olisi haluttu asiaan puuttua pehmeällä tavalla lakiin kirjaamatta, pyytää kiinnittämään firmojen huomiota myös ruotsinkieliseen asiakaskuntaan, mutta tässä tapahtui jälleen tyypillinen rkp:läinen yksisilmäinen kielitemppu, jonka sitten hallitusyhteistyön nimissä enemmän tai vähemmän nikotellen keskusta ja sosialistit nielaisivat. Keskustalla on ollut tapana nöyristellä sosialisteja tällää hallitusajalla useaankin kertaan.

Tämä on täysin kohtuuton tämä lisäys. Ei yksittäisellä elinkeinonharjoittajalla voi olla samanlaista kielellistä palveluvelvoitetta kuin on julkisella vallalla, joka sekin on nykyisen kielilain mukaan ylimitoitettu. Tämä on erittäin merkittävä periaatteellinen laajennus ja hyvin rajusti eduskunnan loppumetreillä tehty, ja paheksun sitä äärimmäisen voimakkaasti. Olen iloinen, että tämä paheksunta ei jäänyt pelkästään perussuomalaisten yksittäiseksi mielenilmaisuksi lakivaliokunnassa, vaan koko kokoomusryhmä lähti siihen mukaan ja myös sosialidemokraateista kansanedustaja Jukka Roos ja myös ed. Rönni äänesti tyhjää tässä asiassa. Mielestäni on aivan oikein, että tämä tulee nyt edes esille. Olen siitä tyytyväinen, että Suomen Tietotoimisto ja Helsingin Sanomat tämän uutisoivat. Olen saanut tästä runsaasti palautetta, ja kaikki palaute, mikä minulle on tullut, on ollut myönteistä oman näkökantani kohdalta.

Eli voiko lakivaliokunnan enemmistö lähteä tulkitsemaan tätä asiaa, viedä kielilain suuntaan nimenomaan yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla asettamalla hänelle samanlaista kielellistä palveluvelvoitetta kuin viranomaiselle? Tämä on erittäin laajakantoinen ja merkittävä kysymys, ja millään muulla elinkeinotoiminnan alalla tällaista ei ole. Tästä huolimatta ehdotettua säännöstä ei hallituksen esityksessä lainkaan ole perusteltu. Esityksessä ei ole myöskään arvioitu yksityiselle elinkeinonharjoittajalle asetettavan velvollisuuden suhdetta perustuslain 18 §:ssä turvattuun elinkeinonvapauteen. Katsonkin ja varsin jyrkästi katson, että tämä pitäisi tästä poistaa, ja tulen esittämään toisessa käsittelyssä nimenomaan tämän kohdan hylkäämistä.

Korostan, että kritiikkini kohdistuu pelkästään tähän pykälään. Muuten tämä on ansiokas ja hyvä mietintö, ja on ikävää, että siinä tuli tällainen kupru. Onnittelen tietysti ed. Thorsia. Saitte koko keskustan ja sosialidemokraattisen ryhmän pyörimään ympärillänne tässä asiassa. Sitä hämmästelen, että tämä on nyky-Suomessa mahdollista.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Näin vaalikauden loppusuoralla on syytä kiittää oikeusministeriötä siitä, että lakivaliokuntaa on perinteiseen tapaan koko kauden ajan hellitty erittäin laadukkaalla lainsäädäntötyöllä. Se ei valitettavasti tietenkään ole estänyt lakivaliokuntaa jättämästä omat sormenjälkensä suurimpaan osaan käsissämme olleista laeista. Mutta tämän kyseisen hallituksen esityksen kohdalla on sanottava, että tämä oli ikävä poikkeus näin loppusuoralla. Tämä oli harvinaisen huonosti valmisteltu, keskeneräinen, ja siinä jopa suositeltiin asiaa, että toisin kuin pykälässä lukee, niin säännöksiä sovellettaessa soveltamiskäytäntö sitten olisi se, mitä itse asiassa noudatetaan, eivätkä lain pykälät. Lakivaliokunta jopa harkitsi hetken aikaa jättää tämän kyseisen lain raukeamaan johtuen juuri tästä erittäin huonosta lainvalmistelutyöstä, koska sillä käytännössä olisi jouduttu avaamaan koko lakia koskeva perusratkaisu uudestaan.

Hallitusryhmien neuvottelun jälkeen kuitenkin päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun, ja tässä yhteydessä totean, että ilman erittäin laadukasta työtä tekevää valiokuntaneuvostamme emme olisi tämän lain kanssa tässä ja nyt. Toivon näin vinkkinä seuraavaa valiokuntaa varten, että se ei salli päästää käsistään edes alkumetreille tämän tasoista hallituksen esitystä, mikä tämä kyseinen laki tullessaan tähän taloon oli.

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Tyvärr så framgick det av ledamot Soinis inlägg att han inte riktigt känner till grunderna för språklagstiftningen i vårt land. Det kanske inte förvånar någon, på det sätt som han brukar prata så är det kanske inte förvånande.

Jag är glad över att regeringsgrupperna var enhälliga och tyckte att vi skulle hålla kvar det här stadgandet. Det som är viktigt att säga är att här handlar det inte om en kunds fria val. Man blir registrerad någonstans, och man kan inte som i en normal situation välja att är man eller är man inte. Då tycker jag att det är mycket naturligt att man får veta de här uppgifterna på det språk man vill ha, på någotdera av våra nationalspråk.

Påståendet att man inte skulle få reglera enskilda näringsidkare är också fel. Om ni hade lyssnat, så har vi ju med tanke på konsumentskyddet bestämmelser om att man skall få olika produktupplysningar och information på de inhemska språken.

Olen aivan vakuuttunut siitä, että jos ed. Soini viisastuisi, hän ymmärtäisi, että muuttuvassa maailmassa esimerkiksi nämä velvoitteet maahantuojille, että on kotimaiset kielet, kotimaiset selostukset, eri tuotteissa, ovat erittäin tärkeät, vaikka se voi loukata jotain yksityistä liikkeenharjoittajaa, eikä kyseessä todellakaan tässä yhteydessä ole asiakkuussuhde yksityisten välillä. Kun olemme nähneet, että leasing-autolla on paremmat oikeudet kuin esimerkiksi velallisella, minä puolustan täällä köyhää pientä velallista päinvastoin kuin ed. Soini puolustaa perintätoimistoja.

Timo Soini /ps:

Arvoisa rouva puhemies! On ilo joskus kuulla Rkp:n edustajan puolustavan köyhää, nimittäin hallituksessa olette antaneet ökyrikkaille varallisuusveron anteeksi ja perintöveronkin poistaisitte ökyrikkailta, ette pelkästään leskiltä ja orvoilta. Tämä oli mukavaa kuultavaa.

Varsinaisesti lain sisältöön haluan todeta, että ed. Sirnö sanoi aivan oikein: valiokuntaneuvos kursi tämän kasaan. Siinä yhteydessä, kun tilanne oli sekava, ed. Astrid Thors käytti kyllä sitä vaikutusvaltaa, joka hänellä on, ja vei kepua ja sosialisteja kuin litran mittaa tässä asiassa yksityisen elinkeinonharjoittajan vapauden kustannuksella. Tiedän Rkp:n toimintatavan tässä, että kun pää on saatu auki ja ennakkotapaus on olemassa, sitä latua riittää maailman tappiin asti.

Yleiskeskustelu päättyy.